Проект рішення міської ради

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

15.04.2016

Сіверськ

                7/7 -

 

 

 
 

 

 

 Про перейменування Сіверської

міської ради та її виконавчого

комітету

 

         Розглянувши пропозиції робочої групи щодо організації виконання у м. Сіверську Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» про зміну найменування Сіверської міської ради та її виконавчого комітету, відповідно до Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-ІV, Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-ІV, Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI, Законів України: від 09.04.2015 №317-VIII «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» із внесеними до нього змінами, «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» в редакції від 26.11.2015 № 835-VII, постанови Верховної Ради України від 04.02.2016 № 984-VIII «Про перейменування окремих населених пунктів та районів», наказу Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5 «Про затвердження Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки», враховуючи рішення  Артемівської районної ради від ___ №___ «Про перейменування____»,  керуючись статтями 17, 18, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

ВИРІШИЛА:

1.     Перейменувати:

1.1. «Сіверську міську раду Артемівського району Донецької області» у

«Сіверську міську раду Бахмутського району Донецької області»;

 

1.2.          «Виконавчий комітет Сіверської міської ради Артемівського району

Донецької області» у «Виконавчий комітет Сіверської міської ради Бахмутського району Донецької області».

 

2.     Визначити місцезнаходення Сіверської міської ради та її виконавчого

комітету: вул. Центральна, 8, м. Сіверськ, Бахмутський район, Донецька область, Україна.

 

3.     Міському голові Черняєву А.О. в установленому законодавством

порядку забезпечити державну реєстрацію внесення змін до відомостей про юридичну особу, згідно пунктів 1, 2 цього рішення.

 

4.     Рекомендувати підприємствам, закладам, установам, організаціям всіх

форм власності, фізичним особам-підприємцям, які зареєстровані та вчиняють свою діяльність на території міста Сіверська, Бахмутського району, Донецької області, вжити заходи щодо приведення у відповідність, у зв’язку із перейменуванням району та об’єктів топоніміки, власних документів, вивісок, печаток тощо, в установленому законом порядку.

 

5.     Визначити, що пункти 1, 2 цього рішення набувають чинності з дня

державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу, згідно підпункту 1 пункту 1 цього рішення.

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-правової політики та депутатської діяльності (Баканов).

 

 

 

 

        

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

15.04.2016

Сіверськ

                7/7 -

 

 

 
 

 

 

 Про затвердження Положення про

Раду старійшин при Сіверському

міському голові

 

 

         З метою підвищення ефективності практичного застосування життєвого професійного  досвіду в господарській та адміністративній діяльності громадян,

для більш глибокого та всебічного розгляду питань, пов’язаних з соціально – економічним та громадсько – політичним розвитком міста Сіверська, на підставі статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада                                                                                              

 

ВИРІШИЛА:

 

Затвердити Положення про Раду старійшин при Сіверському міському голові (додається).

 

 

        

 

 

        

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Додаток 

             до рішення міської  ради                                                                        

                                                                                              15.04.2016 № 7/7

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Раду старійшин при Сіверському міському голові

 

1.     Рада старійшин при Сіверському міському голові (далі - Рада) є

консультативно-дорадчим органом, утвореним з метою врахування громадської думки та позитивного досвіду для для формування і реалізації політики розвитку основних сфер життєдіяльності Сіверська, забезпечення відкритості, публічності і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування.

 

2.   Рада в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами

України, Статутом територіальної громади міста Сіверська, цим Положенням.

 

3.     Рада здійснює свою діяльність у взаємодії з міським головою,

міською радою та її виконавчим комітетом, громадськими об’єднаннями та організаціями міста.

 

4.     Основними задачами та функціями Ради є:

 

а) розробка рекомендацій та пропозицій з основних напрямків

суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку міста;

б) аналіз та оцінка правових актів, інших документів міської ради та її

виконавчого комітету, які виносяться на розгляд ради та виконкому;

         в) розгляд пропозицій міської ради та її виконавчого комітету, громадських організацій, громадян з питань захисту прав і соціально-економічних інтересів жителів міста;

         г) участь в розробці та моніторингу міських програм;

         д) інформування населення про основні напрямки роботи міського голови, міської ради та її виконавчого комітету;

         є) виявлення суспільної думки про найбільш важливі рішення, які приймає міський голова, міська рада та її виконавчий комітет;

         ж) інформування міського голови про найбільш актуальні проблеми жителів міста, які потребують його втручання;

         з) виконання доручень міського голови.

 

         5. Для здійснення своїх задач Рада має право:

а) приймати участь за дорученням міського голови в підготовці проектів рішень міської ради та її виконавчого комітету, надавати відповідні пропозиції та зауваження;

         б) приймати участь в засіданнях міської ради та її виконавчого комітету при розгляді питань, підготовлених з урахуванням пропозицій та рекомендацій Ради;

 

         в) приймати участь в міських заходах, нарадах, сходах громадян, урочистих та культурних заходах;

         г) виступати в засобах масової інформації з питань діяльності Ради.

 

6. Склад Ради формується із числа жителів міста, які мають великий

професійний та громадський досвід. Склад Ради затверджується розпорядженням міського голови.

 

         7. Загальне керівництво діяльністю Ради здійснює міський голова, а безпосереднє керівництво – голова Ради. Голова Ради має заступника.

 

         8. Голова і заступник  Ради обираються членами Ради із її складу відкритим голосуванням.

 

         9. Голова Ради проводить засідання Ради, формує план роботи та погоджує його з міським головою, вносить пропозиції міському голові про включення та виключення з неї членів.

 

         10. У випадку відсутності голови Ради його повноваження виконує заступник.

 

         11. Секретар Ради призначається із числа працівників виконкому міської ради за розпорядженням міського голови.

 

         12. Секретар Ради готує матеріали на засідання Ради, інформує членів Ради про дату, час та місце проведення засідань, веде та оформляє протоколи засідань, оформляє витяги із рішень, складає списки осіб, запрошених на засідання.

 

         13. Засідання Ради скликаються за ініціативою міського голови або 2/3 членів Ради. Засідання Ради вважається легітимним, якщо присутні більше половини її членів.

 

         14. Рішення Ради приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради. У випадку рівності голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Рішення Ради оформлюється протокольно за підписом головуючого на засіданні. Рішення Ради в обов’язковому порядку доводяться до міського голови и носять рекомендаційний характер.

        

15. Організаційно-технічне забезпечення діяльності ради здійснює секретар міської ради та загальний відділ виконкому міської ради.    

 

        

 

Секретар міської ради                                                               С.В. Гатченко         

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

15.04.2016

Сіверськ

                7/7 -

 

 

 
 

 

 

 Про виконання міського бюджету

за  І квартал  2016

 

 

          Заслухавши інформацію начальника відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради – головного бухгалтера  Іващенко Л.Г. про виконання бюджету за І квартал року, на виконання рішення міської ради від  24.12.2015                    № 7/4 - 46 «Про міський бюджет на 2016 рік», керуючись пунктом 23 статті 26, статтями 63, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

            1. Інформацію  начальника відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради – головного бухгалтера  Іващенко Л.Г. про виконання бюджету  за   І квартал 2016 року  прийняти до відома.

 

            2. Затвердити доходну частину  міського бюджету у сумі 1 847 839 грн., в тому числі загального фонду 1 789 219 грн.; спеціального фонду                       58 620 грн. (додаток 1).

 

            3. Затвердити видатки міського бюджету у сумі 1 834 417 грн., в тому числі: загального фонду 1 748 362 грн.; спеціального фонду  86 055  грн. (додаток 2).

 

            4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів (Капінус).

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

15.04.2016

Сіверськ

                7/7 -

 

 

 
 

 

 

 Про виконання Комплексної 

програми «Молодь, культура та

спорт» на 2011-2015  роки

 

 Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грека В.В. про виконання Комплексної програми «Молодь, культура та спорт» на 2011-2015 роки за 2015 рік , керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Інформацію заступника міського голови з питань діяльності

виконавчих органів ради Грека В.В. про виконання Комплексної програми «Молодь, культура та спорт» на 2011-2015 роки прийняти до відома (додається).

 

 

 

        

 

 

        

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

15.04.2016

Сіверськ

                7/7 -

 

 

 
 

 

 

 Про  затвердження   Комплексної

програми «Молодь,  культура  та   

спорт»  на  2016 -  2020  роки

 

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань виконавчих органів ради Грека В.В. про затвердження Комплексної програми  «Молодь, культура та спорт» на 2016-2020 роки, враховуючи Закони України «Про освіту», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про охорону дитинства», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про фізичну культуру і спорт», на підставі статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада                                                                                             

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Комплексну програму «Молодь, культура та спорт» на 2016 - 2020 роки  (додається).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань соціально-правової політики та депутатської діяльності (Баканов) та з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів (Капінус).

