Розпорядження

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

23.02.2016

Сіверськ

      № 29

 

 

 

       Про затвердження Правил

      внутрішнього трудового

      розпорядку Сіверської міської

      ради та  її виконавчого комітету

 

 

 

З метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавчої дисципліни, встановлення загальних правил діяльності посадових осіб і службовців (далі працівників) міської ради  та її  виконавчого комітету та запобігання проявам неналежної поведінки з боку сторонніх відвідувачів адмінбудинку міської ради, враховуючи статтю 142 Кодексу законів про працю України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про охорону праці», керуючись статтею  42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

 

1. Затвердити Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Сіверської міської ради та  її виконавчого комітету (далі Правила), що додаються. 

2. Загальному відділу виконкому  міської ради (Андрющенко) до 22.02.2016:

2.1. Довести дані  Правила до відома працівників, забезпечити їх дотримання та ознайомити працівників під підпис  з цими Правилами.

2.2. Погодити  Правила з профспілковим комітетом (Капінус).

3. Відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради  (Левицька) забезпечити оприлюднення цього розпорядження, в день його прийняття, на офіційному веб-сайті Сіверської міської ради.

4. Координаційне забезпечення виконання цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому міської ради Поливоду Любов Василівну.

6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Міський голова                                                                              А.О.Черняєв

 

 

 

 Додаток

до розпорядження
міського голови
23.02.2016  № 29
 
УЗГОДЖЕНО                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО
Голова профспілки                                                          Міський голова
 _______________  Н.В. Капінус                                       _____________ А.О. Черняєв
 ___________2016                                                               _____________ 2016
 
 
Правила внутрішнього трудового розпорядку
Сіверської міської ради та її виконавчого комітету
 
1. Загальні положення
 
1.1.           Правила внутрішнього службового розпорядку (надалі - Правила) розроблені у відповідності з Конституцією України, Кодексу законів про працю України, Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативно-правовими актами України, які регулюють трудові відносини.
1.2.           Правила визначають посадові та функціональні обов'язки працівників, режим роботи, принципи регулювання трудових відносин та встановлю­ються з метою удосконалення організації праці, укріплення трудової і виконав­чої дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, під­вищення ефективності і якості роботи, встановлення відповідальності за пору­шення трудової дисципліни.
1.3. Правила розповсюджуються на всіх працівників апарату міської ради та її виконавчого комітету.
1.4.             Керівництвом міської ради (надалі - Адміністрація) створюються необхідні організаційні і економічні умови для нормальної високопродуктивної праці, призначені для запобігання виникненню індивідуальних і колективних трудових спорів, а у випадку їх виникнення - забезпеченню вирішення таких суперечок.
1.5.             Адміністрацією з метою стимулювання працівників використовуються методи переконання, заохочення за сумлінну працю.
 
