РЕГЛАМЕНТ

            ЗАТВЕРДЖЕНО

 

            рішення виконкому

            міської ради

            11.12.2015  № 1

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

роботи виконкому Сіверської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1   Регламент роботи виконкому Сіверської міської ради (далі - Регламент) розроблено на підставі Конституції України.

1.2   Регламент відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів України регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконкому Сіверської міської ради, визначає механізм підпорядкованості виконкому Сіверської міської ради по реалізації власних та делегованих йому органами виконавчої влади повноважень, здійснення правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності виконкому Сіверської міської ради.

1.3   Регламент затверджується рішенням виконавчого комітету. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту. У випадках прийняття законодавчих актів, що приводять до виникнення розходжень окремих положень даного Регламенту з чинним законодавством, на черговому засіданні виконавчого комітету повинні бути внесені відповідні зміни та доповнення до Регламенту.

1.4   Розгляд питань у виконкомі Сіверської міської ради, що належать до його повноважень, проводиться міським головою, виконкомом міської ради, заступниками голови, відділами, утвореними згідно з рішенням міської ради.

2. Виконавчий комітет

 

2.1  Виконавчий комітет Сіверської міської ради (далі виконком) – виконавчий орган ради, який відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» утворюється Сіверської міською радою відповідного скликання для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених законодавством.

2.2  Виконком утворюється радою на період її повноважень. Після закінчення повноважень ради її виконком здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконком.

2.3  Кількісний склад виконкому визначається та затверджується  міською радою. Персональний склад виконкому затверджується міською радою за пропозицією міського голови.

2.4  Виконком утворюється у складі міського голови, його заступників з питань діяльності виконавчих органів ради (далі заступники), керуючого справами виконавчого комітету, секретаря міської ради, начальників відділів виконавчих органів ради, інших осіб.

2.5  До складу виконкому не можуть входити депутати  відповідної ради, крім секретаря ради.

2.6  Очолює виконком міський голова.

2.7  У разі неможливості здійснення міським головою своїх повноважень, передбачених пунктом 2.6. Регламенту, їх здійснює секретар міської ради.

2.8  Особи, які входять до складу виконкому, крім тих, хто працює у виконкомі міської ради на постійній основі, на час засідань виконкому, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконкому, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

2.9  На осіб, які входять до складу виконкому і працюють в ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» для міського голови.

2.10        Виконком є підконтрольним і підзвітним Сіверській міській раді, що його утворила, підпорядковується міському голові, а з питань здійснення ним делегованих повноважень органів виконавчої влади – підконтрольний та підзвітний Артемівській районній державній адміністрації.

2.11        Виконком не менш як один раз на рік звітує перед радою про свою роботу та інформує про неї мешканців міста.

2.12        Порядок діяльності виконкому визначається Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, цим Регламентом.

2.13        Виконком:

-         попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд ради;

-         координує діяльність виконавчих органів  ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

-         має право вносити зміни та доповнення до власних рішень.

3. Планування роботи  виконкому

 

3.1  Перспективне й поточне планування роботи виконкому міської ради є одним з основних інструментів організаційного забезпечення виконкомом реалізації завдань економічного та соціального розвитку міста.

3.2  Робота виконкому проводиться за перспективними (план основних заходів на   рік) та поточними (квартальними ) планами роботи, які затверджуються на засіданні виконкому.

3.3   За необхідністю до затвердженого плану роботи виконкому можуть бути внесені зміни та доповнення за поданням міського голови, постійних комісій при виконкомі, посадових осіб міської ради та її виконавчого комітету.

3.4   У план основних заходів (перспективний) роботи виконкому на рік вносяться такі основні розділи:

-         основні напрями роботи виконкому;

-         організаційна робота;

-         робота по розробці та виконанню місцевих програм;

-         загальні заходи по міській раді;

-         робота з кадрами;

-         фінансово-економічна діяльність;

-         інші питання діяльності виконкому міської ради.

 Плани роботи розробляються на основі доручень та пропозицій міського

 голови, його заступників, членів виконавчого комітету. 