 

        

 

 

        

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв

 

 

 

 

 

 

                                                                  Додаток 

             до рішення міської  ради                                                                        

                                                                                              15.04.2016 № 7/7

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА  ПРОГРАМА  

 

 

 

«МОЛОДЬ, КУЛЬТУРА ТА СПОРТ»

 

НА 2016-2020 РОКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СІВЕРСЬК - 2016

ПАСПОРТ   ПРОГРАМИ

1.        Назва програми - Комплексна програма  «Молодь, культура та спорт»

на 2016- 2020 роки (далі - програма).

 

2.        Правове забезпечення програми Закон України від  23.05.1991      №

1060-ХІІ «Про освіту» із внесеними до нього змінами, Закон України від  01.12.1998 №281-XIV «Про молодіжні та дитячі громадські організації» із внесеними до нього змінами, Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»  в редакції від 23.03.2000 № 1613-ІІІ із внесеними до нього змінами, Закон України від  26.04.2001 № 2402-ІІІ «Про охорону дитинства» із внесеними до нього змінами, Закон України  від 13.01.2005 № 2342-IV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» із внесеними до нього змінами, Закон України «Про фізичну культуру і спорт» в редакції від 17.11.2009 № 1724-VI із внесеними до нього змінами, Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов`язаної із захистом прав дитини», із внесеними до неї змінами.   

 

3.        Мета та основні завдання програми:

- забезпечення стабільних та якісних умов для життя і соціального становлення молоді, сімей, дітей; активізація участі зазначених категорій у соціально-економічному, культурному, громадському житті територіальної громади міста Сіверська;

            - залучення молоді до масового спорту, популяризації здорового способу життя;

            - максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому спорті.

 

Головна мета конкретизується за розділами:

 

-        Молодь: становлення і розвиток молоді, створення умов для розвитку творчої самореалізації кожної молодої людини – громадянина України, реалізація інноваційного потенціалу молоді у всіх сферах суспільного життя. 

-        Культура: створення організаційних умов для подальшого розвитку культурно-мистецької сфери міста; належного задоволення культурних та духовних потреб мешканців та гостей м.Сіверська;  посилення ролі культури в місті, підвищення її ролі у розвитку демократичного, громадянського суспільства, створення сприятливих умов для розвитку культурних і творчих ініціатив з урахуванням місцевих особливостей;  сприяння становленню талановитої мистецької молоді, підтримка професійної творчої діяльності, реалізації культурно-мистецьких заходів для дітей та молоді, аматорських колективів.

-        Спорт: збереження існуючих колективів фізичної культури і спорту, організація проведення міських, районних змагань, створення сприятливих умов в організації якісного, змістовного дозвілля жителів міста, колективів фізичної культури, підвищення уваги органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до проблем сфери фізичної культури і спорту.

 

Основними завданнями програми є:

- впровадження  системи комплексних програмних заходів реалізації державної молодіжної, дитячої, сімейної та гендерної політики на території Сіверської міської ради, спрямованих на досягнення головної мети програми;

- розвиток індивідуальних здібностей і талантів дітей та молоді;

- забезпечення подальшого розвитку  фізичної культури і спорту в місті.

 

Очікувані результати виконання програми:

- створення системи всебічної підтримки громадянської активності    

молоді, спрямованої на самовизначення і самореалізацію; 

         - формування та пропаганда здорового і безпечного способу життя;

- покращення основних показників здоров’я дітей та молоді завдяки реалізації заходів програм, спрямованих на формування здорового способу життя та активізацію занять фізкультурою та спортом;

- організація   оздоровлення дітей та молоді, які потребують соціальної уваги та підтримки;

- виявлення і підтримка талановитої та обдарованої  молоді, створення умов для їх інтелектуального самовдосконалення;

- утвердження патріотизму, гідності, духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів, виховання   молоді  на українських народних традиціях, кращих надбаннях національної та світової педагогіки і психології;

- підтримка дитячих, молодіжних та жіночих громадських організацій;

- підвищення престижу сім’ї та посилення сімейних цінностей молоді;

- формування гендерної культури, утвердження гендерної рівності, зміцнення існуючих та створених нових механізмів з недопущення дискримінації за ознакою статі,  створення умов для більш широкої участі жінок у прийнятті суспільно важливих рішень, викорення гендерного насильства та подолання гендерних стереотипів.

 

4.        Строки реалізації програми – 2016- 2020 роки.

 

5.        Загальний контроль за станом виконання програми здійснює  міська

рада. Відповідальні за заходи щорічно інформують міську раду про стан виконання програми «Молодь, культура та спорт» на 2016-2020 роки.

 

 

 

 

 

 

 

Напрямки діяльності та заходи

Комплексної програми  «Молодь, культура та спорт»

на 2016 - 2020 роки

 

№ з/п

Заходи

Відповідальні

Термін виконання

 

1.Становлення та розвиток молоді, розвиток високого рівня позитивного світогляду

 

1.1

Етичне виховання дітей та молоді шляхом проведення консультацій, інформаційних днів, заходів, круглих столів, занять батьків і дітей про поняття любові, дружби, сім’ї, вірності

Директори ЗОШ, ліцею, ЦДЮТ, ЦК,  завідувачі бібліотек, дошкільних навчальних закладів

Протягом років

1.2

Організація діяльності волонтерських, молодіжних загонів з метою зайнятості молоді:

- прибирання пам’ятників  історії та архітектури, меморіальних комплексів

директори ЗОШ, ліцею, підприємці, МСКП, виконком міськради

щороку

1.3

Проведення уроків та позакласних заходів, направлених на формування у дітей і молоді поваги до Конституції України, символіки держави, патріотизму до своєї Вітчизни

Директори ЗОШ, ліцею, ЦДЮТ, ЦК,  завідувачі бібліотек, дошкільних навчальних закладів

щороку

1.4

Проведення в учбових закладах міста уроків пам’яті: Чорнобильської трагедії, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Директори ЗОШ, ліцею, ЦДЮТ, ЦК,  завідувачі бібліотек, дошкільних навчальних закладів

Квітень, травень, вересень, жовтень, щороку

1.5

Залучення молоді до проведення акцій, в яких надається допомога дітям-інвалідам, дітям-сиротам: «Створити добро», «Допоможи», ветеранам Другої Світової війни, ветеранам праці,  учасникам АТО та їх сім’ям

Виконком міськради, підприємці

Протягом років

1.6

Проведення туристично-краєзнавчі походів і екскурсій з метою широкого залучення молоді до національних культурних традицій України

Директори ЗОШ, ліцею, ЦДЮТ, ЦК,  завідувачі бібліотек

Щороку

1.7

Проведення міських заходів, посвячених Дню Соборності України, Дню Незалежності України, Дню Збройних сил України, Дню захисника України, Дню пам’яті Чорнобильської трагедії, Дню Перемоги, День міста, День визволення Донбасу та України від німецько-фашистських загарбників, Дню виведення військ з Афганістану

Директори ЗОШ, ліцею, ЦДЮТ, ЦК,  завідувачі бібліотек, дошкільних навчальних закладів

Щорічно

1.8

Участь у грантових проектах всіх рівнів

Виконком міської ради, батьківські комітети, ініціативні групи.

Щороку

2.Пропаганда та формування здорового способу життя

 

2.1

Використання бази установ культури та спорту з метою реалізації державної молодіжної політики і забезпечення змістовного дозвілля дітей і молоді повніше

ЦК, ЦДЮТ, Артемівський районний спортивно-оздоровчий комплекс «Доломітчик», музична школа

постійно

2.2

Проведення конкурсів: програм, проектів молодіжних та дитячих громадських  організацій, що спрямовані на формування здорового способу життя

Директори ЗОШ, ліцею, ЦДЮТ, ЦК,  завідувачі бібліотек, дошкільних навчальних закладів

щороку

2.3

Проведення роботи щодо створення необхідних умов для регулярних занять фізичною культурою та спортом. Організація уроків плавання

Директори ЗОШ, ліцею, дошкільних навчальних закладів, ЦК ЦДЮТ, Артемівський районний спортивно-оздоровчий комплекс «Доломітчик»

2016-2020 роки

2.4

Організація  спортивно-масових та оздоровчих заходів з молоддю, дітьми, юнацтвом

Артемівський районний спортивно-оздоровчий комплекс «Доломітчик»

2016-2020 роки

2.5

Організація клубної роботи

Директори ЦДЮТ, ЦК,  завідувачі бібліотек

 

2.6

Забезпечення ефективного функціонування секцій СОК «Доломітчик» з видів спорту

Артемівський районний спортивно-оздоровчий комплекс «Доломітчик»

 

2.7

Проведення міських змагань, забезпечення участі спортсменів різних вікових груп в міських, районних та обласних змаганнях

Артемівський районний спортивно-оздоровчий комплекс «Доломітчик»

 

2.8

Підтримка команд з ігрових видів спорту в навчальних закладах, розташованих на території Сіверської міської ради

Директори ЗОШ, ліцею, дошкільних навчальних закладів, Артемівський районний спортивно-оздоровчий комплекс «Доломітчик»

2016-2020 роки

2.9

Розвиток та підтримка масової фізичної культури та спорту (проведення змагань, спартакіад серед дітей та молоді)

Директори ЗОШ, ліцею, дошкільних навчальних закладів, Артемівський районний спортивно-оздоровчий комплекс «Доломітчик»

2016-2020 роки

2.10

Проведення лекцій, виставок, актуальних діалогів, інформаційних годин,  бесід, відео лекторіїв, круглих столів щодо формування здорового способу життя та профілактики негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі

Директори ЗОШ, ліцею, дошкільних навчальних закладів, ЦК, ЦДЮТ, завідувачі бібліотек міста Сіверська

2016-2020 роки

2.11

Активізація роботу з допризовною молоддю шляхом проведення змагань «Майбутній воїн»,  «Сіверські богатирі», «Салют перемого!»