2. Порядок прийому і звільнення працівників
 
2.1.   Працівники мають право на труд і реалізують його шляхом укладення трудового договору в порядку, встановленому Кодексом законів про працю України.
2.2.   Прийом на роботу і призначення на посади в апарат виконкому міської ради (окрім виборних та затверджених посад) здійснює міський голова на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.
2.3.   Призначення посадових осіб місцевого самоврядування апарату виконкому міської ради регулюється законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу»,  «Про місцеве  самоврядування в Україні», Кодексом Законів про працю України, Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297 УІ та іншими нормативно-правовими актами України.
2.3.1. Порядок прийняття (призначення) на посаду в органи місцевого самоврядування:
-   на посаду міського голови - шляхом обрання територіальною громадою;
-   на посаду секретаря міської ради - обирається за пропозицією міського голови відповідною радою з числа її депутатів;
-   на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та посаду керуючого справами виконкому міської ради - шляхом затвердження відповідною радою за пропозицією міського голови;
-   на посаду начальника, спеціаліста відділу - шляхом призначення міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою за­конодавством України.
2.4. Прийом на роботу службовців та робітників апарату виконкому міської ради регулюється Кодексом законів про працю України, Законом України «Про захист персональних даних»  від 01.06.2010 №2297 VIта іншими нормати­вно-правовими актами України.
В разі прийому на службу в органи місцевого самоврядування на конкурсній основі, кандидат на посаду зобов'язаний надати до конкурсної комісії ви­конкому міської ради   наступні документи:
-   заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника  із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням;
-   заповнена особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
-   дві фотокартки розміром 4x6 см;
-   копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
-   декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового ха­рактеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції».
Якщо кандидат на зайняття вакантної посади пройшов конкурсний від­бір, набрав необхідну кількість балів, кадрова служба виконкому міської ради, за його згодою, проводить перевірку згідно Закону України «Про очищення влади».
            Згода кандидатом подається після одержання повідомлення про результати конкурсу.
2.5. При прийомі працівника на роботу або при переведенні його у встановленому порядку на іншу роботу Адміністрація зобов'язана:
-   зажадати від працівника письмову згоду на обробку його персональних даних згідно статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» та повідомити його письмово про права, визначені законодавством у сфері захисту персо­нальних даних, мету обробки персональних даних;
-   ознайомити працівника з дорученою роботою, умовами та оплатою праці, роз'яснити його права та обов'язки;
-   ознайомити з правилами внутрішнього трудового розпорядку і колективним договором міської ради, правилами поведінки державних службовців (для по­садових осіб);
-   проінструктувати з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, про­типожежної охорони та іншими правилами з охорони праці.
При призначенні (прийнятті) на посаду працівники мають подати:
-   заяву про призначення (прийняття) на посаду (роботу);
-   паспорт;
-   трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;
-   військовий квиток (для військовозобов'язаних);
-   свідоцтво про обов'язкове соціальне страхування;
-   довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;
-   диплом.
2.6.  На всіх працівників, які працюють більше п'яти днів, ведуться трудові книжки. Записи про періоди роботи за сумісництвом і періоди навчання
заносяться в трудову книжку за бажанням працівника на підставі його заяви і
довідки з місця роботи за сумісництвом або місця навчання.
Працівникам, які приступають до роботи вперше, трудові книжки оформлюються не пізніше 5 днів після прийняття на роботу.
2.7.            Припинення трудового договору може мати місце тільки за підставами, передбаченими законодавством. Припинення трудового договору також оформлюється розпорядженням міського голови. Для секретаря ради, за­ступника міського голови, керуючого справами виконкому міської ради - рішенням міської ради.
2.8.    В день звільнення Адміністрація зобов'язана видати працівнику його трудову книжку з внесеним записом про звільнення і здійснити з ним остаточний розрахунок. Записи про причини звільнення в трудову книжку повинні провадитися у точній відповідності з формулюванням діючого законодавства і з посиланням на відповідну статтю, пункт закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.
 