           Пропозиції повинні містити відповідні обґрунтування.

3.5  Формування планів роботи виконавчого комітету здійснює керуючий справами  виконкому.

3.6   Узагальнені керуючим справами виконкому пропозиції щодо плану роботи виконавчого комітету не пізніше, ніж за 20 днів до дати останнього засідання виконкому поточного року, вносяться на узгодження міському голові.

3.7   Після доопрацювання проекту плану, з урахуванням можливих зауважень, керуючий справами виконкому готує проект рішення виконкому міської ради про затвердження плану роботи та вносить його на останнє засідання виконкому поточного року.

           Затверджений рішенням виконкому план роботи не пізніше як у тижневий

           строк після затвердження доводиться до виконавців керуючим справами

           виконкому.

3.8   Поточні плани роботи виконкому затверджуються міським головою не пізніше ніж за чотири дні до початку періоду, що планується.

3.9   Плани діяльності виконкому з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік затверджуються не пізніше 15 грудня поточного року.

3.10                    Затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також зміни до них оприлюднюються не пізніше як у десятиденний строк після їх затвердження.

3.11                    Загальний контроль перспективного плану роботи виконкому здійснює керуючий  справами виконкому.

3.12                    Додаткові (позапланові) питання включаються до порядку денного засідання виконкому  за рішенням міського голови на підставі службової записки заступників міського голови, керуючого справами виконкому, інших посадових осіб виконкому міської ради.

3.13                    Якщо проект регуляторного акта не внесено до затвердженого плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, то розробник регуляторного акту вносить відповідні зміни до проекту або з дня внесення проекту на розгляд, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

 

4. Порядок підготовки і проведення засідань

виконкому

4.1   Скликання засідань виконкому здійснюється міським головою, а у випадках, передбачених статтею 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» - заступником міського голови. Засідання виконавчого комітету проводяться, як правило, кожен  третій вівторок місяця. У випадку необхідності може бути скликано позачергове засідання виконавчого комітету. Засідання правомочне у разі присутності більше половини загального складу виконавчого комітету.

На підставі плану роботи керуючий справами виконком формує проект порядку денного засідання виконкому та подає для розгляду міському голові, його заступникам.

4.2  Загальна підготовка засідань виконкому покладається на керуючого справами виконкому.

4.3  Питання на розгляд виконкому вносяться міським головою, секретарем ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконкому, членами  та комісіями виконкому .

4.4  При виникненні необхідності розгляду на засідання виконкому позапланового питання воно виноситься за тиждень до засідання. Порядок підготовки матеріалів такий само як і для планового.

Термінове питання може вноситься на засідання міським головою, його заступниками, керуючим справами виконкому, секретарем ради, членами, комісіями виконкому та постійними комісіями міської ради, при цьому матеріали повинні бути підготовленими, як виняток не пізніше ніж за два дні до засідання.

4.5  Підготовка питань на засідання виконкому здійснюється членами виконкому, заступниками міського голови, начальниками відділів виконкому міської ради. До підготовки питань можуть залучатися фахівці підприємств, установ та організацій, експерти, представники громадських організацій, політичних партій, рухів.

Довідки, проекти рішень з основних питань, що готуються до розгляду  на черговому засіданні виконкому, надаються керуючому справами виконкому не пізніше, ніж за п’ять днів до дня засідання.

4.6  Члени виконкому не пізніше, ніж за два дні до засідання, повинні бути ознайомлені із порядком денним і матеріалами з усіх основних питань, що вносяться на розгляд.

4.7  Склад учасників розгляду питання на засіданні виконкому визначається особою, що готувала питання, та узгоджувала з міським головою.

4.8  Сповіщення про час засідання виконкому проводить секретар керівника міської ради.

4.9  Реєстрацію учасників, забезпечення порядку проведення засідання, протоколювання здійснює начальник загального відділу виконкому міської ради.

4.10        Засідання виконавчого комітету веде міський голова, а у випадках, передбачених статтею 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» - заступник міського голови.

