Рішення міської ради

 

УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
23.12.2016
Сіверськ
                7/17 -  194
 
 
 

 

 Про міський бюджет на 2017 рік
 
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»,  рішення районної ради від 23.12.2016 № 7/15 - 173    «Про районний бюджет на 2017рік», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міськарада
 
ВИРІШИЛА:
 
1.     Визначити на 2017 рік:
 
-  доходи міського бюджету у сумі 10 920 134 грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету   10 621 580 грн., доходи спеціального фонду бюджету 298 554 грн., згідно з додатком 1 цього рішення;
-  видатки міського бюджету у сумі 10 920 134  грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету 10 621 580 грн., видатки спеціального фонду бюджету  298 554 грн., згідно з додатком 2 цього рішення;
 
2.     Визначити оборотний залишок бюджетних коштів міського
бюджету  у сумі  300 грн.
 
 3. Визначити такий перелік захищених видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік за економічною структурою видатків:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг і енергоносіїв;
трансферти населенню.
 
4.     Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію
місцевих (регіональних) програм у сумі 446 500 грн. згідно з додатком 3 цього рішення.
 
5. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міському  голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 
6. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік до доходів належать надходження, визначені статтями 69, 101 Бюджетного кодексу України.
 
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
 
8. Установити, що:
 
8.1. Фінансування видатків міського бюджету здійснюється в межах фактичних надходжень доходів із застосуванням режиму економії.
 
8.2. Розпорядники коштів міського бюджету мають право брати зобов'язання на здійснення видатків тільки в межах відповідних бюджетних призначень, установлених їм на 2017 рік, з огляду на необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік управлінням Державної казначейської служби в Україні в м. Бахмут Донецької області.
У випадку наявності простроченої заборгованості по заробітній платі,  за спожиті комунальні послуги й енергоносії, розпорядники коштів міського  бюджету в межах відповідних бюджетних асигнувань не беруть бюджетні зобов'язання і не здійснюють платежі по інших заходах, пов'язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених статей бюджету), до погашення такої заборгованості. 
 
8.3. Керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників і здійснюють фактичні витрати на заробітну плату, включаючи витрати на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, тільки в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах на утримання бюджетних установ.
 
9. Надати право голові міської ради:
9.1. В міжсесійний період на підставі звернень керівників бюджетних установ надавати розпорядження з наступним затвердженням на сесії міської ради
- про перерозподіл асигнувань між функціями;
- про облік у складі міського  бюджету з районного бюджету, виділених додатково на підставі законодавчих і нормативних актів.
 
9.2. Здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсній основі розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з наступним поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, шляхом складання договорів з установами банків, у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
10. Керівникам бюджетних установ :
 
10.1. Забезпечити упорядкування витрат, здійснюваних за рахунок бюджетних асигнувань, із приведенням показників по мережі, штатам і контингенту установ і організацій у відповідність з бюджетними призначеннями, передбаченими на їх утримання у 2017 році.
 
10.2.  Брати зобов'язання по спеціальному фонді бюджету лише в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду.
 
10.3.  Передбачити в кошторисах доходів і видатків бюджетних установ у повному обсязі кошти на оплату праці працівникам бюджетних установ відповідно до  встановленого чинним законодавством умовами оплати праці і розміром мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну і теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, споживані бюджетними установами, і послуги зв'язку, не допускаючи простроченої заборгованості за зазначені послуги.
 
10.4. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених у додатку 2 до даного рішення з урахуванням забезпечення виконання статті 51 Бюджетного кодексу України в частині, що стосується місцевих бюджетів.
 
11. Додатки 1, 2, 3 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
 
          12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів (Капінус).
 
 
 
Міський голова                                                                          А.О. Черняєв
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
23.12.2016
Сіверськ
                7/17 -  195
 
 
 

 

 Про   організацію  харчування
 дітей  в  дошкільних  закладах
 міста  в  2017  році
 
          Заслухавши інформацію начальника відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради – головного бухгалтера  Іващенко Л.Г. про організацію харчування дітей в дошкільних закладах міста в 2017 році, згідно                        пункту 2.2 Наказу Міністерства  науки  і освіти України від 21.11.2002 №667 «Про затвердження Порядку  встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», відповідно до статей 33, 35 Закону України «Про дошкільну освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», Наказу Міністерства науки і освіти від 08.04.2016 №402 «Про затвердження порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах», статті 89 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 26, пунктом 6 статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1.     Встановити одноденну вартість харчування в дошкільних
навчальних закладах міста в 2017 році у таких розмірах:
 
1.1.     в ясельних групах  -    15 гривень 00 коп.
 
