рішення

 УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

31.05.2016

Сіверськ

                7/8 - 86

 

 

 
 

 

 

 Про виконання Міської програми

попередження дитячої бездоглядності

та профілактики правопорушень

серед неповнолітніх на 2011 – 2015 роки

 

 Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грека В. В. про  виконання Міської програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2011 – 2015 роки (додається), керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грека В.В. про виконання Програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2011 – 2015 роки прийняти до відома.

 

 

 

 Міський голова                                                                           А.О. Черняєв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image004.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

31.05.2016

Сіверськ

                7/8 - 87

 

 

 
 

 

 

 Про затвердження Міської програми 

попередження дитячої бездоглядності

та профілактики правопорушень серед

неповнолітніх  на  2016- 2020  роки      

                                               

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грека В.В. про затвердження Міської програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2016 - 2020 роки, враховуючи Конституцію України, Закони України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх», «Про попередження насильства в сім’ї», «Про охорону дитинства», «Про захист суспільної моралі», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити  Міську програму попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2016 - 2020 роки (додається).

 

2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Греку В.В. скоординувати роботу ДНЗ, ЗОШ, ліцею, ЦДЮТ, Центру культури, Артемівського районного спортивно-оздоровчого комплексу «Доломітчик», міської лікарні  та  амбулаторії, Бахмутського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області на виконання Міської програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2016 - 2020 роки.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань освіти, охорони здоров'я, культури, молодіжної політики, сім'ї, фізкультури і спорту (Баканов).

                                                                                                                                          

 

Міський голова                                                                              А.О. Черняєв

 

                                                                                              Додаток

             до рішення міської  ради

             31.05.20167/8 - 87

 

 

МІСЬКА  ПРОГРАМА

попередження дитячої бездоглядності та

профілактики правопорушень серед неповнолітніх

на 2016-2020 роки

 

1. Мета програми

Метою прийняття Програми є подолання дитячої безпритульності та бездоглядності, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, покращення роботи щодо профілактики правопорушень та злочинів у дитячому середовищі, соціально-правового захисту дітей, зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя.

 

2.Шляхи і засоби досягнення мети програми

- розроблення та запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої безпритульності і бездоглядності, виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції та забезпечення захисту прав дітей, які виховуються в таких сім’ях;

- підвищення ефективності соціальної роботи з сім’ями або особами, які опинились у складних життєвих обставинах, зокрема, поліпшення соціального супроводу сімей, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- ведення обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  персоніфікованого обліку нерухомого майна таких дітей; 

- встановлення персонального шефства педагогічних працівників, працівників поліції, громадських, релігійних організацій над дітьми-сиротами, дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, схильними до вчинення протиправних дій, їх батьками чи особами, які їх заміняють;

 

3.Завдання і заходи програми

- забезпечення неухильного виконання вимог законодавства щодо соціально-правового захисту дітей, насамперед дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, своєчасного виявлення таких дітей;

- організаційне забезпечення здійснення контролю за дотриманням культурно-розважальними закладами, комп'ютерними клубами вимог нормативно-правових актів щодо порядку відвідування їх дітьми, заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження наркотиків, пропаганди проституції, насилля, жорстокості;

- організація та проведення заходів до Міжнародного дня захисту дітей, пропаганди правових знань, пропаганди основних положень Конвенції ООН про права дитини;

- розвиток мережі гуртків, спортивних секцій, охоплення учнівської молоді різними організаційними формами виховної роботи безпосередньо в навчальних закладах, залучення дітей до участі в роботі аматорських, творчих колективів, мистецьких заходах, фестивалях, конкурсах.

Програма надасть можливість:

- стовідсотково залучити до навчання дітей шкільного віку;

- персоніфіковано облікувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей кризових соціальних категорій;

- забезпечити захист моральних засад і утвердження здорового способу життя у сфері інформаційної діяльності, освіти та культури;

- звести до мінімуму злочинні прояви та правопорушення серед дітей та неповнолітніх, викорінити негативні явища у молодіжному середовищі.

 

Правову основу програми становлять:

-         Конституція України;

-         Закон України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та

спеціальні установи для неповнолітніх»;

-         Закон України «Про попередження насильства в сім’ї»;

-         Закон України «Про охорону дитинства»;

-         Закон України «Про захист суспільної моралі»;

-         Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Програма передбачає:

 

№ з/п

Заходи

Строк

Відповідальні

Приміт-ка

1. Заходи щодо подолання дитячої бездоглядності

1.1

Забезпечити своєчасне виявле-ння, облік сімей, які неспро-можні або не бажають викону-вати виховні функції стосовно дітей

Постій-но

Виконком міської ради, ДНЗ, ЗОШ, ліцей, міськлікарня, амбулаторія,  Бах-мутський відділ по-ліції  ГУ НП в До-нецькій обл.

 

1.2

Забезпечити здійснення конт-ролю за дотриманням культу-рно-розважальними закладами, ігровими залами, комп’юте-рними клубами нормативно-правових актів щодо порядку відвідування їх дітьми, заборо-нити розпродаж алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження наркотиків, пропаганди проституції,  наси-льства, жорстокості

Постійно

Виконком міської ради, Бахмутський відділ поліції  ГУ НП в Донецькій обл.

 

1.3

Підтримувати систему взаємо-інформування виконкому  мі-ської ради, правоохоронних органів, навчальних закладів про дітей, які не навчаються, скоїли злочин, правопоруше-ння, затримані за зловживання наркотичних речовин, алкого-льних напоїв, бродяжать та жебракують

Постійно

Виконком міської ради, навчальні за-клади, Бахмутський відділ поліції  ГУ НП в Донецькій обл.