Директори ЗОШ, ліцею, дошкільних навчальних закладів, ЦК, ЦДЮТ, Артемівського районного спортивно-оздоровчого комплексу «Доломітчик»

2016-2020 роки

2.12

Проведення турнірів і матчевих зустрічей по різних видах спорту

Артемівського районного спортивно-оздоровчого комплексу «Доломітчик»,  завідувачі

2016-2020 роки

3.Культурно-духовний та інтелектуальний розвиток

 

3.1

Посилення механізму взаємодії між  молодіжними громадськими організаціями, творчими об’єднаннями та органами влади з питань розвитку творчого, спортивного та інтелектуального потенціалу молоді

Директора ЗОШ ліцею, ЦК, завідувачі дошкільних навчальних закладів, ЦДЮТ, Артемівського районного спортивно-оздоровчого комплексу «Доломітчик»

2016-2020 роки

3.2

Створення умов для розвитку змістовного дозвілля та умови для творчого і інтелектуального розвитку дітей та молоді, розширення спектру форм і напрямків діяльності

Директора ЗОШ ліцею, ЦК, завідувачі дошкільних навчальних закладів, ЦДЮТ, Артемівського районного спортивно-оздоровчого комплексу «Доломітчик»

2016-2020 роки

3.3

Впровадження системи пошуку та відбору талановитої та обдарованої  молоді, проведення молодіжних заходів, творчих вистав, музичних, фольклорних, театральних фестивалів, конкурсів, концертів, свят, спортивних змагань для дітей та молоді

Директора ЗОШ ліцею, ЦК, завідувачі дошкільних навчальних закладів, ЦДЮТ, Артемівського районного спортивно-оздоровчого комплексу «Доломітчик»

2016-2020 роки

3.4

Підтримка обдарованої та талановитої молоді, забезпечити її участь у Всеукраїнських, міжобласних, міських конкурсах, змаганнях, олімпіадах

Директора ЗОШ ліцею, ЦК, завідувачі дошкільних навчальних закладів, ЦДЮТ, Артемівського районного спортивно-оздоровчого комплексу «Доломітчик»

2016-2020 роки

3.5

Проведення конкурсів «Принцеса дитинства», «Салют Перемого!», «Сіверські екстримали», «Розумники»,  «Тато, мама, я – талановита сім’я», «Українські казаки –кращі лицарі землі», «Міс Сіверськ»

Виконком міськради, ЦК, ЦДЮТ

щороку

3.6

Залучення обдарованих дітей та молодь до участі у виставках творчих робіт молодіжних та мистецьких клубів з метою їх самореалізації

Виконком міськради, ЦК, ЦДЮТ

2016-2020 роки

3.7

Продовжити роботу Клубів «Девичник», «Моя сім’я», «Перлини талантів», «Цікаві витворялочки», «Ветеран»

ЦК

2016-2020 роки

3.8

Забезпечення висвітлення в засобах масової інформації питання молодіжної   політики, запровадження спеціальних тематичних сторінок, рубрик, циклів на сторінках газети «Вперед» та офіційному сайті Сіверської міської ради

Міськрада, редакція газети «Вперед»

2016-2020 роки

         

 

 

 Очікуваний результат

·       Підвищення ефективності реалізації державної молодіжної, дитячої, сімейної та гендерної політики.

·       Забезпечення стабільних та якісних умов для життя та соціального становлення молоді, активізація молоді, активізація участі у соціально-економічному , культурному, спортивному житті міста.

·       Формування високого рівня позитивного світогляду молоді міста на підставі розвитого почуття патріотизму, національного самопізнання, духовних, культурних, загальнолюдських цінностей.

·       Розвиток інтелектуального потенціалу серед дітей та молоді.

·       Формування здорового способу життя.

·       Уникнення негативних проявників(наркоманія, алкоголізм, тютюнопаління, злочинність) серед дітей та молоді.

·       Наближення до сімей, молоді, та дітей соціальних послуг, які вони потребують.

·       Формування молодіжного інформаційного простору та інтеграція молоді до міжнародної спільноти.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                               С.В. Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

15.04.2016

Сіверськ

                7/7-

 

 

 
 

 

 

 Про виконання Програми розвитку

житлово-комунального господарства

на  2012-2015 рр.

 

 

           Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гатченка В.А. про  виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства на 2012-2015рр., керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

   Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гатченка В.А. про виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства на 2012-2015рр.  прийняти до відома (додається).

 

 

 

 

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

15.04.2016

Сіверськ

                7/7-

 

 

 
 

 

 

 Про    затвердження     Програми

розвитку житлово - комунального

господарства  на  2016-2020 рр.

 

           Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гатченка В.А. про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства на 2016-2020рр., керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Затвердити Програму розвитку житлово-комунального господарства на 2016-2020рр. (додається).

 

           2. Керівникам підприємств міста: Сіверської дільниці Часовоярське РВУ КП «Компанія «Вода Донбасу» (Нижник), Сіверської дільниці сільРЕМ (Ревака), Сіверської дільниці ВО «Краснолиманська тепломережа» (Діденко), Сіверської дільниці Артемівського УГГ (Андріуца) та Сіверської дільниці«Укртелеком» (Котенко) надати пропозиції вищестоящому керівництву з питань фінансування заходів передбачених Програмою.

 

           3. Сіверському міському спеціалізованому підприємству (Пшенка)  забезпечити фінансування проектів, передбачених Програмою.

 

           4. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих ради Гатченку В. А. щороку звітувати на засіданнях міської ради та у ЗМІ про хід виконання даного рішення.

 

           5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії: з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів (Капінус)  та з питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології  (Шпулін).

 

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв

 

 

                                                   

 

 

 

П Р О Г Р А М А

розвитку

житлово-комунального

господарства

 

на 2016-2020 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СІВЕРСЬК - 2016

 

                                                     ЗМІСТ

 

1. Вступ……………………………………………………………….. 3

 

2. Житлово-комунальне господарство………………………………5

2.1. Енергопостачання міста…………………………………………5

2.2.  Енергозбереження…………………………………………….…6

2.3.  Водопостачання та водовідведення………………………….…6

2.4.  Газопостачання міста…………………………………………....8

2.5.  Теплопостачання…………………………………………………9

2.6.  Розвиток Сіверського міського спеціалізованого

комунального підприємства…………………………………………11

2.7.  Житловий фонд……………………………………………….…12

2.8.  ОСББ – нова форма господарювання в галузі ЖКГ……….…14

2.9.  Охорона навколишнього природного середовища…………...15

 

3. Заключна частина………………………………………………….17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Вступ

 

Житлово-комунальне господарство, як основа соціальної сфери життя людини, є однією з найменш сучасно оснащених галузей народного господарства. Ситуація в житлово-комунальному господарстві продовжує ускладнюватися. Відсутні позитивні зміни у становленні ринкових засад господарювання, розвитку конкуренції та залученні приватних інвестицій у підприємства галузі. Нестача власних та бюджетних фінансових ресурсів, відсутність дієвого механізму залучення позабюджетних коштів не сприяють вирішенню завдань розвитку комунальної інфраструктури. Нинішній стан житлово-комунального господарства  свідчить про необхідність реформування цієї галузі з метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат.

              

          Основними проблемами житлово-комунального господарства міста залишаються:

 

-         складне фінансово-економічне становище;

-         відсутність державних дотацій та інвестицій на утримання, розвиток та реформування комунальної сфери;

-         недостатня кількість спецтехніки;

-         недостатність висококваліфікованих спеціалістів сервісного обслуговування;

-         несвоєчасна сплата за надані комунальні послуги.

 

 Головна мета Програми – підвищення якості та надійності житлово-комунальних послуг, забезпечення ефективності функціонування житлово-комунального комплексу, забезпечення енергозбереження.