4.11        Для доповіді з основного питання на засіданні виконкому надається не більше 10 хвилин, співдоповіді – 5 хвилин, виступів у дебатах – 5 хвилин, довідок – 3 хвилини.

4.12               Члени виконкому на засіданні мають право:

-         вимагати від доповідачів і запрошених роз’яснень щодо питань, які розглядаються;

-         брати участь в обговоренні всіх питань;

-         пропонувати прийняття проектів рішень, змін та доповнень до них або перенесення розгляду питання на наступне засідання;

-         вносити пропозиції до проекту рішення.

Запрошені на засідання мають право:

-         приймати участь в обговоренні винесеного питання;

-         давати довідки з питань, що розглядаються;

-         задавати доповідачу питання.

4.13        Рішення виконкому  приймаються на засіданнях більшістю від загального складу виконкому та підписується міським головою, а додатки – керуючим справами виконкому.

4.14        Рішення, по яких у ході обговорення були зроблені зауваження остаточно редагуються відповідними посадовими особами і подаються на підпис міському голові.

4.15        Рішення виконкому протягом 10 днів після засідання направляються тим суб’єктам, яких вони стосуються, організаціям, підприємствам та установам, яким доручено їх виконання, а з планових питань – апарату виконкому.

4.16        Відправлення рішень здійснюється керуючим справами виконкому, начальниками відділів згідно з реєстром розсилки, підписаним посадовою особою, що готувала проект рішення.

4.17        Протокол засідання виконкому підписується міським головою, керуючим справами виконкому, а у випадках, передбачених статтею 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - заступником міського голови .

 

5. Постійні комісії при виконкомі

 

5.1  Комісії при виконкомі є підзвітними і підконтрольними виконкому, який їх утворив.

5.2  Комісії діють за дорученням міського голови, міської ради, членів виконкому, заступників міського голови, керуючого справами виконкому або з особистої ініціативи.

5.3  Питання утворення комісій розглядається на засіданні виконкому нового скликання. Кількість комісій та їх назву визначає виконком за пропозицією міського голови, про що приймається відповідне рішення.

5.4  Комісії утворюються виконкомом на строк його повноважень за пропозицією міського голови у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії.

5.5  Протягом строку повноважень  виконкому до персонального складу комісій можуть бути внесені зміни.

Зміни до складу комісій вносяться на засіданні виконкому за пропозицією міського голови або заступників міського голови, що оформляється відповідним рішенням виконкому.

6. Організація роботи постійних комісій

при виконкомі

 

6.1  Робота комісій здійснюється на основі колективного, вільного, ділового обміркування та вирішення питань в межах компетенції і відповідно до положень про відповідну комісію, затверджених виконкомом.

6.2  Організація роботи комісії покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу з виконання рішень висновків і рекомендацій комісії.

6.3  У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших підстав, виконання його функцій покладається на заступника або секретаря комісії.

6.4  Засідання комісії скликається за окремим планом роботи і є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш як половина від загального складу комісії.

6.5  Плани роботи комісії складаються на півріччя з урахуванням планів роботи виконкому та міської ради, програм економічного та соціального розвитку ради, цільових комплексних програм, рішень виконкому та ради.

6.6  Контроль за виконанням планів роботи комісій здійснюють міський голова, заступники міського голови.

6.7  Члени комісії зобов’язані особисто приймати участь у роботі комісії, до складу якої його обрано.

6.8  На засідання комісії можуть бути запрошені представники підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, посадові особи, члени територіальної громади, представники засобів масової інформації.

6.9  Члени комісії мають право знайомитися з усіма офіційними документами, які надходять і зберігаються в комісії, а також робити виписки, копіювання цих документів.

6.10        За результатами вивчення і розгляду питань на засіданні комісії приймаються рішення, готуються висновки або рекомендації та складається протокол засідання. Рішення, висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

6.11        Рішення комісій, прийняті в межах їхньої компетенції, підлягають обов’язковому виконанню, а рекомендації – обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісії у встановлений нею термін.