 

1.4

Продовжувати співпрацю з громадськими, благодійними, релігійними, молодіжними, дитячими та спортивними ор-ганізаціями, що працюють в інтересах дітей з питань подо-лання дитячої безпритульності та бездоглядності

Постійно

Виконком міської ради, навчальні зак-лади, Центр куль-тури, Артемівський районний СОК «Доломітчик», ЦДЮТ

 

1.5

Посилити контроль за дотриманням житлових прав неповнолітніх, особливо дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Постійно

Виконком міської ради, Бахмутський відділ поліції  ГУ НП в Донецькій обл., МСКП, нав-чальні заклади

 

1.6

Контролювати  здобуття пов-ної середньої освіти дітьми, які не навчалися тривалий час або не навчалися взагалі у загальноосвітніх закладах, на базі вечірніх (змінних) шкіл і професійно-технічних нав-чальних закладах

Постійно

Виконком міської ради, ЗОШ, ліцей

 

1.7

При закладах освіти акти-візувати роботу лекторіїв для батьків з питань ранньої про-філактики дитячої без догляд-ності

Постійно

Навчальні заклади

 

2. Заходи щодо профілактики правопорушень серед неповнолітніх

2.1

Проводити рейди «Сім’я без насильства», обстежуючи матеріально-побутові умови та різні обставини в сім’ях, де виховуються неповнолітні

Постій

но

Виконком міської ради, Бахмутський відділ поліції  ГУ НП в Донецькій обл., навчальні заклади

 

2.2.

Проводити рейди «Діти вулиці», «Вокзал», «Літо», «Сім’я без насильства», «Урок», «Нічне місто» та інші для вирішення проблем неповнолітніх, протидії втягнення їх у протиправну діяльність

Постій

но

Бахмутський відділ поліції  ГУ НП в Донецькій обл., навчальні заклади, виконком міської ради

 

2.3

Перевіряти підвальні примі-щення, горища, гаражі щодо наявності в них неповнолітніх, які бродяжничають та ведуть асоціальний спосіб життя

Постій

но

 Бахмутський відділ поліції  ГУ НП в Донецькій обл., МСКП

 

2.4

Перевіряти місця концентрації молоді з метою профілактики негативних явищ, поперед-ження алкоголізму, тютюнова-ління, наркоманії в молодіж-ному середовищі

Постій

но

Бахмутський відділ поліції  ГУ НП в Донецькій обл., навчальні заклади

 

2.5

Удосконалювати профілактик-чну роботу серед учнів шкіл і професійного ліцею. Головну увагу звернути на створення системи ранньої профілактики, психолого-педагогічне діагно-стування, індивідуальну робо-ту з неповнолітніми, надання неблагополучним сім’ям пси-холого-педагогічної допомоги, забезпечення наступності у виховній роботі між різними ланками освіти

Постій

но

Навчальні заклади

 

2.6

З метою запобігання втягне-нню неповнолітніх у суспі-льно-небезпечну діяльність проводити профілактичні захо-ди серед неповнолітніх з девіантною поведінкою, акти-візувати роботу щодо вияв-лення осіб, які залучають під-літків до злочинних дій

Постій

но

Бахмутський відділ поліції  ГУ НП в Донецькій обл., навчальні заклади

 

3. Заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя

3.1

Забезпечити підтримку наці-ональної культури, мистецтва, поліпшити систему пропага-нди кращих зразків світової культури та мистецтва

Постій

но

Навчальні заклади, ЦК, школа естети-чного виховання, ЦДЮТ, виконком міської ради

 

3.2

З метою посилення уваги суспільства до проблем дітей, забезпечити висвітлення на офіційному сайті міської ради питання про подолання дитячої безпритульності і бездоглядності

Щоквартально

Виконком міської ради, навчальні заклади

 

3.3

У навчальних закладах не допускати пропаганди культу насильства, жорстокості і бездуховності, поширення порнографії та інформації, що підриває суспільну мораль

Постій

но

Навчальні заклади

 

3.4

Проводити рейди по торгівельним точкам щодо недопущення розповсюдження літератури та товарів антисоціального  характеру

Постій

но

Бахмутський відділ поліції  ГУ НП в Донецькій обл.

 

3.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З метою формування наці-ональної свідомості, правової культури та громадської від-повідальності серед учнівської молоді сприяти створенню молодіжних громадських ор-ганізацій у сфері відродження та розвитку Українського козацтва; профілактика без доглядності, злочинності, нар-команії; ВІЛ-інфекції/СНІДу; військово-патріотичної робо-ти; культурно-просвітницької, природоохоронної діяльності

Постій

но

Навчальні заклади

 

3.6

З метою максимального охоплення учнів, студентів різними формами зайнятості покращити зміст і методи позаурочної роботи, за без-печити збереження і розши-рення мережі гуртків, факу-льтативів, спортивних секцій, заохочувати професійну та самодіяльну художню твор-чість, діяльність творчих спі-лок та об’єднань, клубів за інтересами

Постій

но

ЦК, Артемівський районний  СОК «Доломітчик», ЦДЮТ, навчальні заклади

 

           


 

3.7

Проводити індивідуальну ро-боту з дітьми та учнівською молоддю з проблем поши-рення ВІЛ - інфекції/ СНІДу, вживання наркотичних, психо-тропних  речовин (діагностика, реабілітація, профілактика, прогностика)

Постій

но

навчальні заклади ради, міська амбулаторія

 

3.8

Для надання кваліфікованої професійної допомоги дітям, молоді та батькам створити у навчальних закладах інформа-ційно-консультативні куточки з адресами, телефонами, режимом роботи установ та організацій, що надають послуги з проблем профілактики СНІДу (центри здоров’я, соціальні служби для молоді, центри боротьби зі СНІДом, центри практичної психології)