        

Мета Програми та пріоритетні напрямки:

 

-         покращення рівня водо- та енергозабезпечення населення та підприємств;

-         оптимізація систем теплопостачання;

-         газифікація міста;

-         реконструкція комунального житлового фонду;

-         реформування у сфері житлового господарства шляхом формування інституту власника житла (створення ОСББ);

-         реконструкція шляхопроводів через залізничні колії;

-         ремонт доріг з твердим покриттям;

-         відновлення вуличного освітлення міста;

-         запобігання виникнення надзвичайних ситуацій; захист населення і територій в умовах надзвичайних ситуацій;

-         охорона довкілля;

-         забезпечення висококваліфікованими кадрами підприємств комунального господарства.

 

Виконання Програми передбачає:

- створення конкурентного середовища і формування ринку житлово-комунальних послуг, удосконалення тарифної політики;

- забезпечення ефективної інвестиційної політики в галузі житлово-комунального господарства;

- доступність житлово-комунальних послуг для громадян з низьким рівнем доходів, адресний соціальний захист населення в оплаті послуг;

- формування інституту реального і ефективного власника житла.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Житлово-комунальне господарство міста.

 

Основним завданням житлово-комунальних підприємств є забезпечення комплексного розвитку житлового  господарства з метою найбільш повного задоволення потреб населення у всіх видах житлово-експлуатаційних послуг, забезпечення належної експлуатації, технічного стану, капітального та поточного ремонтів, подальшого підвищення рівня благоустрою.

На території міста Сіверська працюють комунальні підприємства, які забезпечують населення питною водою, теплом, газом, своєчасною підготовкою до зимового періоду житлового фонду та його утримання, зберігають та відновлюють вуличне освітлення, виконують ремонт автомобільних доріг,  вивозять тверді побутові відходи, утримують шляхопроводи через залізничні колії та мости, пам’ятні місця та споруди, здійснюють благоустрій кладовищ, підтримують чистоту та порядок на території міста.

 

 

2.1. Енергопостачання міста

 

             Підвищення надійності електропостачання та покращення якості забезпечення електроенергією споживачів міста вважаються найважливішими питаннями на даному етапі економічного розвитку.

В місті Сіверську електропостачання здійснює дільниця Артемівського сільського РЕМ.

В зв’язку з ростом навантажень погіршуються якісні показники електропостачання, перевантажуються і виходять з ладу електрообладнання і розподільчі мережі. Тому виникла проблема  щодо надійності електропостачання споживачів. Для її вирішення необхідно реконструювати електричні мережі, будувати нові.

Основні заходи у 2016 році в роботі підприємства :

-         реконструкція мереж електропостачання ВЛ 0,4 кВт (ТП-10) з заміною опор мереж в кількості 39 одиниць та кабелю протяжністю 4,98 км.

 

2.2. Зовнішнє освітлення

 

           Однією з найбільш гострих проблем міста є проблема стабільного енергозбереження і ефективного використання енергоресурсів.

           Основний напрямок вирішення проблеми – оснащення споживачів вимірювальними та регулюючими приладами обліку енергії.

           Для вирішення проблеми ефективного використання енергоресурсів Сіверською міською радою розроблена Програма «Світле місто» - Програма переоснащення мереж зовнішнього освітлення вулиць. Впровадження програми сприяє підвищенню безпеки, економії енергоресурсів, бюджетних коштів.

           В ході виконання програми у 2016 році проведені роботи з  реконструкції мереж зовнішнього освітлення з встановленням багато тарифних лічильників. По місту вже встановлено 18 таких лічильників. Повністю охоплені селища Совхоз, Доломітник, Радивонівка, друге, третє та Нове селища.

           В 2016-2017рр. планується закінчити капітальні ремонти та реконструкцію мереж зовнішнього освітлення, охопивши усі мікрорайони та вулиці міста.

 

№ з/п

Заходи

Протяжність мереж, км

Орієнтовна вартість робіт, тис. грн.

Джерело фінансування

Фінансування по роках

Місцевий бюджет

Обласний бюджет

 

2016

 

2017

1.

Реконструкція мереж вуличного освітлення: Дачна, Донецька, Слобо-жанська, Травнева, Журби, 40 років Перемоги, Прио-зерна, Дружби, Садова, Суворова, Молодіжна, Коле-снікова,Шосейна,З.Космодемянської, Мічуріна,Партизанська,Західна,Північна,Теплична

6,800

670,00

 

670,00

370,00

300,00

2.

Матросова, Праці, Л.Українки, Шев-ченка, Горького, Чкалова, Перемо-ги, Енергети-ків,пров. Заводсь-кий,Червоноармійська,Пушкіна, Гого-ля,пров. Квітко-вий,Миколи Зака-ряна, Зоряна, Молодіжна

4, 750

1 млн.

 

1 млн.

500,00

500,00

 

2.3. Водопостачання та водовідведення

 

Послуги з водопостачання та водовідведення в м. Сіверську надає Сіверська дільниця Часовоярського РВУ КП «Компанія «Вода Донбасу».

           Системи водопостачання та водовідведення характеризуються низькою капіталостійкістю і великим енергоспоживанням. Напірні та розподільні мережі були збудовані в основному в 1950-1970 роках і практично вичерпали свій ресурс. Зношеність трубопроводів приводить до частих аварій і великих втрат води.

Для оптимізації системи водопостачання необхідно провести заходи:

-         впровадження технологій обеззараження питної води гопохлоритом натрію;

-         придбання заглибленого насосного агрегату ЕЦВ 10-63-150 для насосної станції Кіровського підземного водозабору;

-         реконструкція існуючих магістральних водогонів.

 

Капітальний ремонт мереж водопостачання Часовоярським РВУ КП «Компанія «Вода Донбасу»

 

№ з/п

Заходи

Орієнтовна вартість робіт, тис. грн.

Джерело фінансування

Фінансування по рокам

2016-2020

Кошти підприємства

Міський бюджет

Державний бюджет

 

2016

1.

Впровадження технологій обеззараження питної води гопохлоритом натрію на водопровідному вузлу міста

548,0

49,10

-

498,9

548,0

2.

Придбання насосного агрегату ЦНС 60-132 на насосну станцію с. Рудник

43,0

43,0

-

-

43,0

 

ВСЬОГО

591,0

92,1

-

498,9

591,0

 

Не менш важливим є те, що селище Чорногорівка не забезпечена питною водою, мешканці користуються колодязями. За рахунок місцевого бюджету виконані роботи по водоводу на 25%, далі будівництво закінчилось з причини відсутності коштів.

 

№ з/п

Заходи

Орієнтовна вартість робіт, тис. грн.

    Джерело фінансування

Місцевий бюджет

Обласний бюджет

1

Будівництво водоводу с. Чорногорівка

1000,0

-

1000,0

 

2.4. Газопостачання міста

 

           Питанням газозабезпечення міста займається Сіверська дільниця Артемівського УГГ.

           Діяльність підприємства спрямована на забезпечення безаварійного транспортування природного газу населенню, бюджетним організаціям, підприємствам, іншим споживачам. Забезпечується  технічне обслуговування внутрибудинкового газового обладнання, розподільних газових мереж, ГРП, надаються послуги населенню і підприємствам по газифікації, перевірці і встановленню газових лічильників, здійснюються поточні і капітальні ремонти основних фондів підприємства і газової апаратури населенню.

 

Заходи

 

№ з/п

Заходи

Всього, грн.

В т.ч. по роках, тис. грн.

2016

2017

2018

2019-2020

1.

Встановлення побутових газових лічильників за рахунок транспортування 25 од.

52,5

   52,5

 

-

-

-

2.

Заміна застарілого побутового газового обладнання за рахунок замовника 50 од.

175,0

175,0

-

-

-

 

ВСЬОГО

227,5

227,5

-

-

-

 

В місті Сіверську однією із головних задач є газифікація ІІ-го селища та селища Чорногорівка. Це капітальне будівництво газопроводу середнього та низького тиску ГРП.

Сіверською міською радою виготовлена в 2009 році проектно-кошторисна документація, загальна кошторисна вартість – 9717,125 тис. грн.

 

Найменування

заходу

Всього, тис. грн.

Джерело

фінансування

По роках

Держ-бюджет

  Інші

2016

2017

2018

2019-2020

Газифікація ІІ-го селища та с. Чорногорівка

 

9717,125

 

9717,125

 

 

-

 

5000,00

 

2000,00

 

2717,125

 

 

Очікуваний результат:

-         забезпечення нормальних життєвих умов більш ніж півтори тисячі людей;

-         покращення економічного стану;

-         зменшення шкідливих пічних викидів.

 

 

2.5. Теплопостачання

 

           У місті Сіверську послуги з теплопостачання надаються Сіверською дільницею підприємства ВО «Краснолиманська тепломережа».

           Основним завданням є безперебійне, надійне, економічне постачання споживачам тепла, підвищення технічного та організаційного рівня експлуатації систем теплопостачання.