6.12        Для реалізації покладених на них завдань, комісії мають право:

-         вносити для розгляду на засідання виконкому, сесії міської ради питання згідно з функціональними напрямками роботи комісії;

-         виступати на засіданнях виконкому, сесії міської ради з докладами з питань, віднесених до їх компетенції;

-         заслуховувати інформацію, а також отримувати в установленому законодавством порядку документи і матеріали від керівників підприємств, закладів, організацій, незалежно від форм власності з питань, що належать до компетенції комісії.

6.13        За рішенням комісії документи та матеріали її роботи можуть бути оприлюднені у засобах масової інформації.

 

7. Організація роботи з документами

7.1 Загальні положення

 

7.1.1Організація роботи з документами у виконкомі здійснюється відповідно до

         Інструкції з діловодства  в Сіверській міській раді та її виконавчому комітеті,

         затвердженої розпорядженням в.о. міського голови від 02.01.2013 № 3 та даного

         Регламенту.

7.1.2 Документи з терміновим строком виконання, адресовані міському голові,

         після їх реєстрації негайно передаються міському голові для розгляду.

7.1.3 Відповідальність за організацію виконання документів несуть міський

         голова, секретар ради, заступники міського голови, керуючий справами

         виконкому, керівники підприємств комунальної власності.

 

7.2 Підготовка проектів рішень виконкому

 

При підготовці проектів рішень потрібно дотримуватись таких правил:

7.2.1 Текст проекту рішення виконкому  повинен бути гранично коротким, суть документа мусить бути викладена чітко і виключати можливість двоїстого тлумачення. Преамбула рішення має містити чітке зазначення норм права, на підставі якої приймається рішення.

7.2.2 Проект рішення має бути погоджений з усіма заінтересованими суб’єктами, яким він адресований, а проекти рішень з фінансових і бюджетних питань обов’язково погоджується з начальником відділу з питань обліку та звітності виконкому  міської ради - головний бухгалтер. З керуючим справами виконкому обов’язково погоджуються всі проекти рішень.

7.2.3 Проекти рішень у розпорядчій частині повинні обов’язково містити пункти, що передбачають:

            - конкретні завдання виконавцям із зазначенням  остаточних термінів їх виконання, а при тривалих термінах виконання – із зазначенням проміжних контрольних строків;

            - точні назви осіб і організацій – виконавців;

            - доручення про контроль відповідним виконавцям.

                        У випадку, якщо організація виконання рішення покладена одночасно на декількох виконавців, необхідно зазначати одного – відповідального за організацію виконання рішення в цілому, а також відповідальних (виконавців) кожного із пунктів доручень, що містяться в рішенні.

7.2.4 При розробці проекту рішення виконавець повинен провести аналіз на предмет наявності будь-яких невідповідностей та протиріч із виданими раніше по даному питанню рішень. Якщо рішення, що приймається, включає дію рішення, раніше прийнятого з цього питання, воно повинно містити пункт про визнання попереднього рішення, що втратило чинність.

                        У випадку виконання раніше прийнятого рішення до проекту рішення, що приймається, вноситься пропозиція про зняття його з контролю.

7.2.5 Проекти рішень, що мають ознаки регуляторного акту, відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» розглядаються згідно діючого законодавства.

7.2.6 При підготовці проектів нормативно-правових актів, які можуть вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб’єктів господарювання, встановлення і зміни правил їх поведінки на ринку, або такі, що можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках, посадова особа, що готує проект рішення, обов’язково погоджує його з відповіними органами.

 

7.3 Організація виконання та контролю за виконанням розпорядчих документів, доручень міського голови, службових документів

та звернень громадян, підприємств, установ і організацій

 

7.3.1 Загальні положення

 

7.3.1.1 Виконання документів органів виконавчої влади, рішень виконкому, розпоряджень міського голови, доручень міського голови по суті питань покладається на посадових осіб, до компетенції яких входить вирішення поставлених у документах завдань.

7.3.1.2 Завданням контролю за виконанням документів є забезпечення повного і своєчасного виконання.

                        Контроль за виконанням документів передбачає інформування керівництва ради про хід їх реалізації та отримання від виконавців підсумкової інформації про їх виконання.