3. Основні права і обов'язки працівників
3.1. Працівник має право:
-   користуватися правами та свободами, що гарантовані громадянам Конституцією і законами України;
-   на безпечні і необхідні для високопродуктивної роботи умови праці;
-   на оплату праці в залежності від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоєний, якості, досвіду і стажу роботи;
-   своєчасно отримувати заробітну плату;
-   на просування по службі відповідно професійній освіті, результатам роботи і атестації;
-   оскаржувати неправомірні дії посадових осіб, в тому числі застосовані до  нього дисциплінарні стягнення;
-   вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на його думку, звинувачень або підозр стосовно нього;
-   звертатися до Адміністрації з пропозиціями щодо удосконалення організації праці;
-   на об'єднання в професійні спілки та на вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)у встановленому законом порядку;
-   на відпочинок;
-   на правовий та соціальний захист;
-   на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку Адміністрації, співробітників і громадян;
-   на інші права, встановлені трудовим законодавством.
3.2. Працівник зобов'язаний:
-   дотримуватися Конституції України та законів України , інших нормативно-правових актів;
-   своєчасно, до початку робочого часу, прибути на робоче місце та приготуватися до виконання службових обов'язків;
-   почати роботу відповідно до діючого режиму робочого дня;
-      бути на робочому місці впродовж всього робочого часу, за винятком перерв на відпочинок та харчування, відряджень;
-      сумлінно ставитися до виконання своїх трудових обов'язків;
-      виконувати обов'язки, визначені посадовими інструкціями;
-        зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, яка стала йому відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків, а також іншу інформацію, яказгідно діючому законодавству не підлягає розголошенню;
-        постійно удосконалювати організацію своєї праці, підвищувати професійну кваліфікацію;
- своєчасно і точно виконувати розпорядження міського голови та вказів­ки Адміністрації, які не суперечать діючому законодавству;
виконувати обов'язки, покладені на нього колективним договором;
-        додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, протипожежну безпеку, техніку безпеки, гігієну праці;
-        утримувати своє робоче місце, обладнання і технічні засоби в чистоті і справному стані, дотримуватися чистоти в установі;
-        дбайливо ставитися до майна міської ради, дотримуватися встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей;
-        не допускати дій або бездіяльності, які можуть нашкодити інтересам міської ради і держави в цілому;                                                                        
-        дотримуватися правил ділового етикету у взаєминах з іншими працівниками та відвідувачами міської ради;
     -   дотримуватися інших обов'язків, встановлених трудовим законодавством.
 
4. Основні обов'язки Адміністрації
 
Адміністрація зобов'язана:
-        ознайомити працівника з його посадовими обов'язками, правилами внутрішнього службового розпорядку, умовами колективного договору;
            -  Правилами поведінки посадових осіб місцевого самоврядування;
-   визначити працівнику робоче місце та забезпечити необхідними для роботи засобами і технічним обладнанням;
-   ознайомити працівника з вимогами нормативних актів з охорони праці, техні­ки безпеки, санітарії та протипожежної безпеки, здійснювати контроль за їх дотриманням;
-   правильно організувати працю робітника;
-   забезпечити здорові і небезпечні умови праці, постійно їх покращувати;
-   забезпечувати суворе дотримання трудової дисципліни, застосовуючи заходи впливу до порушників трудової дисципліни;
-   забезпечувати правильне застосування діючих умов оплати і нормування праці;
-   видавати заробітну плату в розмірах і в строки, встановлені законодавством та колективним договором;
-   удосконалювати організацію оплати праці, забезпечувати матеріальну заціка­вленість працівників у результатах їх особистої праці та у загальних підсумках праці трудового колективу;
-   забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації працівників і рівня їх економічних, правових знань, створювати умови суміщення роботи з навчан­ням;
-   виконувати інші обов'язки, передбачені діючим законодавством.
 