 

Оптимізація теплопостачання

 

Оптимізація теплопостачання міста дасть значну економію газу на рік майже 10 тисяч м.куб. Після здійснення реконструкції тепломереж із застосуванням труб у пінополіуретановій ізоляції, насосної групи котельних № 35, 36 забезпечиться економія 2,1 тис кВт електроенергії; реконструкція обладнання хімводоочищення у котельній № 36 – призведе до економії води 0,8 тис. м.куб.; встановлення теплових лічильників – економія 73 гкал.

 

Заходи, направлені на поліпшення теплозабезпечення

населення та підприємств міста

 

Зміст заходу

Витрати

на реалізацію, тис. грн.

Всього

2016

2017

2018

2019-2020

Реконструкція котельні №36 – заміна мереж і насосних агрегатів

 

97,686

 

97,686

 

-

 

-

 

-

Капітальний ремонт котельні №35 – заміна насосних агрегатів

 

80,00

 

80,00

 

-

 

-

 

-

Реконструкція котельні №36 – заміна фільтрів

20,00

20,00

-

-

-

 

197,686

197,686

-

-

-

 

 

 

 

2.6. Житловий фонд

 

Основним завданням житлово-експлуатаційних підприємств є забезпечення комплексного розвитку житлового господарства з метою найбільш повного задоволення потреб населення у всіх видах житлово-експлуатаційних послуг, забезпечення належної експлуатації, технічного стану, поточного ремонту, підвищення благоустрою житлового фонду міста.

У місті знаходиться 73 багатоповерхових будинків, які побудовані у 1947-1992 рр., із них 48 – опалюється централізовано, 25 – індивідуальне опалення. Обслуговує житловий фонд та прибудинкову територію ПП «Донжилсервіс».

Обслуговуванням житлового багатоквартирного фонду міста займається приватне підприємство «Донжилсервіс Плюс». Основним завданням підприємства є забезпечення комплексного розвитку житлового господарства з метою найбільш повного задоволення потреб населення у всіх видах житлово-експлуатаційних послуг, забезпечення належної експлуатації, технічного стану, поточного ремонту, підвищення благоустрою житлового фонду міста.

Між тим внутрішньо-будинкові інженерні мережі теплопостачання, водопостачання та водовідведення, енергопостачання, покрівлі, фасади, балкони та лоджії, фундаменти практично вичерпали свій ресурс. За відсутністю коштів капітальні ремонти не проводяться.

Головною задачею програмою є проведення термінового капітального ремонту будинків житлового фонду.

 

№ з/п

Найменування

Орієнтовна вартість робіт, тис. грн.

Джерело фінансування

Фінансування по роках

Кошти підприємства

Місцевий бюджет

Обласний бюджет

2016

2017

2018

2019-2020

1.

Реконструкція фасадів будинків по: вул. Молодіжна, 7, Червоноармійська, 25

 

300,0

 

 

-

 

300,00

 

150,0

 

150,0

 

-

 

-

2.

Капітальний ремонт дахів з м’якою крівлею: Садова, 40, 53, 57, Ювілейна, 4,8,8а, Молодіжна, 8, Червоноармійська, 17,19,21,23, М. Закаряна, 25, Енергетиків, 31, 33

 

5500,0

 

-

 

 

5500,0

 

1000,0

 

2000,0

 

1000,0

 

1500,0

3.

Капітальний ремонт даху з шиферним покриттям: Дружби, 7, Садова, 30, 38, Суворова, 11, 13,19,21,22

 

1500,0

 

-

 

 

1500,0

 

-

 

-

 

-

 

-

4.

Капітальний ремонт фасадів та покрівель: Енергетиків, 28, Ювілейна, 6, Молодіжна, 1,5,6,7а,8

 

2000,0

 

-

 

-

 

2000,0

 

1000,0

 

1000,0

 

-

 

-

5.

Ремонт мережцентрального опалення житлого фонду 5000 м.п.

300,0

-

-

300,0

50,0

50,0

100,0

100,0

6.

Ремонт систем водопостачання та водовідведення 5000 п.м.

300,0

-

-

300,0

50,0

50,0

100,0

100,0

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. ОСББ – нова форма господарювання в галузі ЖКГ

Однією з найбільш гострих соціально-економічних проблем України на сьогоднішній день є житлова. Застарілими є організаційні принципи роботи та управління житлово-експлуатаційних організацій, відсутність системних перетворень у житлово-комунальній сфері, постійне недофінансування запланованих заходів щодо належного утримання та ремонту житлового фонду, його реконструкції і модернізації призвело до незадовільного стану житла в місті.

Обмеженість коштів, незадовільний стан житлового фонду та недоліки у системі надання комунальних послуг свідчать, що проблеми у сфері житлово-комунального господарства необхідно вирішувати іншим шляхом, а саме – проведенням структурних реформ, які дадуть змогу створити нову економічну модель експлуатації та розвитку житлового господарства, забезпечити його надійне і високоякісне обслуговування з врахуванням інтересів мешканців. Таким ефективним власником будинку, який може управляти і приймати рішення щодо ремонту будинку, його модернізації з огляду на вимоги енергоефективності, розпоряджатися прибудинковою територією, замовляти необхідні для утримання комунальні послуги, стає об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (надалі – ОСББ).

Результат ОСББ – збільшення відповідальності за зберігання власного житла та посилений контроль за його утриманням.

Заходи з реформування житлового господарства:

- сприяння діяльності ОСББ, підтримка на всіх етапах їх функціонування;

- проведення необхідної інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо підтримки ОСББ з метою надання мешканцям багатоквартирних будинків необхідних знань щодо механізму створення та діяльності ОСББ;

- надання власникам квартир в багатоквартирних житлових будинках практичної допомоги в процесі створення та діяльності ОСББ: надання типових зразків установчих та реєстраційних документів, участь працівників міської ради в роботі установчих зборів, проведення обстежень технічного стану під час передачі будинків на баланс ОСББ;

- підвищення кваліфікації працівників виконавчого комітету міської ради у галузі впровадження нових форм управління житловим фондом;

- поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, сприяння створенню системи управителів на ринку житлових послуг;

- забезпечення вдосконалення системи управління житловим фондом ОСББ.

Орієнтовна кількість об’єднань співвласників

багатоквартирних будинків:

 

№ з/п

Адреса

К-ть

будинків

на 01.04.2016

Прогнозується створити

в т.ч. по роках

2016

2017

2018

2019-2020

1.

Садова, 10

1

 

 

 

 

 

2.

Залізнична, 11, 15

2

 

 

 

 

 

3.

пр-кт Миру, 7

 

1

 

1

 

 

4.

Суворова

 

5

 

5

 

 

5.

Сосюри

-

2

 

2

 

 

6.

Лікарняна

 

1

 

1

 

 

7.

Пушкіна

 

1

 

1

 

 

8

Садова

 

2

 

2

 

 

 

2.8. Розвиток Сіверського міського спеціалізованого

комунального підприємства

 

У комунальній власності міста Сіверська функціонує одне комунальне підприємство Сіверське міське спеціалізоване комунальне підприємство.

Комунальне підприємство створено з метою проведення робіт по утриманню та експлуатації об’єктів зовнішнього благоустрою м. Сіверська.

Стан об’єктів благоустрою та рівень послуг ще не в повній мірі задовольняють потреби громадян і виконуються на рівні мінімальних соціальних послуг.

На балансі Сіверського МСКП знаходиться 87 багатоквартирних будинків житлового фонду міста, міські дороги, пам’ятники, братські могили, кладовища, зелені насадження, полігон ТПВ.

 

           Пріоритетними напрямками роботи комунального підприємства є:

-         поточний ремонт та утримання автодоріг, прибирання доріг;

-         наведення санітарного порядку на території міста;

-         утримання полігону твердих побутових відходів;

-         утримання і благоустрій пам’ятників і братських могил;

-         утримання кладовищ.

 

Сіверське міське спеціалізоване комунальне підприємство надає послуги з вивозу та видалення сміття. Полігон твердих побутових відходів стає одним із найбільших забруднювачів навколишнього природного середовища.  Техніки з розрівнювання та втрамбовування сміття немає. Недостатня кількість контейнерів для збору сміття. Потребує заміни автотранспорт для вивозу сміття, оскільки має високий відсоток зносу. Вирішення всіх назрілих питань потребує коштів.          

         

№ з/п

Заходи

Орієнтована вартість,

тис. грн.

Фінансування

Роки

виконання

Кошти підприємства

Місцевий бюджет

Бюджет вищого рівня

 2016-2017

 

2018-2019

 

2020

1

Паспортизація полігону ТПВ

200,00

100,00

100,00

 

100,00

100,00

 

2

Благоустрій території полігону

190,683

90,683

100,00

 

 

90,683

100,0

3

Придбання спецтехніки

7439,00

 

 

7439,00

1000,0

4000,0

2439,0

4

Капітальний ремонт «Братських могил»

20,00

12,5

7,5

 

 

20,00

 

5

Здійснити роботи по установленню дорожніх знаків по місту (100 штук)

100,00

50,00

50,00

 

25,00

50,00

25,00

 

 

7949,683

90,683

257,5

7439,00

1125,0

4260,683

2564,0

 

Протяжність вулично-дорожньої мережі – 78,48 км., з них 30,03 км. не мають твердого асфальтобетонного покриття. Фактично за останні 5 років роботи із ремонту  доріг виконуються на 30-35 % (ямковий ремонт).