Обов’язковому контролю підлягає виконання законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, актів інших органів виконавчої влади вищого рівня, доручень Президента України й Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови Донецької обласної і Артемівської районної державних адміністрацій, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад. Необхідність взяття на контроль документа, який надійшов до міської ради, визначає міський голова.

 

7.3.2. Рішення виконкому та розпорядження міського голови.

 

7.3.2.1.Організація виконання рішень виконкому здійснюється міським головою,

            заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,

            керуючим справами виконкому.

            Безпосередній виконавець по рішенню виконкому міської ради забезпечує

            його виконання.

              Про хід та результати він інформує посадову особу, на яку відповідним документом покладена  організація виконання даного рішення виконкому.

                        Посадова особа, на яку відповідним документом покладена організація його виконання в цілому, доповідає про результати виконання міському голові і направляє з відміткою про виконання керуючому справами виконкому для зняття з контролю.

7.3.2.2. Рішення виконкому вважається виконаним, якщо всі питання, поставлені в ньому, виконані по суті, про що письмово інформований міський голова і інформація направлена керуючому справами виконкому для зняття з контролю.

7.3.2.3  На контроль беруться рішення виконкому, по яким зазначені конкретні строки виконання та конкретні виконавці доручень.

7.3.2.4. Рішення виконкому знімається з контролю після відповідного рішення виконавчого комітету.

7.3.2.5. Зняття з контролю рішення виконкому або його пунктів не означає припинення його дії.

7.3.2.6. Хід виконання рішень виконкому при необхідності розглядається на апаратних нарадах та заслуховуються на засіданні виконкому.

                        При несвоєчасному виконанні документу виконавець разом з інформацією представляє пояснення про причини порушення строків виконання.

7.3.2.7. Підготовка та оформлення розпоряджень міського голови здійснюється на підставі розпорядження міського голови «Про затвердження Положення про розпорядження Сіверського міського голови».

 

7.3.3. Службові документи та звернення підприємств

 

7.3.3.1. Кореспонденція, що надходить, реєструється секретарем керівника в журналі реєстрації вхідної кореспонденції.

7.3.3.2. Після реєстрації документи передаються на розгляд міському голові, після чого з резолюцією міського голови протягом дня направляються секретарем керівника виконавцям і беруться на контроль для забезпечення їх виконання в зазначені в документі або резолюції строки.

7.3.3.3. Коли в документах або резолюціях щодо їх виконання мають місце конкретні завдання, але строки їх виконання не встановлені, то встановлюються такі терміни виконання:

- календарний місяць з дня надходження документів до виконкому, якщо їх виконання пов’язане із значним обсягом аналітичної або підготовчої роботи, вивченням стану справ на місцях, проведенням інших організаційних заходів;

-10-15 календарних днів з дня надходження документів до виконкому, виконання яких не пов’язано з обставинами, зазначеними в попередньому пункті;

- терміново, протягом 3 днів виконуються документи, якщо інше не визначене самими документами або резолюціями. Це також стосується документів, строки виконання яких закінчилися до або в день їх надходження до міської ради.

7.3.3.4. По документам, які не містили  конкретних завдань, не вимагали відповіді по строках і по яких не давались доручення, робота проводиться протягом місяця з дня надходження до міської ради і у разі необхідності надається відповідь чи інформація.

7.3.3.5. Документи без установлених строків виконуються протягом місяця з дня їх реєстрації.

7.3.3.6. Відповідальність за своєчасне та правильне виконання документів несуть безпосередні виконавці.

                        У випадках, коли зазначено декількох виконавців, відповідальною є особа, зазначена у резолюції першою. Вона готує письмову відповідь на усі поставлені у зверненні питання. Інші виконавці приймають участь у підготовці відповіді в робочому порядку та надають свої відповіді особі, зазначеній у резолюції першою, не пізніше ніж за три дні до указаного в резолюції терміну.

7.3.3.7. Після виконання вимог резолюції виконавець доповідає про результати та подає на затвердження відповідні матеріали (проекти рішень, розпоряджень, планів заходів, доповідні записки, довідки, листи тощо) міському голові.