5. Робочий час і його використання.
Час відпочинку.
5.1.  Адміністрацією встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота, неділя) і тривалість робочого часу - 40 годин на тиждень.
5.2.   Адміністрацією встановлюється такий режим роботи, що зобов'язуються дотримуватися всі працівники:
Понеділок - четвер
-   початок роботи                       - 8.00
-   закінчення роботи                  - 17.00             
- перерва для харчування та відпочинку з 12.00 до 12.45
П'ятниця
-початок роботи                       - 8.00
  закінчення роботи           - 16.45
-перерва для харчування та відпочинку з 12.00 до 12.45
            Провідному спеціалісту з питань державної реєстрації актів цивільного стану відділу соціальної та правової політики у разі проведення  урочистих церемоній шлюбу у вихідний день (субота) надавати інший вихідний день відпочинку (ст.107 КЗпП)
Для кочегарів і сторожів встановлюється режим роботи по графіку змінності:
Кочегари: Iзміна - з 8.00 до 20.00 (12 год. ); II зміна – з 20.00 до 8.00 год.(12год)
Охоронці: Понеділок-п’ятниця   - Iзміна з 17.00  до 5.00
                  Субота та неділя         -II зміна з 5.00 до 17.00
            Прибиральник службових приміщень:
понеділок-черверг - з 5.00 до 14.00
п’ятниця                 - з 5.00 до 12.45
перерва                   - 3 9.00 до 9.45
5.3.   Особливості режиму роботи водія:
            - Адміністрацією за потреби може встановлюватися ненормований робочий день, тобто понад нормальну тривалість робочого часу.
            Ця робота не вважається надурочною. За перепрацьований час у якості компенсації надається щорічна додаткова оплачувана відпустка, відповідно до Наказу Міністерства праці України від 10.10.1997 № 7 «Про затвердження рекомендацій щодо Порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці»(зі змінами та доповненнями);
            - залучення до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні допускається у виняткових випадках (відповідно до статті 71 КзпП України) за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації та при встановленні підсумкового обліку робочого часу включається до розрахунку норми робочого часу облікового періоду;
            - залучення водія до надурочних робіт здійснюється згідно статей 62-64 КзпП України та не повинно перевищувати 4 годин протягом двох днів підряд або 120 годин на рік;
5.4.          Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.
5.5.          У випадках, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або не­робочого день.
5.6.          Адміністрація зобов'язується погоджувати з профспілковими органами установи (представниками трудового колективу) зміни тривалості робочо­го дня (тижня).
5.7.          Працівники мають право на такі відпустки:
5.7.1.   Щорічні відпустки:
основна відпустка;
додаткова відпустка за ненормований робочий день (водій - 3 кал. днів);
додаткова відпустка посадовим особам органів місцевого самоврядування за стаж служби (згідно Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»);
інші додаткові відпустки, передбачені законодавством.
5.7.2.    Додаткова відпустка у зв'язку з навчанням;
5.7.3.    Творча відпустка;
5.7.4.    Соціальні відпустки:
-   відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами;
-   відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку:
- додаткова відпустка працівникам, що мають дітей;
5.7.5. Відпустка без збереження заробітної плати.
5.8.           Тривалість щорічної основної відпустки для працівників визначається Кодексом законів про працю України, Законами України «Про відпустки», «Про службу в органах місцевого самоврядування» і складає: для посадових осіб місцевого самоврядування - 30 календарних днів, для працівників (водій, сек­ретар керівника) - 24 календарних днів. При цьому святкові і неробочі дні (стаття 73 КЗпП України) при визначені тривалості відпусток не враховуються.
5.9.    Посадовим особам, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка трива­лістю до 15 календарних днів. Порядок і умови надання такої відпустки вста­новлюється Кабінетом Міністрів України.
5.10.  Відповідно до статті 19 Закону України «Про відпустки» працівникам, які мають дітей, а саме:          
-   жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину;
-   одинокій матері;
-   батькові, який виховує дитину без матері;
-   особі, яка взяла дитину під опіку
надається додаткова щорічна оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.
5.11.  За заявами працівників їм, у разі наявності сімейних обставин й інших поважних причин, можуть бути надані короткотермінові відпустки без збереження заробітної плати на строк, тривалістю не більше 15 календарних днів
на рік.
5.12.  Відповідно до статті 25 Закону України «Про відпустки» працівникам надається відпустка без збереження заробітної плати в обов'язковому порядку:
-   матері або батьку, який виховує дітей без матері (в тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), що має двох і більше дітей ві­ком до 15 років або дитину-інваліда - 14 календарних днів;
-   пенсіонерам за віком та інвалідам 3 групи - 30 календарних днів;
-   інвалідам 1 та 2 групи - 60 календарних днів;
-   особам, які вступають до шлюбу - 10 календарних днів;
-   працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: дружини (чоловіка), батьків, дитини, братів, сестер - 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад; інших родичів - 3 календар­них дні без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та на­зад.
5.13.    Графік щорічних відпусток затверджується міським головою, для чого такий графік не пізніше 05 січня надається йому. При визначенні черговості відпусток враховуються сімейні й інші особисті обставини кожного праців­ника.
5.14.            Перенесення щорічної відпустки на другий період здійснюється від­повідно до ст. 11 Закону України «Про відпустки».
5.15. Розділення щорічної відпустки на частини та відгук з відпустки здійснюється відповідно до статті 12 Закону України «Про відпустки» і статті 20 Закону України «Про державну службу».  
5.16. Період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується з працівником, заступником міського голови (згідно підпо­рядкованості), начальником відділу і з міським головою. Роботодавець зо­бов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пі­зніше, як за два тижні до встановленого графіком терміну. Графік є обов'язковим для сторін трудового договору. Перенесення відпусток на інший час може мати місце лише у випадках, передбачених законодавством та за зго­дою сторін.
 