Протя-гом року

Навчальні заклади, міська  амбулаторія

 

3.9

Організація інфомаційно-просвіт-ницьких заходів щодо про-філактики наркоманії, тютюно-паління та пропаганди здорового способу життя

Постій

но

Навчальні заклади міська  амбулаторія

 

4.0

Активно використовувати засоби масової інформації для пропаганди здорового способу життя, запровадити тематичні рубрики, які б забезпечили активну наступальну протидію злочинності, формували атмо-сферу суспільної нетерпимості до злочинів, що пов’язані  з вживанням та розповсюджен-ням наркотичних засобів, алкоголю

Постій

но

Виконком міської ради, газета «ВПЕРЕД»

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                    С.В.Гатченко

 

1\clip_image004.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

31.05.2016

Сіверськ

                7/8 - 88

 

 

 
 

 

 

 Про подовження терміну дії порядку

 відрахування до загального фонду 

 міського бюджету частини чистого 

 прибутку  (доходу)  комунальними

 унітарними підприємствами та їх об’єднаннями

 

 

З метою створення механізму відрахування до загального фонду міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, відповідно до пункту 9 статті 69 Бюджетного кодексу України, на підставі рішенням міської ради від 30.08.2013  № 6/ 31 - 503 «Про затвердження порядку відрахування до загального фонду міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями», керуючись пунктом 29 статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Подовжити термін дії  Порядку  відрахування  до загального фонду

міського  бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями на 2017 рік (додається).

 

2.     Керівникам комунальних унітарних підприємств забезпечити сплату до

міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) згідно із затвердженим  Порядком.

 

3.     Забезпечити секретарю міської ради Гатченко С.В. оприлюднення

даного рішення міської ради на офіційному сайті Сіверської  міської ради.

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів (Капінус).

 

 

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв

           Додаток

            до рішення міської  ради

            31.05.20167/8 - 88

 

ПОРЯДОК

відрахування  до загального фонду міського бюджету частини чистого прибутку(доходу)  комунальними унітарними підприємствами

та  їх об’єднаннями

 

         1. Згідно з цим Порядком частина чистого прибутку (доходу), що відраховується комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до міського бюджету визначається виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в розмірі 15 відсотків.

        

          2. Частина чистого прибутку (доходу) сплачується комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до міського бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств.

        

         3. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до міського бюджету, визначається комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями відповідно до форми розрахунку, встановленої ДПА, та зазначається у декларації з податку на прибуток підприємств.

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до органів державної податкової служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

        

          4. Сплачена відповідно до цього Порядку частина чистого прибутку (доходу) зараховується на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду міського бюджету, відкриті в органах Державного казначейства.

        

5.     Інформацію про нарахування та сплату частини чистого прибутку

(доходу) відповідно до цього Порядку комунальні унітарні підприємства та їх об'єднання подають місцевим органам виконавчої влади, до сфери управління яких вони належать.

 

 

 

Секретар міської ради                                                              С.В. Гатченко

 

 

 

 1\clip_image004.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

31.05.2016

Сіверськ

                7/8 - 89

 

 

 
 

 

 

 Про затвердження Положення «Про

порядок виявлення, обліку,використання,

відчуження безхазяйного майна та

відумерлої спадщини на території  

Сіверської міської ради»

 

 

    Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гатченка В.А. про затвердження Положення «Про порядок виявлення, обліку, використання, відчуження безхазяйного майна та відумерлої спадщини на території  Сіверської міської ради», на підставі статей 335, 1277, 1283 Цивільного кодексу України, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення «Про порядок виявлення, обліку, використання, відчуження безхазяйного майна та відумерлої спадщини на території Сіверської міської ради» згідно додатку .

 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 26.05.2011 №6/6-123 «Про затвердження «Про порядок оформлення безхазяйного майна та відумерлої спадщини».

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань комунального господарства, землекористування та екології (Шпулін).

 

 

 

 

Міський голова                                                                         А.О. Черняєв

 

 

 

                                                                                              Додаток   

             до рішення міської  ради                                                                        

                                                                                              31.05.2016 № 7/8 – 89

Положення

про порядок виявлення, обліку, використання,

відчуження безхазяйного майна та відумерлої спадщини

на території  Сіверської міської ради

 

1.     Загальні положення

 

1.1. Порядок набуття територіальною громадою міської ради права комунальної власності на безхазяйне майно, відумерлу спадщину (надалі Положення) розроблено на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про власність», Наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку використання даних Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень рухомого майна» від 14.12.2012 №1844/5 (зареєстровано в Мінюсті України 18 грудня 2012 р.) з метою врегулювання питань набуття територіальною громадою міста права власності на безхазяйне майно та відумерлу спадщину.

1.2. Дія Положення поширюється на будь-які об`єкти цивільних прав, які є безхазяйними чи визнані у встановленому законодавством порядку відумерлими, на нерухоме майно, право на яке підлягає державній реєстрації, що не має власника або власник якого невідомий.

1.3. Положення є обов'язковим до виконання посадовими особами міської ради та її виконавчого комітету, підприємствами, організаціями та фізичними особами, які є суб’єктами відносин при оформлені права власності на безхазяйне нерухоме майно та відумерлу спадщину.