7.3.3.8. Якщо документ з об’єктивних причин не може бути своєчасно виконаним, то не пізніше ніж за три дні до закінчення терміну виконання, виконавець повинен про це довести до відома особи, що наклала резолюцію, і має право просити продовження терміну виконання.

7.3.3.9. Вихідні документи реєструються в журналах реєстрації

 

7.3.3.10.Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій вважається закінченим після того, коли питання вирішене по суті, а заявнику дана відповідь про результати, або подано роз’яснення щодо порядку вирішення.

 

8. Підготовка і проведення нарад, семінарів та інших заходів

у виконкомі

 

8.1  Наради, семінари та інші заходи у виконкомі проводяться у відповідності до планів роботи виконкому або за вказівкою міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконкому.

8.2  Розроблення планів проведення нарад, семінарів та інших заходів, визначення й узгодження часу та місця їх проведення, сповіщення учасників, протоколювання заходу здійснюють заступники міського голови, керуючий справами виконкому міської ради згідно розподілу обов’язків між ними.

8.3. Контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах міського голови, здійснюється начальником загального відділу, яка у визначені терміни інформує міського голову про стан виконання цих рішень.

 

8.4.  Офіційне повідомлення засобів масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має право надавати міський голова особисто або керуючий справами виконкому, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

 

9. Організація особистого прийому громадян

 

9.1. Прийом громадян здійснюється міським головою, заступниками міського голови

       з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарем міської ради, керуючим

       справами виконкому, начальниками відділів виконкому міської ради відповідно

       до графіку прийому, що затверджується розпорядженням міського голови.

9.2. Усі звернення на особистому прийомі міського голови еєструються і

       розглядаються з дотриманням порядку, встановленому Законом України «Про

       звернення громадян», Інструкцією з діловодства за зверненням громадян в

      органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на

      підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах

      масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від

      07.02.2008р. № 109/2008. Якщо вирішити порушене у зверненні питання

      безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж

      порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянин

      повідомляється письмово або усно (за його бажанням).

 

10. Розгляд листів громадян

 

10.1. Організація розгляду письмових звернень громадян здійснюється згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян» із внесеними до нього змінами та указу Президента України від 13.08.2002 № 700/2002 «Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення».

10.2. Заяви, скарги, листи громадян та надані ними пропозиції, розглядаються в строк не більше тридцяти днів від дня їх надходження. Пропозиції, заяви і скарги громадян, які не потребують додаткового вивчення, розглядаються у строк до п’ятнадцяти днів. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, міський голова встановлює необхідний термін для його розгляду. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів. Звернення громадян, які мають згідно законодавству пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

10.3. Звернення Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються міським головою особисто. Відповіді за результатами розгляду звернень Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичного Парці, інвалідів Великої Вітчизняної війни в обов’язковому порядку підписуються міським головою або особою, яка виконує його обов’язки.

10.4 Прийом і реєстрація звернень громадян, контроль за термінами проходження листів із зверненнями громадян у міській раді і виконкомі, здійснюється секретарем керівника під контролем начальника загального відділу виконкому міської ради.

11. Взаємодія виконкому

з депутатами міської ради

 

11.1.Порядок взаємодії виконкому з депутатами визначається Регламентом міської ради.

11.2.Виконавчі органи міської ради приймають необхідні заходи щодо                реалізації депутатських запитів, пропозицій і зауважень депутатів на адресу виконкому, рекомендацій постійних комісій ради, сприяють депутатам у роботі по реалізації переліку робіт, запланованих до виконання за пропозиціями виборців, вирішенню питань, які порушуються в їх зверненнях, забезпечують депутатів довідковими й методичними матеріалами, необхідними для роботи та звітів перед виборцями.

             Виконавчі органи міської ради надають відповіді на питання, порушені у зверненнях депутатів міської ради, у десятиденний строк, а у разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки – не пізніше як у місячний строк з дня реєстрації.