Міські дороги знаходяться в аварійному стані і потребують капітального ремонту (велика надія на участь у проектах різної значимості та спонсорську допомогу). Міською радою здійснено поточний ямковий ремонт, але це мінімум й не дає позитивного результату.

У місті знаходиться два шляхопроводу (1953р. та 1970р.), які мають аварійний стан та потребують термінової реконструкції. Міська рада провела роботу по їх обстеженню та складанню проектно-кошторисної документації.

Питання реконструкції буде вирішено тільки якщо будуть виділенні кошти державного та обласного бюджету.

 

 

№ з/п

Заходи

Орієнтовна вартість робіт, тис. грн.

Джерело фінансування

Фінансування по роках

Місцевий бюджет

Обласний бюджет

2016

2017

2018

2019-2020

1.

Ремонт автодоріг з твердим покриттям: Пушкіна, Північна, Лікарняна, Горького, Бахмутська, проспект Миру

17 000,0

 

17000,0

4000,0

5000,0

3000,0

5000,0

2.

Капітальний ремонт шляхопроводу (південного по вул. Тімірязева)

15000,0

-

15000,0

10000,0

5000,0

-

-

 

2.9. Охорона навколишнього природного середовища

 

           Головними напрямками охорони навколишнього природного середовища є:

1.       Благоустрій міста (стан чистоти, порядку та зручності побуту):

-         затвердження схеми санітарного очищення м. Сіверська;

-         інвентаризація і ліквідація несанкціонованих звалищ ТБВ;

-         будівництво нових контейнерних площадок;

-         придбання контейнерів;

-         придбання спецтехніки;

-         приведення в безпечний екологічний і санітарний стан існуючого полігону ТПВ;

-         проводити роз’яснювальну роботу серед населення з питань дотримання санітарно режиму та його виконання.

         Виконання даних заходів дозволить зменшити забруднення ґрунту міста і поліпшити стан  навколишнього природного середовища в цілому.

    2. Раціональне використання земельних ресурсів.

3. Захист повітряного басейну від забруднення шкідливими викидами;

4. Утримання в належному стані парків та скверів.

5. Збереження та відновлення зелених насаджень, які становлять зелений фонд міста.

 

Заходи по озелененню території міста

 

 

№ з/п

 

 

Заходи

 

Всього тис. грн.

Джерело фінансування

 

Фінансування по рокам

Місцевий бюджет

2016

2017

2018

2019-2020

1.

Валка сухих аварійно небезпечних дерев

 

100,0

 

 

100,0

 

25,0

 

25,0

 

 

25,0

 

25,0

2.

Висадження дерев

60,0

60,0

10,0

20,0

10,0

20,0

3.

Висадження чагарників

5,0

5,0

1,0

1,0

1,0

2,0

 

ВСЬОГО

165,0

165,0

36,0

36,0

36,0

47,0

 

3.  Заключна частина

 

Виконання Програми сприятиме розвитку житлово-комунального господарства:

-         проведення капітальних ремонтів трансформаторних підстанцій, електричних ліній, своєчасна розчистка трас надземних ліній забезпечить безперебійну подачу електроенергії, зменшення витрат на відновлення пошкоджених мереж;

-         підвищення якості води призведе до покращення рівня послуг водопостачання та водовідведення;

-         заходи по теплопостачанню здійснять економію газу та електричної енергії, покращать якість послуг теплопостачання;

-         ремонт шляхопроводів через залізничні колії та автомобільних доріг з твердим покриттям забезпечить захист життєдіяльності мешканців міста, пішоходів, водіїв;

-         озеленення міста для значного поліпшення екологічного стану: чистоти повітря та благоустрою міста в цілому;

-         проведення капітального ремонту житлового господарства, здійснення газифікації районів міста (Чорногорівка та друге селище), що забезпечать покращення житлово-побутових умов мешканців міста.

 

        Очікуваним результатом від реалізації Програми підвищення якості та надійності житлово-комунальних послуг, поліпшення умов життєдіяльності населення міста.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                    С.В. Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

15.04.2016

Сіверськ

                7/7 -

 

 

 
 

 

 

 Про виконання Програми охорони

навколишнього   природного

середовища по Сіверській міській

раді на 2012 – 2015 роки

 

           Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності  виконавчих органів ради Гатченка В.А. про  виконання Програми охорони навколишнього природного середовища по Сіверській міській раді на 2012 – 2015 роки у 2015 році, на підставі статті12 Земельного кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           Інформацію заступника міського голови з питань діяльності  виконавчих органів ради Гатченка В.А. про  виконання Програми охорони навколишнього природного середовища по Сіверській міській раді на 2012 – 2015 роки у 2015 році прийняти до відома (додається).

 

 

 

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

15.04.2016

Сіверськ

                7/7 -

 

 

 
 

 

 

 Про   затвердження   Програми

охорони навколишнього природного

середовища по Сіверській міській

раді на 2016 – 2020 роки

 

 

           Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності  виконавчих органів ради Гатченка В.А. про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища по Сіверській міській раді на 2016 – 2020 роки, на підставі статті 12 Земельного Кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Затвердити  Програму охорони навколишнього природного середовища по Сіверській міській раді на 2016 – 2020 роки (додається).

 

           2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології (Шпулін).

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                          А.О.Черняєв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

 

охорони навколишнього природного середовища

 

по Сіверській міській раді  

 

на 2016 – 2020 роки

 

1\clip_image007.jpg" o:title="191011"/>

 

 

 

 

 

 

 

СІВЕРСЬК -2016

 

                                                                   

 

 

 

                                                     ЗМІСТ

 

     Вступ……………………………………………………………….. 3

 

  І. Захист повітряного басейну від забруднення……………………5

ІІ. Охорона та раціональне використання водних ресурсів…..…5 - 7

ІІ.1.Охорона від забруднення водних об’єктів…………………..      7

ІІІ.  Санітарна очистка території міста……………………….…...7 - 9

ІV. Озеленення території міста………………………………..…9 - 11

ІV.1.Заходи по озелененню території за межами міста…………....11

3. Заключна частина………………………………………………….12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

           Екологічна ситуація в регіоні, яка формувалася протягом тривалого часу, через нехтування об’єктивними законами розвитку та відтворення природно-ресурсного комплексу склалась вкрай негативною. Артемівський район, а з ним і територія Сіверської міської ради відноситься до  екологічно напруженого регіону Донбасу. Висока концентрація сільськогосподарського виробництва, транспорту, промислового виробництва з певною щільністю населення створили велике навантаження на біосферу регіону.

          Відбуваються процеси погіршення інженерно-геологічного стану території регіону, що спричиняє руйнування цивільних та промислових споруд,     

комунікаційних та транспортних мереж, порушення гідрологічного режиму, підняття рівня підземних вод і забруднення раніше збезводнених горизонтів.

           Метою програми є розвиток природоохоронної діяльності на 2011 рік, передбачається забезпечити збереження природного середовища, формування умов для відновлення біосфери та її локальних екосистем з орієнтацією на зниження рівня антропогенного впливу на довкілля й гармонізацію розвитку людини і природи.

              Одним з головних напрямків щодо охорони навколишнього природного середовища є раціональне використання земельних ресурсів міської ради, що дозволить забезпечити умови екологічного розвитку, що передбачає виконання певних заходів, а саме:

-         запровадити науково обґрунтовані системи землеробства, що враховують техногенні і антропогенні навантаження в районі;

-         забезпечити оптимальну структуру сільськогосподарських угідь;

-         вжити заходів щодо запобігання деградації грунтів в наслідок нераціонального проведення меліорації, хімічного та інших видів забруднення;

-         забезпечити виведення з обороту деградованих земель з подальшою їх консервацією, або переведення їх у інші угіддя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І.  Захист повітряного басейну від забруднення

 

           Не менш важливим напрямком охорони навколишнього середовища є захист повітряного басейну від забруднення шкідливими викидами. За останні роки, у зв’язку з тимчасовою зупинкою доломітного виробництва, ситуація дещо покращилась, проте існує ще є достатньо чинників які безпосередньо впливають на забруднення повітря. Для поліпшення стану щодо зменшення викидів в атмосферне повітря необхідно удосконалення технологій виробництва та технічне переобладнання підприємств та використання автомобільного та тракторного транспорту у технічно справному стані з постійним контролем концентрації шкідливих викидів їхніми двигунами для чого виключити використання етилірованого бензину, використання нейтралізаторів токсичних вихлопів тощо.

 

 

ІІ.  Охорона і раціональне використання водних ресурсів.