1.4. Терміни, що вживаються у цьому Порядку:

- безхазяйне майно – це майно, яке не має власника або власник якого невідомий;

- відумерла спадщина – майно, власник якого помер, а спадкоємці за заповітом і за законом відсутні, усунуті від права спадкування або не прийняли спадщину чи відмовилися від її прийняття. Майно, яке фактично прийняте спадкоємцями, але право власності на яке не оформлене, відумерлою спадщиною не визнається;

- нерухоме майно – будинки, гаражі, інші будівлі та споруди, переміщення яких є неможливим без знецінення і зміни їх призначення та земельні ділянки;

- власник – особа, яка на законних підставах володіє, користується та розпоряджається належним йому майном;

- суб’єкти виявлення безхазяйного майна або відумерлої спадщини – люба фізична або юридична особа, якій завідомо стало відомо про місцезнаходження безхазяйного майна або відумерлої спадщини.

1.5. Не може бути визнано безхазяйним наступне майно:

-  зовнішні прибудови до будівлі, що мають самостійне господарське значення, приміщення котелень, насосних, які стоять окремо, капітальні надвірні прибудови (склади, гаражі, тощо), а також надвірні приміщення, огорожі та інші надвірні споруди, що обслуговують будівлю (сарай, паркан, колодязь, елементи благоустрою, інфраструктури тощо), які розташовані на території комунальних підприємств, закладів та установ та можуть обліковуватись відповідно до Стандартів бухгалтерського обліку та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року  N 996-XIV.

1.6. Порядок діє на території Сіверської міської ради.

 

2.     Виявлення безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини

 

2.1. Підприємства, установи, організації та громадяни, яким стало відомо про нерухоме майно, що не має власника або власник якого невідомий чи яке ніким не успадковане, зобов’язані повідомити про таке майно міську раду.

2.2. Після одержання повідомлення про наявність безхазяйного майна чи відумерлої спадщини міська рада направляє запити щодо наявності реєстрації права власності (оренди) на об'єкт та технічної документації до КП «Бюро технічної інвентаризації» ( далі –БТІ ) або до відділу  Держкомзему.

2.3. У ході здійснення підготовчих заходів по прийняттю на облік безхазяйного нерухомого майна чи відумерлої спадщини міська рада організовує комісійне обстеження виявленого майна, у процесі якого вирішуються наступні питання:

2.3.1  технічний стан об'єкта;

2.3.2 можливість використання об'єкта згідно із його функціональним призначенням (для об'єктів житлового фонду – придатність для проживання);

2.3.3  пропозиції щодо подальшого використання об'єкта.

2.4.  Акт підлягає затвердженню розпорядженням міського голови.

2.5. Якщо у ході комісійного обстеження об'єкта буде виявлено його руйнацію (знищення), комісія надає пропозиції щодо припинення права власності на такий об'єкт з метою використання земельної ділянки, на якій він був розташований.

2.6. Якщо у ході комісійного обстеження об'єкта житлового фонду буде встановлено його непридатність для проживання, комісія надає пропозиції щодо використання такого будинку (приміщення) як нежитлового.

 

3.     Облік безхазяйного нерухомого майна

3.1. Після комісійного обстеження об’єкту міська рада направляє листа до реєстраційної служби Управління юстиції (далі – реєстраційна служба) про прийняття на облік безхазяйного нерухомого майна.

 3.2. Облік безхазяйного нерухомого майна проводиться реєстратором реєстраційної служби , який:

3.2.1 перевіряє відсутність суперечностей між зверненням міської ради та вже зареєстрованими правами на об'єкт нерухомості, іншою наявною інформацією на підприємстві за даними архівного обліку;

3.2.2 бере на облік об’єкт нерухомого майна. При цьому у відповідному розділі Реєстру прав робиться відмітка «безхазяйне».

3.2.3 видає інформаційну довідку про взяття на  облік безхазяйного нерухомого  майна  з Реєстру прав на відповідному бланку.

3.3. Міська рада розміщує оголошення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна у засобах масової інформації та на сайті Сіверської міської ради.

3.4. У разі необхідності провести технічну інвентаризацію, виготовити інвентарну справу, присвоїти безхазяйному об'єкту поштову адресу.

3.5. У разі з`явлення власника за його письмовою заявою до реєстраційної служби з доданням документів, що підтверджують його право власності на безхазяйну нерухоме майно, таке майно знімається з обліку. В такому випадку власник повинен компенсувати всі витрати, пов`язані з утриманням майна, забезпеченням його збереження, а також витрати по виготовленню технічної документації на нерухоме майно та публікації оголошення в ЗМІ. Зняття реєстраційною службою з обліку такого майна за зверненням його власника можливе при наявності письмового висновку виконавчого комітету міської ради.

3.5. Про зняття з обліку безхазяйного майна реєстраційна служба у 5-ти денний термін письмово повідомляє міську раду.

3.6. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйного майна міська рада готує заяву до суду про передачу майна у комунальну власність територіальної громади .

 

4.     Облік відумерлої спадщини

 

4.1. Об'єкти відумерлої спадщини беруться на облік міською радою після надходження інформації про відсутність спадкоємців, які постійно проживали разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини. Підтвердженням цього може бути заява сусідів,  акт опитування мешканців суміжних квартир (домоволодінь), тощо. Якщо буде встановлено, що будинком заволоділи особи без належних правових підстав, така інформація з підтверджуючими документами негайно надається міській раді та правоохоронним органам.

4.2. Якщо житлові будинки (або їх частки) утримуються безгосподарно, а їх власники відсутні понад три роки за місцем постійного проживання та відомості про місцеперебування таких осіб відсутні, міська рада може ініціювати визнання фізичних осіб у судовому порядку померлими або такими, що втратили право користування житловим приміщенням.

4.3. Міська рада самостійно після спливу строку для прийняття спадщини робить запити до компетентних установ з метою виявлення спадкоємців чи підтвердження їх відсутності:

4.3.1 до відділу реєстрації актів цивільного стану – щодо підтвердження факту смерті;

4.3.2 до реєстраційної служби - щодо державної реєстрації прав власності на нерухомий об’єкт;

4.3.3 до інших - у разі потреби.