11.3 На підставі аналізу і узагальнення пропозицій виборців розробляється перелік робіт, запланованих до виконання за пропозиціями виборців в наступному році й проект плану заходів щодо їх виконання.

11.4 Заходи з виконання переліку робіт, запланованих до виконання за пропозиціями виборців, враховуються виконкомом при розробці програм економічного і соціального розвитку ради, цільових програм і при складанні бюджету міської ради.

 

12. Організація взаємодії виконкому

з органами виконавчої влади, підприємствами,

установами і організаціями

 

12.1.Взаємодія виконкому з центральними органами виконавчої влади, органами самоорганізації населення, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності здійснюється згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативно-правовими актами України.

12.2.Представляють інтереси виконкому у взаємовідносинах з центральними органами виконавчої влади, органами самоорганізації населення, підприємствами, установами і організаціями міський голова, керуючий справами виконкому, заступники міського голови.

12.3. Контроль за виконанням виконавчими органами міської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.

12.4. Контроль за дотриманням підприємствами, установами і організаціями комунальної власності Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, Артемівської районної державної адміністрації здійснюється виконавчими органами міської ради в межах наданих повноважень.

12.5. З метою інформування територіальної громади про діяльність міської ради та її виконкому, вдосконалення та прозорості роботи міської ради та її виконкому, розпоряджень міського голови і рішень виконкому, що стосуються інтересів громади, а також інформація з актуальних питань суспільно-політичного, соціально-економічного та культурного життя міста, територіальної громади, доводяться до відома населення шляхом розміщення інформації на офеційному веб –сайті та на інформаційних дошках в адміністративній будівлі міської ради .

 

13. Організація використання робочого часу

 

13.1.Тривалість робочого тижня становить 40 годин. Початок роботи виконкому міської ради о 8.00 годині, закінчення – о 17.00 годині, в п’ятницю – з 8.00 години до 15.45 години, обідня перерва з 12.00 години до 12.45 години. Вихідні – субота, неділя.

13.2.Відлучення у службових справах відповідальні працівники міської ради та її виконкому погоджують з міським головою з обов’язковим повідомленням про місце і термін перебування в книзі обліку робочого часу.

 

14. Матеріально-технічне забезпечення

діяльності виконкому міської ради

 

14.1.Матеріально-технічне забезпечення діяльності виконкому проводиться начальниками загального та відділу з питань обліку та звітності виконкому.

14.2.Начальники загального та відділу з питань обліку та звітності  виконкому

        здійснюють заходи для утримання в належному стані приміщення будинку,

        проведення поточного та капітального ремонтів, придбання та ремонт меблів,

        обладнання, оргтехніки, виготовлення друкованої продукції, забезпечення

        працівників канцелярським приладом, папером, телефонним зв’язком, квитками

        для від’їздів у відрядження тощо.

14.3.Начальник загального відділу виконкому забезпечує підготовку залів засідань до проведення засідань виконкому, нарад, семінарів та інших заходів.

14.4 Майно, що знаходиться у робочих кабінетах, закріпляється за працівниками, які їх займають. Вони несуть особисту відповідальність за збереження і цільове використання майна. При звільненні з роботи здають його відділу з питань обліку та звітності виконкому, про що роблять відповідні відмітки в обхідному листі.

              Перенесення майна з однієї кімнати в іншу проводиться лише з дозволу  відділу з питань обліку та звітності виконкому.

14.5 Чергування в адміністративному будинку виконкому здійснюється сторожами цілодобово у диспетчерській.

              В окремих випадках за розпорядженням міського голови до чергування можуть залучатися посадові особи, які працюють у виконкомі.

 

              Заступники міського голови, керуючий справами виконкому, секретар ради, начальники відділів чергують у вихідні та святкові дні згідно графіку, затвердженого міським головою (з правом находження вдома).

 

 

Керуючий справами  виконкому                                               Л.В.Поливода

 

 

 


 Надрукувати
Гарячі новини
Усі новини
         14 листопада 2017 року в Сіверській міській раді проведено...
    РОЗКЛАД  руху  маршрутного таксі  з 07.11.2017 дивіться також...