1.2.     в садових групах    -    17 гривень 00 коп.
 
         2. Визначити, що 60% від вартості харчування у дошкільних навчальних закладах  міста  буде сплачуватись за рахунок  батьків    і  40% за рахунок   бюджету.
 
             3.Установити, що плата не справляється :
 
             3.1. З батьків або осіб, що їх заміняють у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував  рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом  про Державний бюджет  України;
 
             3.2. За харчування дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім’ях;
 
             3.3. За харчування дітей працівників  внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;
 
             3.4. Батьків, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 №1768-111;
 
             3.5. Батьків, які виховують дітей з інвалідністю відповідно до Наказу Міністерства науки і освіти України від 08.04.2016 № 402;
 
             3.6.  В інших випадках передбачених законодавством України.
 
             4. Зменшити  розмір  батьківської плати на 50 % для батьків у сім’ях яких виховуються  троє і більше дітей.
 
              5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів (Капінус).
 
 
 
 
Міський голова                                                                          А.О. Черняєв
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
23.12.2016
Сіверськ
                7/17 -  196
 
 
 

 

 Про структуру, загальну чисельність                                                                                  та  витрати  на  утримання апарату
Сіверської    міської    ради    та   її
виконавчого комітету на 2017 рік
 
 
           Керуючись пунктом 5 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
           1. Затвердити структуру та загальну чисельність апарату Сіверської міської ради та її виконавчого комітету у кількості  31 (тридцять одна) одиниця  з 01.01.2017 року згідно додатку 1.
 
           2. Затвердити кошторис витрат на утримання апарату Сіверської міської ради та її виконавчого комітету на 2017 рік згідно коду функціональної класифікації 10116 «Органи місцевого самоврядування» в сумі  2 004 500 грн. згідно додатку 2.
 
           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів (Капінус).
 
 
 
Міський голова                                                                          А.О. Черняєв
 
 
                                                                                      
 
                                                                                           
 
Додаток  1
 до рішення міської  ради
                                                                                  23.12.2016 № 7/17 - 196
 
 
СТРУКТУРА ТА ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ
апарату Сіверської міської ради та її виконавчого комітету
 
з/п
Найменування структурного підрозділу
Кількість штатних одиниць
1
Міський голова
1
2
Секретар ради
1
3
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
2
4
Керуючий справами виконкому
1
5
Відділ з питань обліку та звітності  виконкому міської ради
5
-
Начальник відділу з питань обліку та звітності – головний бухгалтер
1
-
Заступник начальника відділу з питань обліку та звітності – заступник головного бухгалтера
1
-
Спеціаліст І категорії відділу з питань обліку та звітності
3
6
Відділ соціальної та правової політики виконкому міської ради
5
-
Начальник відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради
1
-
Провідний спеціаліст у справах сім’ї, молоді та неповнолітніх відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради
1
-
Провідний спеціаліст по роботі з військовозобов’язаними та пільговими категоріями населення відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради
1
-
Провідний спеціаліст з питань реєстрації місця проживання/перебування та зняття з реєстрації місця проживання відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради
1
-
Провідний спеціаліст з юридичних питань - юристконсульт відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради
1
7
Відділ комунального господарства, землекористуван-ня та екології виконкому міської ради
3
-
Начальник відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради
1
-
Провідний спеціаліст відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради
1
-
Спеціаліст І категорії відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради
1
8
Відділ економіки та торгівлі виконкому міської ради
2
-
Начальник відділу економіки та торгівлі виконкому міської ради
1
-
Провідний спеціаліст відділу економіки та торгівлі виконкому міської ради
1
9
Загальний відділ виконкому міської ради
11
-
Начальник загального відділу виконкому міської ради
1
-
Секретар керівника
1
-
Завідуючий господарством
1
-
Водій службового автомобіля
1
-
Охоронець
3
-
Кочегар
2
-
Прибиральник службових приміщень
1
-
Двірник
1
 