4.3.4  на підставі звернення міської ради реєстраційна служба здійснює технічну інвентаризацію об'єкта у тому ж порядку, що і безхазяйного майна.

4.4. Якщо після спливу одного року з часу відкриття спадщини спадкоємці не будуть виявлені, міська рада здійснює правовий аналіз зібраних документів та готує заяву до суду про визнання спадщини відумерлою та передачу майна у комунальну власність  територіальної громади. Нерухоме майно, яке фактично зруйноване, списується з інвентарного обліку.

 

5.     Використання безхазяйного нерухомого майна

та об'єктів відумерлої спадщини під час їх перебування на обліку

 

5.1.  Відповідно до вимог статей 1280, 1283 Цивільного Кодексу України протягом одного року з моменту постановки на облік майна до моменту визначення його власника дозволити надавати це майно у користування іншим особам, згідно з договором та з умовою, що у випадку виявлення власника майна таке користування повинне бути припинене протягом трьох діб. Передача нерухомого майна у користування юридичним чи фізичним особам здійснюється за рішенням виконкому міської ради.

5.2. Обов'язковою умовою договору користування є оплата житлово-комунальних послуг протягом усього строку користування майном та припинення його дії протягом 3-х діб після встановлення власника майна.

5.4. Відповідальність за належне утримання та збереження майна покладається на осіб, яким це майно передається у користування.

5.5. Поліпшення об'єкта, переданого у користування під час знаходження його на обліку, територіальною громадою не відшкодовуються.

5.6. Після взяття на облік безхазяйного майна та відумерлої спадщини виконком міської ради шляхом укладання договорів з обслуговуючими підприємствами забезпечує утримання у належному санітарному стані присадибних ділянок, на яких розміщені житлові будинки, господарські будівлі і споруди, не передані у користування.

 

6.     Реєстрація права комунальної власності

 

6.1. Після отримання рішення суду про передачу безхазяйного нерухомого майна чи відумерлої спадщини до комунальної власності міська рада подає його для державної реєстрації права власності  територіальної громади до реєстраційної служби.

6.2. Витрати на державну реєстрацію права комунальної власності, оплату послуг стосовно взяття на облік, проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорта, експертну оцінку об'єкту нерухомого майна здійснюються за рахунок коштів міського бюджету. За домовленістю сторін вказані витрати можуть бути відшкодовані  новим  власником (володарем) майна.

 

7.     Використання майна, переданого до комунальної власності

 

7.1. Органи місцевого самоврядування відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» здійснюють правомочності щодо володіння, користування і розпорядження майном з моменту державної реєстрації права комунальної власності на об'єкти нерухомого майна.

7.2. Після реєстрації права комунальної власності на об'єкти нерухомого майна виконком міської ради повідомляє особу, з якою укладено договір про збереження чи користування об'єктом, який було обліковано як безхазяйний або відумерла спадщина, про розірвання договору.

7.3. Відповідно до статті 345 Цивільного Кодексу України особа, з якою було укладено договір користування майном, яке перебувало на обліку як безхазяйне чи відумерла спадщина, при переході права власності на це майно до територіальної громади міста не набуває переваг при його приватизації (наймі чи оренді). Подальше використання цього майна здійснюється у встановленому законодавством порядку.

7.4. Після державної реєстрації права комунальної власності на об'єкти житлового фонду  виконавчий комітет міської ради вчиняє заходи для подальшого розподілу житла.

7.5. Відповідно до статті 5 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» об'єкти житлового фонду, передані за рішенням суду до комунальної власності, можуть використовуватися для формування житлового фонду соціального призначення або надаватися громадянам, які перебувають на квартирному обліку, для поліпшення житлових умов.

7.6. Відповідно до статті 1277 Цивільного Кодексу України,  статті 50 Житлового Кодексу України, якщо згідно рішення суду в комунальну власність територіальної громади міста передано окремо розташований житловий будинок у незадовільному санітарно-технічному стані, виконавчий комітет розглядає питання щодо продажу його з аукціону за ціною, визначеною незалежною експертною оцінкою.

7.7. Спори щодо передачі безхазяйних об’єктів та відумерлої спадщини до комунальної власності та відчуження цих об’єктів вирішуються згідно із вимогами чинного законодавства у судовому порядку.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                               С.В. Гатченко

 

 

 

1\clip_image004.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

31.05.2016

Сіверськ

                7/8 - 90

 

 

 
 

 

 

 Про    прийняття    (безоплатно)    у

комунальну власність територіальної

громади    м.   Сіверська    відумерлої

спадщини

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Гатченка В.А. про прийняття (безоплатно) у комунальну власність територіальної громади м. Сіверська відумерлої спадщини, відповідно до рішення Артемівського міжрайонного суду Донецької області від 27.04.2016 (справа № 219/3129/16-ц Провадження № 2-о/219/292/2016), на підставі статті 1277 Цивільного кодексу України, керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

                                                                                                    

           1. Прийняти  (безоплатно) у  комунальну власність територіальної громади  м.  Сіверська спадщину:  житловий будинок загальною площею  -     28,6   кв. м., розташований по вул. Суворова, 51, в м. Сіверську,  визнану рішенням Артемівського міжрайонного суду Донецької області від 27.04.2016 (справа № 219/3129/16-ц Провадження № 2-о/219/292/2016) відумерлою (далі – відумерла спадщина).

 

2.    Відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради (Вороніна):

 

2.1.  Здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію права власності територіальної громади м Сіверська на відумерлу спадщину, визначену у пункті1 даного рішення.