6. Заохочення за успіхи в праці
6.1.  За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання посадових обов'язків, значні трудові досягнення в праці до працівників застосову­ються такі види заохочень:
- оголошення Подяки;
-   нагородження Почесною грамотою;
-   видача премії;
-   нагородження цінним подарунком.
До посадових осіб застосовуються додаткові заходи заохочення:
            - дострокове присвоєння чергового рангу    у межах відповідної категорії посад.
6.2.   Заохочення оформлюються розпорядженням міського голови.
Відомо­сті про заохочення заносяться до трудової книжки працівника.
6.3.     Працівникам,   які  успішно   і   сумлінно   виконують  свої службові
обов'язки, надається перевага при просуванні  по службі.
6.4. За особливі трудові заслуги працівники можуть бути представлені увищі органи до нагородження державними нагородами, орденами, медалями, присвоєння почесних звань.
 
7. Відповідальність за порушення трудової дисципліни
   7.1.      За порушення трудової дисципліни до працівника може бути            застосовано тільки один з таких заходів стягнення:
-   догана;
-   звільнення.
        7.2.      До посадових осіб місцевого самоврядування, крім дисциплінарних
стягнень, передбачених діючим законодавством про працю України, можуть
застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:
попередження про неповну службову відповідність;
затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.
7.3.   Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявлен­ням проступку, але не пізніше одного місяця від дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непраце­здатністю або перебуванням його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладено пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.
До застосування дисциплінарного стягнення керівник повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення.
Відмова порушника трудової дисципліни дати письмові пояснення не є перешкодою для застосування дисциплінарного стягнення.
При обранні виду стягнення враховується ступінь тяжкості вчиненого
проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і по­
передня робота працівника.                                          
Стягнення оголошується в розпорядженні голови міської ради і повідом­ляється працівникові під розписку.
Дисциплінарне стягненні може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому чинним законодавством.
Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення пра­цівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.
Протягом терміну дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення, які носять разовий характер (премія до ювілейної дати, професійних свят тощо) до працівника не застосовуються .
7.4.   Посадова особа місцевого самоврядування за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування може бути притягнута до
цивільної, адміністративної або карної відповідальності.
7.5. Незалежно від дисциплінарного стягнення, на умовах визначених колективним договором, або Положенням про преміювання, до працівників мо­жуть застосовуватись такі заходи впливу, як:
-   повне або часткове позбавлення премії;
-   зменшення або відміна доплат, винагороджень і інших заохочувальних виплат.
 
 
Правила внутрішнього трудового розпорядку Сіверської міської ради та її виконавчого комітету розроблено загальним відділом Сіверської міської ради
 
Начальник загального відділу                                                                 Т.В. Андрющенко
 
Керуючий справами виконкому                                                              Л.В. Поливода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Надрукувати
Гарячі новини
Усі новини
         14 листопада 2017 року в Сіверській міській раді проведено...
    РОЗКЛАД  руху  маршрутного таксі  з 07.11.2017 дивіться також...