 
ВСЬОГО:
 
31
 
 
 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                С.В.Гатченко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток  2
 до рішення міської  ради
                                                                                  23.12.2016 № 7/17 - 196
 
 
 
 
Кошторис
витрат на утримання апарату
Сіверської міської ради  та її виконавчого комітету
в 2017 році
 
 
КФКВ
Зміст запису
КЕКВ
Затверджено на 2017 рік, грн.
 
 
 
 
010116
«Органи місцевого самоврядування»
 
Утримання апарату Сіверської міської ради
та її виконавчого комітету
 
Оплата праці
 
2111
1411108
Нарахування на заробітну платню
 
2120
310444
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 
2270
147978
Інші витрати
 
5000
135000
ВСЬОГО:
 
 
2004500
 
 
 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                С.В.Гатченко
 
 
 
 
 
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
23.12.2016
Сіверськ
                7/17 - 197
 
 
 

 

 Про встановлення надбавки
 за високі досягнення в праці
 на 2017 рік
 
З метою вдосконалення оплати праці, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», «Положення про умови оплати праці працівників Сіверської міської ради та її виконавчого комітету», затвердженого рішенням міської ради від 27.12.2012 № 6/ 24 - 399, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
              
ВИРІШИЛА:
 
1. Встановити надбавку за високі досягнення в праці в розмірі 50%  до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг та вислугу років на 2017 рік:
-    Черняєву Андрію Олександровичу – міському голові;
-    Гатченко Світлані Вікторівні - секретарю міської ради;
-         Греку Віктору Васильовичу - заступнику міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради;
-         Гатченку Віталію Анатолійовичу - заступнику міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради;
-         Поливоді Любові Василівні - керуючому справами виконкому міської
ради.
 
2. Відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради(Іващенко) на виконання пункту 1 цього рішення проводити виплату у межах фонду оплати праці апарату міської ради на 2017 рік.
 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів (Капінус).
 
 
 
Міський голова                                                                                  А.О. Черняєв
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
23.12.2016
Сіверськ
                7/17 -  198
 
 
 

 

 Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Єлізаровій Т.М.
 
           Розглянувши заяву гр. Єлізарової Т.М.15.12.2016 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд м. Сіверськ, вул. Західна, 17/2 Бахмутського району Донецької області, на підставі статей 12, 19, 38, 39,  81, 116, 118, 121, 151, 186  Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
           1. Затвердити  гр. Єлізаровій Тетяні Михайлівні (паспорт ВА 932669 від 30.09.1997,  ідн. номер 2236720926) проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд м. Сіверськ, вул. Західна, 17/2 Бахмутського району Донецької області, площею 0,0800 га (кадастровий номер 1420910400:00:001:1340).
 
           2. Передати гр. Єлізаровій Т.М. означену у пункті 1 земельну ділянку безоплатно у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови м. Сіверськ по вул. Західній, 17/2 на території Сіверської міської ради Артемівського району Донецької області, площею 0,0800 га (кадастровий номер 1420910400:00:001:1340), із земель комунальної власності Сіверської міської ради.
 
3. Рекомендувати гр. Єлізаровій Т.М. оформити право власності на землю згідно чинного законодавства.
 
            4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології (Шпулін).
 
Міський голова                                                                                 А.О. Черняєв
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
23.12.2016
Сіверськ
                7/17 -  199
 
 
 

 

 Про  затвердження    проекту
землеустрою   щодо відведення
земельної  ділянки  комунальної
власності  міської ради в оренду
гр. Пластуну Є.Ю.
 