 

           2.2. Підготувати  та  внести   на розгляд   міської ради пропозиції щодо подальшого використання відумерлої спадщини, визначеної у пункті 1 даного рішення.

 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології (Шпулін).

 

 

Міський голова                                                                                  А.О. Черняєв

1\clip_image004.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

31.05.2016

Сіверськ

                7/8 - 91

 

 

 
 

 

 

 Про внесення змін до рішення міської

ради  від 17.01.2012 № 6/12-242 «Про

внесення змін до рішення міської ради

від 08.02.2011 № 6/4-77 «Про затвердження

Положень про відділи виконкому міської ради»

 

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» від 10.12.2015, враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру», керуючись   статтею  25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Внести до додатку 2 рішення міської ради від 17.01.2012 № 6/12-242 «Про

внесення змін до рішення міської ради від 08.02.2011 № 6/4-77 «Про затвердження

Положень про відділи виконкому міської ради»  наступні зміни:

 

доповнити  пункт 3.1. розділу 3 Положення про відділ соціальної та правової політики виконкому Сіверської міської ради текстом такого змісту:

 

«-  здійснення реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб»;

«- формування та ведення реєстру територіальної громади відповідно до закону»;

«-  здійснення  передачі інформації та/або внесення у встановленому законом порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування до Єдиного державного демографічного реєстру».

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-правової політики та депутатської діяльності (Баканов).

 

 

Міський голова                                                                                 А.О. Черняєв

 

1\clip_image004.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

31.05.2016

Сіверськ

                7/8 - 92

 

 

 
 

 

 

 Про дострокове припинення

повноважень депутата Сіверської

міської ради 7-го скликання

 

         Розглянувши особисту заяву від 15.04.2016 Баканова С.М. про складання ним депутатських повноважень, відповідно до статті 141 Розділу XI Конституції України, пункту 2 частини 2 статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», керуючись пунктом 14 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Достроково припинити повноваження депутата Сіверської міської ради 7-го скликання Баканова Сергія Михайловича, обраного по багатомандатному виборчому округу від Політичної партії «Опозиційний блок», за особистою заявою.

2. Направити це рішення до Сіверської міської виборчої комісії для  прийняття нею рішення про визнання обраним та реєстрацію депутатом наступного за черговістю кандидата в депутати від Політичної партії «Опозиційний блок».

3. Рішення вступає в силу з моменту його підписання.

         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради Гатченко С.В.

 

 

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв

 

 

 

1\clip_image004.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

31.05.2016

Сіверськ

                7/8 - 93

 

 

 
 

 

 

 Про затвердження технічної документації

Із   землеустрою   щодо   проведення

інвентаризації земель для дослідних і

навчальних    цілей   (обслуговування

навчального полігону) за адресою: вул. Фелікса Дзержинського в м. Сіверськ Артемівського району Донецької області на території Сіверської міської ради

 

           Розглянувши листа директора Сіверського професійного ліцею Стиранця В.І. від 22.04.2016 № 132 щодо затвердження технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель для дослідних і навчальних цілей (обслуговування навчального полігону) за адресою: вул. Фелікса Дзержинського в м. Сіверськ Артемівського району Донецької області на території Сіверської міської ради та надану документацію (додається), на підставі статей 12, 186 Земельного Кодексу України, постанови КМУ «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Затвердити Сіверському професійному ліцею технічну документацію із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель для дослідних і навчальних цілей (обслуговування навчального полігону) за адресою: вул. Фелікса Дзержинського в м. Сіверськ Артемівського району Донецької області на території Сіверської міської ради, розроблену ТОВ «Земексперт», загальною площею 9,9500 га (кадастровий номер 1420910400:00:001:1311) земель сільськогосподарського призначення для дослідних і навчальних цілей із земель державної власності Сіверської міської ради Бахмутського району Донецької області.

 

           2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології (Шпулін).

 

 

Міський голова                                                                                  А.О. Черняєв

 

 

1\clip_image004.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

31.05.2016

Сіверськ

                7/8 - 94

 

 

 
 

 

 

 Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у

власність  гр. Мокляк А.А.

 

           Розглянувши заяву гр. Мокляк А.А. від 10.05.2016 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд зі складу земель житлової та громадської забудови міста в межах території Сіверської міської ради у м. Сіверськ по вул. Павлова, 28 Артемівського району Донецької області, на підставі статей 12, 19, 38, 39,  81, 116, 118, 121, 151, 186  Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Затвердити  гр. Мокляк Аллі Анатоліївні (паспорт ВВ 802733 виданий 09.06.1999,  ідн. номер 2939903785) проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд зі складу земель житлової та громадської забудови міста в межах території Сіверської міської ради у м. Сіверськ по вул. Павлова, 28 Артемівського району Донецької області, площею 0,0850 га (кадастровий номер 1420910400:00:002:0246).

 

           2. Передати гр. Мокляк А.А. означену у пункті 1 земельну ділянку у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд із земель житлової та громадської забудови м. Сіверськ по вул. Павлова, 28 на території Сіверської міської ради Артемівського району Донецької області, площею 0,0850 га (кадастровий номер 1420910400:00:002:0246).

 

3. Рекомендувати гр. Мокляк А.А. оформити право власності на землю згідно чинного законодавства.

 

            4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології (Шпулін).

 

Міський голова                                                                                   А.О.Черняєв

1\clip_image004.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

31.05.2016

Сіверськ

                7/8 - 95

 

 

 
 

 

 

 Про продовження договору

оренди    земельної  ділянки

з     ФОП   Літвінюком  В.С.