 

           На території міської ради знаходиться певна кількість водних об’єктів це ставки розміром ві 2,0 га до 25,0 га, водосховище «Верхньокам’янське» та річки Бахмутка, Суха плотва, Кам’янка та Плотка, які на теперішній час є замуленими на 1,0 м. і більше.

           У зв’язку з інтенсивними ерозійними процесами відбувається постійне замулення ставків та річок, що призводить до підйому рівня грунтових вод, підтоплення центральної частини м. Сіверська, в результаті зменшення водовіддачі водних об’єктів, зменшення спроможності водовідведення існуючої системи її замуленості, та тривалого використання.

       У місті розроблено Програму захисту від підтоплення центральної частини міста Сіверська.  Ця Програма передбачає комплекс заходів, спрямованих на поліпшення гідрологічного стану території міста у її центральній частині, яка потерпає від підвищення грунтових вод до небезпечного рівня, що спричиняє псування житлових будинків мешканців, будівель та споруд іншого призначення, інженерних комунікацій, доріг.

           Враховуючи важливість вирішення цього питання та обмеженість у часі, міською радою самостійно складено мапу центральної частини міста, яка є найбільш проблемною, загальна площа цієї зони має полощу понад 50 га.

           На цей час вивчається питання залучення інвесторів та пошуку коштів на її виконання, а це майже 5 млн. грн.

           Без залучення коштів районного та обласного бюджетів виконання Програми практично не можливе.

 

           Програма захисту від підтоплення центральної частини міста Сіверська передбачає виконання наступних заходів:

 

 

 

 

Найменування заходів

 

Термін виконання

 

Виконавці

 

Очікувані результати

 

визначення меж зони підтоплення

 

2016

Державне регіональне геологічне підприємство «Донецькгеологія»

 

Отримання достовірної інформації

Проведення інструментальних зйомок.

 

2016 – 2017

 

ДРГП «Донецькгеологія»

Отримання достовірної інформації про фактичний стан проблеми

Складання геологічних мап території,  проведення дослідницьких робіт та наукове обґрунтування пропозицій

 

 

2016 – 2017

 

 

 

ДРГП «Донецькгеологія»

 

Отримання робочих картографічних

матеріалів та технічних обґрунтувань

Підготовка висновків щодо відновлення земельних ділянок до господарського обігу

 

2017 – 2018

 

ДРГП «Донецькгеологія»

 

Отримання висновків і пропозицій

виготовлення  проекту системи дренажного водовідведення

 

2017 - 2018

Науково-дослідницькі установи

Отримання робочих проектних рішень та матеріалів

будівництво дренажної системи та виконання інших заходів передбачених проектом

 

2018 – 2020

 

Підрядні організації

 

Практичне втілення проектних рішень

залучення відновленних територій до активного економічно – соціального використання

 

з  2018

Виконком міської ради

 

Повернення до активного обігу деградованих земель

ведення постійного моніторингу щодо впливу запроваджених заходів на стан довкілля

 

з 2018 – постійно

Виконком з залученням дослідних установ

Моніторинг впливу внаслідок проведення заходів

інформаційне забезпечення  землекористувачів необхідною інформацією

 

постійно

Виконком міської ради та регіональна екологічна інспекція

Отримання достовірної інформації землекористувачами міста

 

 

ІІІ. Санітарна очистка території міста.

        

       Робота по забезпеченню санітарної очистки території міста покладається

на Сіверське МСКП. 

           На території міської ради за межами міста розташовано полігон твердих побутових відходів, який діє з 1951 року.

           На цей час полігон має площу 11,28 га, землекористування оформлено.

           Сіверське МСКП отримало Державний акт на право постійного користування землею, але через брак коштів паспортизацію полігону твердих побутових відходів  не проведено. Для завершення робіт з отримання паспорту полігону необхідно виконати певні заходи:

 

 

№ з/п

 

 

Заходи

 

Всього тис. грн.

Джерело фінансування

 

Фінансування по рокам

Державний та місцевий бюджети

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Проведення моніторингу

 

80,0

 

 

80,0

 

 

30,0

 

50,0

 

 

-

 

-

 

-

2.

Паспортизація

200,0

200,0

50,0

100,0

50,0

-

-

 3.

Ліквідація стихійних звалищ

 

100,0

 

100,00

 

20,0

 

20,0

 

20,0

 

20,0

 

20,0

 

 

ВСЬОГО

380,0

380,0

100,0

170,0

70,0

20,0

20,0

 

        

        Пріоритетними напрямками роботи щодо очистки території міста є:

 

-         розробка та затвердження схеми санітарного очищення м. Сіверська;

-         інвентаризація і ліквідація несанкціонованих звалищ ТБВ;

-         будівництво нових та відновлення зруйнованих контейнерних

майданчиків;

-         додаткове придбання контейнерів і спецтехніки;

-         приведення в безпечний екологічний і санітарний стан існуючого

полігону ТБВ;

-         проведення роз’яснювальної роботи серед населення з питань дотримання

санітарного режиму та його виконання.

         Виконання даних заходів дозволить зменшити забруднення ґрунту

міста і поліпшити стан  навколишнього природного середовища в цілому.

 

 

IV. Озеленення території міста

 

           На 2016 рік у бюджеті міської ради закладено лише 18,00 тис. грн., які будуть витрачені на видалення аварійно небезпечних дерев на території міста, які складають певну загрозу життю та здоров’ю мешканцям міста та інженерним мережам міста.

           Для виконання цих робіт буде витрачено – 12,00 тис. грн., решта 6,00тис. грн. буде витрачено на придбання саджанців декоративних дерев, які будуть висаджені на заміну видалених.

 

Збереження та відновлення зелених насаджень, які становлять зелений фонд міста шляхом виконання  заходів по озелененню території міста:

 

 

№ з/п

 

 

Заходи

 

Всього тис. грн.

Джерело фінансування

 

Фінансування по рокам

Місцевий бюджет

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Видалення сухих аварійно небезпечних дерев

 

100,0

 

 

100,0

 

20,0

 

20,0

 

 

20,0

 

20,0

 

20,0

2.

Висадка дерев

80,0

80,0

10,0

15,0

15,0

20,0

20,0

3.

Висадка чагарників

5,0

5,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

ВСЬОГО

185,0

185,0

31,0

36,0

36,0

41,0

41,0

 

 

Заходи по озелененню території за межами міста:

 

 

 

№ з/п

 

 

Заходи

 

Площа

насаджень,

га

 

Всього, тис. грн.

Джерело фінансування

 

Фінансування по рокам

Місцевий та Державний бюджети

2016 - 2020

 

 

1.

Створення лісонасаджень на схилах та невгіддях за межами міста

 

 

2,0

 

 

20,0

 

 

 

20,0

 

 

 

20,0

 

6.        Охорона від забруднення водних ресурсів.

 

 

№ з/п

 

 

Заходи

 

Всього тис. грн.

Джерело фінансування

 

Фінансування по рокам

Державний та місцевий бюджети

2016 - 2020

1.

Розробка проекту будівництва

дренажної системи

 

 

35,0

 

 

 

35,0

 

 

35,0

2.

Озеленення водозахисних зон річки Бахмутки і штучних водоймищ

 

 

8,0

 

 

        8,0

 

 

                                  8,0

 

ВСЬОГО

43,0

43,0

43,0

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

15.04.2016

Сіверськ

                7/7 -

 

 

 
 

 

 

 Про   погодження      клопотання

ТОВ        «Фірма «Домас»   щодо

попереднього погодження  матеріалів на  отримання  спеціального   дозволу на     право     користування   надрами

 

        Розлянувши клопотання ТОВ «Фірма «Домас» від 15.03.2016 № 15 про попереднє погодження матеріалів на отримання  спеціального   дозволу на     право користування   надрами у зв’язку з розширенням меж родовищ на підставі статті 12  Земельного кодексу України, враховуючи статтю 10 Кодексу України про надра, підпункту 2 пункту 8 «Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами», затвердженого постановою Кабінету міністрів України № 615 від 30.05.2011, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада                                                                                              

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Погодити клопотання  ТОВ «Фірма «Домас», юридична адреса: 84546, Донецька область, місто Артемівськ, місто Соледар, вул. Володарського, 1, щодо попереднього погодження матеріалів на отримання  спеціального   дозволу на     право     користування   надрами у зв’язку з розширенням меж родовища   на  37,8 %.

 

           2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології (Шпулін).

 

 

        

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

15.04.2016

Сіверськ

                7/7 -

 

 

 
 

 

 

 Про    затвердження     технічної

документації із землеустрою щодо 

встановлення     меж     земельної

ділянки   в   натурі (на місцевості)

гр. Решетілова К.В.

 

           Розглянувши заяву гр. Решетілова К.В. від 21.03.2016 про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Ямська, б. 66, м. Сіверськ Артемівського району Донецької області, на підставі статей 12, 19, 38, 39,  81, 116, 118, 121, 151, 186  Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити  гр. Решетілову Костянтину Вікторовичу (паспорт ВЕ 301146, виданий 20.11.2001,  ідн. номер 2696212032), який мешкає за адресою: м. Київ, вул. Рокосовського, 8а/10 технічну  документацію із землеустрою щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Артема, б. 66, м. Сіверськ Артемівського району Донецької області, площею 0,1000 га (кадастровий номер 1420910400:00:002:1437).