        Розглянувши звернення гр. Пластуна Є.Ю. від 15.12.2016 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для обслуговування нежилих приміщень з земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Сіверської міської ради, площею 0,15357 га кадастровий номер 1420910400:00:002:1484, яка розташована у м. Сіверську по вул. Шосейній (Менжинського), 29 та передачі її в оренду терміном на 20 років, на підставі статей 12, 19, 22,  93, 116, 124, 125 Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада                                                                                              
 
ВИРІШИЛА:
 
            1. Затвердити гр. Пластуну Є.Ю. проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для обслуговування нежилих приміщень з земель сільськогосподарського призначення земель комунальної власності Сіверської міської ради, в межах м. Сіверська, вул. Шосейна (Менжинського), 29 Бахмутський район Донецька область, площею 1,5357 га, кадастровий номер 1420910400:00:002:1484.
 
            2. Передати гр. Пластуну Євгену Юрійовичу (паспорт ВА 398541, виданий 21.11.1996, ідентифікаційний номер 2928323258), який мешкає
с. Роздолівка, Бахмутського району, вул. Сосюри, 8 в оренду терміном на 20 років земельну ділянку площею 1,5357 га кадастровий номер 1420910400:00:002:1484 для обслуговування нежилих приміщень з земель сільськогосподарського призначення, земель комунальної власності Сіверської міської ради, в межах м. Сіверська, вул. Шосейна (Менжинського), 29.
 
           3. Визначити орендну плату на рік з розрахунку:
 
          -  2,12 грн. за 1м– 3 % від нормативної грошової оцінки земель міста Сіверська (2,12 грн./ м2 х 15357 м2  = 32393,88 грн.), з урахуванням вимог законодавства.
 
           4. Провідному спеціалісту відділу комунального господарства, землекористування та екології Верміяшу В.В. підготувати договір оренди землі з подальшою його державною реєстрацією.
 
           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології (Шпулін).
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                         А.О.Черняєв
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
23.12.2016
Сіверськ
                7/17 -  200
 
 
 

 

 Про  внесення   змін  до   рішення
міської    ради   від    21.11.2016
№ 7/5 – 62 «Про надання дозволу
на складання проекту  відведення земельної    ділянки     в     оренду
громадянам»
 
           Розглянувши заяви від 21.12.2016 громадян Шпуліна О.В. та Шпуліної І.В. про внесення змін до рішення міської ради від 21.11.2016 № 7/5 - 62 «Про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки в оренду
громадянам» для приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства, на підставі статті 12  Земельного кодексу України, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада                                                                                             
 
ВИРІШИЛА:
 
           Внести до рішення міської ради від 21.11.2016 № 7/5 - 62 «Про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки в оренду
громадянам», такі зміни:
 
         - замість слів «на розробку проекту відведення земельної ділянки» слід читати слова «на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності». 
 
 
 
Міський голова                                                                           А.О.Черняєв
 
 
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
23.12.2016
Сіверськ
                7/17 - 201
 
 
 

 

 Про продаж земельної ділянки
гр. Пшонці Л.Г.
 
           Розглянувши заяву гр. Пшонки Л.Г. від 22.12.2016 про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення для обслуговування нежитлової будівлі (магазин – торговий павільйон), за адресою: Донецька обл.,  Артемівський район,  м. Сіверськ, вул. ім. О. Пушкіна, 5а, в сумі 4284,18 грн. площею 0,0114 га кадастровий номер 1420910400:00:001:1199 та передати у власність шляхом продажу,  на підставі  статей 12, 19, 38, 39, 80, 81, 116, 125, 126, 127, 128, 151, 186 Земельного кодексу України, керуючись пунктом 34  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
           1. Затвердити громадянці Пшонці Людмилі Григорівні  звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення для обслуговування нежитлової будівлі (магазин – торговий павільйон), за адресою: Донецька обл.,  Артемівський район,  м. Сіверськ, вул. ім. О. Пушкіна, 5а, площею 0,0114 га кадастровий номер 1420910400:00:001:1199, в сумі 4 284,18 грн.
                                        
          3. Продати громадянці Пшонці Людмилі Григорівні  (паспорт СВ 782685, виданий 30.07.2002, ідн. № 1927024301), яка мешкає за адресою: м. Сіверськ, проспект Миру, 7/4 земельну ділянку для обслуговування нежитлової будівлі (магазин – торговий павільйон), за адресою: Донецька обл.,  Бахмутський район,  м. Сіверськ, вул. ім. О. Пушкіна, 5а, площею 0,0114 га кадастровий номер 1420910400:00:001:1199, із земель житлової та громадської забудови міста Сіверська, комунальної власності Сіверської міської ради за ціною 4 284,18 грн. (чотири тисячі двісті вісімдесят чотири грн. 18 коп.) з розрахунку 37 грн. 58 коп. за 1 м2 .
 