 

 

           Розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Літвінюка В.С. від 29.04.2016 щодо продовження договору оренду земельної ділянки від 20.07.2005 за № 040514800004 у зв’язку із закінченням терміну його дії, на підставі статей 12, 93, 96 Земельного кодексу України, статті 27 Закону України «Про оренду землі», статті 2 Закону України «Про плату за землю», керуючись пунктом  34 статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           1.  Продовжити на 10 років термін дії договору оренди земельної ділянки від 20.07.2005 за № 040514800004 (кадастровий № 1420910400:00:001:0360) площею 0,6800 га, для обслуговування будівель виробничого призначення (маслоцех, зерносховища, кормоцеху та автовагової), розташованих межах м. Сіверська за адресою: м. Сіверськ, вул. Журби, 5, Бахмутського району Донецької області, який укладено між орендодавцем Сіверською міською радою та фізичною особою – підприємцем Літвінюком Василем Степановичем (свідоцтво про державну реєстрацію 2 237 017 0000 000436 від 28.07.2003).

 

           2. Затвердити ставку орендної плати з розрахунку 3,81 грн. за 1м 2  на рік.

 

           3. Зобов’язати орендаря за цим рішенням виконати технічні умови щодо благоустрою прилеглої території, погоджені з відділом комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради (Вороніна).

 

           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології (Шпулін).

 

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв

1\clip_image004.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

31.05.2016

Сіверськ

                7/8 - 96

 

 

 
 

 

 

 Про   внесення   змін   до  рішення

міської ради від 20.04.2005 № IV/20 – 417 «Про передачу земельних ділянок

в оренду»

 

Розглянувши лист ФОП Літвінюка В.С. від 19.05.2016 про внесення змін до рішення міської ради від 20.04.2005 № IV/20 – 417 «Про передачу земельних ділянок в оренду», на підставі статті 12  Земельного кодексу України, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада                                                                                              

 

ВИРІШИЛА:

 

            1. Внести до рішення міської ради від  20.04.2005 № IV/20 – 417 «Про передачу земельних ділянок в оренду», такі зміни:

 

         - у п. п. 1.1. замість слів «Зі складу земель промислового призначення» слід читати слова «Зі складу земель сільськогосподарського призначення не сільськогосподарські угіддя».

 

           2. Фізичній особі Літвінюку Василю Степановичу замовити виконання нормативно грошової оцінки земельної ділянки площею 0,6800 га (кадастровий номер 1420910400:00:001:0360), за адресою:  м. Сіверськ  вул. Журби, 5, на якій розташовані його будівлі та споруди сільськогосподарського призначення, суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до закону та надати виготовлену документацію на розгляд та затвердження до міської ради.

 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології (Шпулін).

 

 

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв

1\clip_image004.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

31.05.2016

Сіверськ

                7/8 - 97

 

 

 
 

 

 

 Про надання дозволу на складання

технічної     документації     щодо

встановлення меж земельної ділянки

в натурі (на місцевості) гр. Мозговій О.В.

 

 

           Розглянувши заяву гр. Мозгової О.В. від 28.04.2016 про надання дозволу на складання технічної документації щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в межах міста Сіверська для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по  вул.  Червоноармійській, 5, на підставі статей 12, 19, 38, 39, 40 Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Надати дозвіл гр. Мозговій Олені Василівні (паспорт ВС 923126, виданий 10.04.2001, ідн. № 2048008083), яка мешкає за адресою: м. Сіверськ,  вул. ім. Б. Хмельницького, 17/8, на складання технічної  документації щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в межах міста Сіверська площею до 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована за адресою: м. Сіверськ, вул. Червоноармійська, 5, із земель житлової та громадської забудови міста, земель комунальної власності Сіверської міської ради.

 

           2. Рекомендувати гр. Мозговій О.В. замовити виконання технічної  документації щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до закону та надати виготовлену документацію на розгляд та затвердження до міської ради.

 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології (Шпулін).

           

           

Міський голова                                                                                  А.О. Черняєв

1\clip_image004.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

31.05.2016

Сіверськ

                7/8 - 98

 

 

 
 

 

 

 Про надання дозволу на складання

технічної    документації      щодо

встановлення     меж     земельної

ділянки  в  натурі   (на місцевості)

гр. Лукашову Д.В.

 

 

           Розглянувши заяву гр. Лукашова Д.В. від 06.05.2016 про надання дозволу на складання технічної документації щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в межах міста Сіверська для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по  вул.  Набережній, 2, на підставі статей 12, 19, 38, 39, 40 Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Надати дозвіл гр. Лукашову Денису Вікторовичу (паспорт ВВ 409105, виданий 15.04.1998, ідн. № 2990001234), який мешкає за адресою: м. Сіверськ,  вул. Набережна, 2, на складання технічної  документації щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в межах міста Сіверська площею до 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована за адресою: м. Сіверськ, вул. Набережна, 2, із земель житлової та громадської забудови міста, земель комунальної власності Сіверської міської ради.

 

           2. Рекомендувати гр. Лукашову Д.В. замовити виконання технічної  документації щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до закону та надати виготовлену документацію на розгляд та затвердження до міської ради.

 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології (Шпулін).

 

Міський голова                                                                                 А.О. Черняєв

1\clip_image004.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

31.05.2016

Сіверськ

                7/8 - 99

 

 

 
 

 

 

 Про надання дозволу на складання

технічної     документації     щодо

встановлення     меж     земельної

ділянки  в  натурі  (на  місцевості)

гр. Галушці І.О.