 

2. Передати гр. Решетілову К.В. означену у пункті 1 земельну ділянку у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за адресою м. Сіверськ, вул. Ямська, 66 Артемівського району Донецької області площею 0,1000 га (кадастровий номер 1420910400:00: 002:1437), зі складу земель житлової та громадської забудови міста, із земель комунальної власності Сіверської міської ради Артемівського району Донецької області.

 

3. Рекомендувати гр. Решетілову К.В. оформити право власності на землю згідно чинного законодавства.

 

         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології (Шпулін).

 

 

 

 

Міський голова                                                                          А.О. Черняєв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.emz" o:title=""/>

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

15.04.2016

Сіверськ

                7/7 -

 

 

 
 

 

 

 Про затвердження розпоряджень                                                                                             

міського голови за І-й квартал 2016 р.

 

          Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

Затвердити розпорядження міського голови за  І - й  квартал 2016 року:

 

         - з основної діяльності  з 1 по № 43 (додаток 1);

                               

         - з особового складу   з № 1 по № 21  (додаток 2);

 

         - про відрядження з № 1 по № 23 (додаток 3).

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                         А.О.Черняєв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  1

до рішення міської  ради

15.04.2016 № 7/7 -

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови з основної діяльності

                                              за  І - й квартал 2016 року

 

Дата

Про що

1

02.01.2016

Про покладання обов’язків з державної реєстрації актів цивільного стану

2

04.01.2016

Про затвердження графіків особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, та особистого прийому громадян, проведення телефонного зв’язку з населенням міста «Пряма лінія» посадовими особами міської ради та її виконавчого комітету на 2016 рік

3

04.01.2016

Про зберігання і користування гербовими, канцелярськими печатками, штампами Сіверської міської ради та її виконкому

4

04.01.2016

Про призначення відповідального за забезпечення  правильного ведення обліку, зберігання та використання документів з грифом «Для службового користування»

5

04.01.2016

Про утворення постійно діючої комісії, та затвердження Положення про комісію з вибору постачальників товарів, робіт, послуг відносно не регламентованих законодавством закупівель у виконкомі Сіверської міської ради

 

6

05.01.2016

Про затвердження графіку основних та додаткових відпусток працівників міської ради та її виконкому на 2016 рік

7

06.01.2016

Про утворення комісії з організації заходів, пов’язаних з проведенням технічного аудиту захисних споруд цивільної оборони(цивільного захисту)

8

06.01.2016

Про утворення комісії з проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами виконкому міської ради покладених на них обов’язків і завдань

9

11.01.2016

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 02.01.2013. № 2»Про затвердження номенклатури справ Сіверської міської ради та її виконкому на 2013 рік»

10

11.01.2016

Про проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами виконкому міської ради покладених на них обов’язків і завдань за 2015 рік

11

11.01.2016

Про утворення постійної комісіїз обчислення стажу служби в Сіверській міській раді та її виконавчому комітеті

 

12

12.01.2016

Про встановлення лімітів на споживання енергоносіїв бюджетними установами міської ради у 2016 році

13

12.01.2016

Про встановлення лімітів витрат бензину для службового автомобілю Chery Amulet A 15

14

13.01.2016

Про запобігання поширенню грипу та гострих респіраторних захворювань на території Сіверської міської ради

15

15.01.2016

Про скликання позачергової 5-ї сесії міської ради 7-го скликання

16

29.01.2016

Про надання частини основної щорічної відпустки (Драненко)

17

29.01.2016

Про встановлення надбавки за особливі умови роботи працівникам Сіверської бібліотеки для дітей

18

29.01.2016

Про встановлення надбавки за особливі умови роботи працівникам Сіверської міської  бібліотеки

19

29.01.2016

Про утворення конкурсної комісії

20

29.01.2016

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади

21

10.02.2016

Про скликання чергової 6-ї сесії міської ради 7-го скликання

22

10.02.2016

Про виконання обов’язків щодо оформлення та видачі довідок мешканцям міста

23

12.02.2016

Про визначення уповноваженої особи з питань реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання особи на території Сіверської міської ради

24

15.02.2016

Про призначення відповідальної особи за застосування електронного цифрового підпису(Шаповалова)

25

16.02.2016

Про призначення відповідальної особи за застосування електронного цифрового підпису(Левицька)

26

16.02.2016

Про призначення відповідальної особи за застосування електронного цифрового підпису(Головіна)

27

17.02.2016

Про утворення тимчасової комісії з обстеження нежитлової будівлі(підвалу) по вул. Молодіжній, 7, м. Сіверська

28

23.02.2016

Про утворення тимчасової комісії з контролю та недопущення безквиткового проїзду в міському автобусі

29

23.02.2016

Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Сіверської міської ради та її виконавчого комітету

30

29.02.2016

Про перенесення робочих днів у березні 2016 року

31

01.03.2016

Про утворення комісії з прийому-передачі картотек з питань реєстрації фізичних осіб

32

02.03.2016

Про підсумки щорічної оцінки виконання посадовими особами виконкому міської ради покладених на них обов’язків і завдань за 2015 рік

33

02.03.2016

Про надання частини невикористаної основної щорічної відпустки та основної щорічної відпустки (Котинській)

34

11.03.2016

Про нагородження грамотами Сіверської міської ради

35

14.03.2016

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 11.11.2015 № 93 «Про затвердження штатного розпису апарату Сіверської міської ради та її виконавчого комітету на 2015 рік»

36

14.03.2016

Про упорядкування виготовлення та видачі службових посвідчень Сіверської міської ради та її виконавчого комітету

37

16.03.2016

Про внесення змін до посадових інструкцій посадових осіб виконкому Сіверської міської ради

38

25.03.2016

Про призначення відповідальної особи за отримання штампів

39

29.03.2016

Про службове розслідування

40

29.03.2016

Про утворення тимчасової комісії з обстеження балкону будинку № 32 по вул. Садовій  м. Сіверська

41

29.03.2016

Про закінчення опалювального періоду у 2015-2016 роках

42

29.03.2016

Про утворення тимчасової комісії з усунення порушень земельного законодавства

43

29.03.2016

Про призначення постійно діючої комісії з придбання та списання матеріальних цінностей

 

 

 

 

Секретар  міської ради                                                         С.В.Гатченко

 

 

 

 

 

Додаток  2

до рішення міської  ради

15.04.2016 № 7/7 -

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови з особового складу

за І - й квартал  2016 року

Дата

Про що

1

12.01.2016

Про перенесення невикористаної частини основної щорічної відпустки у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (Левицька)

2

13.01.2016

Про надання частини основної щорічної відпустки (Міщенко)

3

16.01.2016

Про зарахування на стажування (Міщенко)

4

16.01.2016

Про встановлення щомісячної надбавки за вислугу років (Гатченко В.А.)

5

20.01.2016

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності (Головіна)

6

21.01.2016

Про надання невикористаної частини основної щорічної відпустки (Капінус)

7

21.01.2016

Про переведення на посаду (Міщенко)

8

26.01.2016

Про премію та надбавку за січень 2016 року

9

28.01.2016

Про припинення трудового договору (Чемльов)

10

03.02.2016

Про прийняття на посаду за строковим договором (Шевченко)

11

03.02.2016

Про надання відпустки без збереження заробітної плати (Левицька)

12

08.02.2016

Про зарахування на стажування (Крохалєв)

13

09.02.2016

Про зарахування на стажування (Котинська)

14

12.02.2016

Про прийняття кочегаром міської ради (Крохалєв)

15

12.02.2016

Про звільнення з посади (Шевченко)

16

22.02.2016

Про премію та надбавку за лютий 2016 року

17

02.03.2016

Про надання відпустки без збереження заробітної плати (Косинцева)

18

09.03.2016

Про призначення на посаду провідного спеціаліста відділу економіки та торгівлі виконкому міської ради (Котинська)

19

15.03.2016

Про надання невикористаної частини основної щорічної відпустки (Іващенко)

20

23.03.2016

Про премію та надбавку за березень 2016 року

21

25.03.2016

Про роботу у вихідний день провідного спеціаліста з питань державної реєстрації актів цивільного стану відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради (Шаповалова)

 

 

Секретар  міської ради                                                                  С.В.Гатченко

Додаток  3

до рішення міської  ради

15.04.2016 № 7/7 -

 

 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови про відрядження 

за І – й квартал 2016 року

 

 

 

                                                       з  № 1     по  № 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                          С.В.Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Надрукувати
Гарячі новини
Усі новини
         14 листопада 2017 року в Сіверській міській раді проведено...
    РОЗКЛАД  руху  маршрутного таксі  з 07.11.2017 дивіться також...