           3.1 Продаж здійснити з розстроченням платежу на 6 місяців в такій послідовності:
 
- перший платіж – не менше 2 284грн. 18 коп. не пізніше 20 днів з дня затвердження цього рішення;
 
- залишок у сумі 2 000 грн.00 коп. внести будь – якими частинами за бажанням покупця до 01.07.2017 року.
 
            4. Покупець вносить платіж за наступними реквізитами: Бахмутське УК /м. Сіверськ/ 33010100, код ЄДРПОУ 37868870, р/р 31512941700135 в ГУДКСУ у Донецькій області, МФО 834016, код платежу 33010100, кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення.
 
           5.  Міському голові Черняєву Андрію Олександровичу укласти договір купівлі-продажу означеної земельної ділянки.
 
           6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології (Шпулін).
 
 
 
Міський голова                                                                           А.О.Черняєв
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УКРАЇНА
СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 Р І Ш Е Н Н Я
 
23.12.2016
Сіверськ
                7/17 -  202
 
 
 

 

 Про продаж земельної ділянки
гр. Пшонці Л.Г.
 
           Розглянувши заяву гр. Пшонки Л.Г. від 22.12.2016 про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення для обслуговування нежитлової будівлі (кафе «Сніжок), за адресою: Донецька обл.,  Артемівський район,  м. Сіверськ, вул. Артема, 1, 5а, в сумі 40064,00 грн. площею 0,0800 га кадастровий номер 1420910400:00:002:1313 та передати у власність шляхом продажу,  на підставі  статей 12, 19, 38, 39, 80, 81, 116, 125, 126, 127, 128, 151, 186 Земельного кодексу України, керуючись пунктом 34  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
           1. Затвердити громадянці Пшонці Людмилі Григорівні  звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення для обслуговування нежитлової будівлі (кафе «Сніжок»), за адресою: Донецька обл.,  Артемівський район,  м. Сіверськ, вул. Артема, 1, площею 0,0800 га кадастровий номер 1420910400:00:002:1313, в сумі 40064,00 грн.
                                        
          3. Продати громадянці Пшонці Людмилі Григорівні  (паспорт СВ 782685, виданий 30.07.2002, ідн. № 1927024301), яка мешкає за адресою: м. Сіверськ, проспект Миру, 7/4 земельну ділянку для обслуговування нежитлової будівлі (кафе «Сніжок»), за адресою: Донецька обл.,  Бахмутський район,  м. Сіверськ, вул. Ямська, 1, площею 0,0800 га кадастровий номер 1420910400:00:002:1313, із земель житлової та громадської забудови міста Сіверська, комунальної власності Сіверської міської ради за ціною 40 064,00 грн. (сорок тисяч шістдесят чотири грн. 00 коп.) з розрахунку 50 грн. 08 коп. за 1 м2 .
 
           3.1 Продаж здійснити з розстроченням платежу на 6 місяців в такій послідовності:
 
- перший платіж – не менше 20 064грн. 00 коп. не пізніше 20 днів з дня затвердження цього рішення;
 
- залишок у сумі 20 000 грн.00 коп. внести будь – якими частинами за бажанням покупця до 01.07.2017 року.
 
            4. Покупець вносить платіж за наступними реквізитами: Бахмутське УК /м. Сіверськ/ 33010100, код ЄДРПОУ 37868870, р/р 31512941700135 в ГУДКСУ у Донецькій області, МФО 834016, код платежу 33010100, кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення.
 
           5.  Міському голові Черняєву Андрію Олександровичу укласти договір купівлі-продажу означеної земельної ділянки.
 
           6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології (Шпулін).
 
 
 
Міський голова                                                                           А.О.Черняєв
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Надрукувати
Гарячі новини
Усі новини
         14 листопада 2017 року в Сіверській міській раді проведено...
    РОЗКЛАД  руху  маршрутного таксі  з 07.11.2017 дивіться також...