 

 

           Розглянувши заяву гр. Галушки І.О. від 10.05.2016 про надання дозволу на складання технічної документації щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в межах міста Сіверська для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по  вул.  Північній, 33, на підставі статей 12, 19, 38, 39, 40 Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Надати дозвіл гр. Галушці Ірині Олександрівні (паспорт ВК 530490, виданий 19.11.2008, ідн. № 3178000329), яка мешкає за адресою: м. Сіверськ,  вул. Енергетиків, 31/36, на складання технічної  документації щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в межах міста Сіверська площею до 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована за адресою: м. Сіверськ, вул. Північна, 33, із земель житлової та громадської забудови міста, земель комунальної власності Сіверської міської ради.

 

           2. Рекомендувати гр. Галушці І.О. замовити виконання технічної  документації щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до закону та надати виготовлену документацію на розгляд та затвердження до міської ради.

 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології (Шпулін).

 

 

Міський голова                                                                                  А.О. Черняєв

1\clip_image004.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

31.05.2016

Сіверськ

                7/8 - 100

 

 

 
 

 

 

 Про надання дозволу на складання

технічної документації щодо

встановлення меж земельної

ділянки в натурі (на місцевості)

гр. Бондаренко Н.В.

 

 

           Розглянувши заяву гр. Бондаренко Н.В. від 23.05.2016 про надання дозволу на складання технічної документації щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в межах міста Сіверська для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по  вул. ім. М. Ломоносова, 1, на підставі статей 12, 19, 38, 39, 40 Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Надати дозвіл гр. Бондаренко Наталі Володимирівні (паспорт ВА 744466, виданий 22.05.1997, ідн. № 2616105725), яка мешкає за адресою: м. Сіверськ,  вул. ім. М. Ломоносова, 1, на складання технічної  документації щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в межах міста Сіверська площею до 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована за адресою: м. Сіверськ, вул. ім. М. Ломоносова, 1, із земель житлової та громадської забудови міста, земель комунальної власності Сіверської міської ради.

 

           2. Рекомендувати гр. Бондаренко Н.В. замовити виконання технічної  документації щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до закону та надати виготовлену документацію на розгляд та затвердження до міської ради.

 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології (Шпулін).

 

 

Міський голова                                                                                   А.О.Черняєв

1\clip_image004.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

31.05.2016

Сіверськ

                7/8 - 101

 

 

 
 

 

 

 Про надання частини основної

 щорічної відпустки 

 

 

 

          Розглянувши особисту заяву міського голови Черняєва А.О. про надання частини основної щорічної відпустки, відповідно до статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», статей 6, 12 Закону України «Про відпустки»,  керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Надати Черняєву Андрію Олександровичу, міському голові, частину основної щорічної відпустки кількістю 5 календарних днів з 20.06.2016 по 24.06.2016 за період роботи з 11.11.2015 по 10.11.2016.

 

         2. Відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради (Іващенко) виплатити Черняєву А.О. матеріальну допомогу на оздоровлення.

 

 

 

 

          

 

 

Міський  голова                                                                        А.О. Черняєв

 

 

 

 

 

 

1\clip_image004.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

31.05.2016

Сіверськ

                7/8 - 102

 

 

 
 

 

 

  Про преміювання

             

 

          З метою стимулювання праці, відповідно до пункту 6 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006  № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», згідно  рішення міської ради від 27.12.2012 № 6/24-399 «Про затвердження Положення про умови оплати праці працівників Сіверської міської ради та її виконавчого комітету»,  керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                         

ВИРІШИЛА:

 

1. Преміювати міського голову Черняєва Андрія Олександровича за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

                                                 

- за квітень 2016 року у розмірі 30 % посадового окладу;

         - за травень 2016 року у розмірі 30 % посадового окладу.

 

2. Преміювати секретаря міської ради Гатченко Світлану Вікторівну за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

                                                 

- за квітень 2016 року у розмірі 30 % посадового окладу;

         - за травень 2016 року у розмірі 30 % посадового окладу.

 

3. Преміювати заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грека Віктора Васильовича за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

 

- за квітень 2016 року у розмірі 30 % посадового окладу;

         - за травень 2016 року у розмірі 30 % посадового окладу.

 

4. Преміювати заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гатченка Віталія Анатолійовича за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

 

- за квітень 2016 року у розмірі 30 % посадового окладу;

         - за травень 2016 року у розмірі 30 % посадового окладу.

 

5. Преміювати керуючого справами виконкому міської ради Поливоду Любов Василівну за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

 

- за квітень 2016 року у розмірі 30 % посадового окладу;

         - за травень 2016 року у розмірі 30 % посадового окладу.

 

6. Відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради (Іващенко) на виконання пункту 1 цього рішення проводити виплату у межах фонду оплати праці апарату міської ради на 2016 рік.

 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів (Капінус).

 

 

        

        

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image004.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

31.05.2016

Сіверськ

                7/8 - 103

 

 

 
 

 

 

 Про преміювання до ювілею 

 

 

 

          Розглянувши клопотання  голови профспілки працівників Сіверської міської ради та її виконавчого комітету Капінус Н.В. про преміювання до ювілейної дати - 50 років з Дня народження  Гатченко С.В.,  секретаря міської ради (додається), відповідно до п. 4.8 колективного договору Сіверської міської ради та її виконавчого комітету, п. 2.6 «Положення про преміювання працівників міської ради та її виконавчого комітету», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Преміювати  Гатченко Світлану Вікторівну, секретаря міської ради,  у розмірі 100% посадового окладу на честь 50-річчя з Дня народження.

 

           2. Відділу з питань обліку та звітності  виконкому міської ради (Іващенко)  кошти спрямувати за рахунок фонду оплати праці.

 

 

          

 

 

Міський  голова                                                                        А.О. Черняєв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Надрукувати
Гарячі новини
Усі новини
         14 листопада 2017 року в Сіверській міській раді проведено...
    РОЗКЛАД  руху  маршрутного таксі  з 07.11.2017 дивіться також...