Положення про постійні комісії міської ради 7-го скликання

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 рішенням  міської  ради                                                                        

                                                                                  02.12.2015 № 7/2 – 27

 

СКЛАД

постійних комісій міської ради 7-го скликання

               

           1. З питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів:

 

 

1.Борисова Світлана Вікторівна – секретар комісії

 

2. Капінус  Наталя Вікторівна – голова комісії

 

3. Кравченко Віталій Дмитрович

 

4. Крохалєва  Наталія Володимирівна

 

5. Кутовий Віктор Григорович

 

6. Пипенко Олександр Олексійович

 

7. Радченко Сергій Володимирович – заступник голови комісії

 

8. Руденко Олена Анатоліївна

 

           2. З питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології:

 

 

1. Галичина Раїса Дмитрівна

 

2. Волошина Тетяна Вікторівна – секретар комісії

 

3. Колесникова Світлана Миколаївна

 

4. Коцарь Вячеслав Євгенович

 

5. Пивоварова Антоніна Вікторівна

 

6.Пшенка Олександр Валерійович – заступник голови комісії

 

7. Соловйов Сергій Леонідович

 

8.Фролов Сергій Вікторович

 

9. Шпулін Олександр Вікторович – голова комісії

 

3. З питань соціально-правової політики та депутатської діяльності:

 

 

1. Баканов Сергій Михайлович – голова комісії

 

2. Замула Ірина Сергіївна

 

3. Коломійцева Світлана Анатоліївна

 

4. Малина Лариса Володимирівна

 

5. Міндзяк Світлана Анатоліївна

 

6. Самкова Ніна Вікторівна

 

7.Сірокурова Людмила Володимирівна– заступник голови комісії

 

8.Чумак Дар’я Олексіївна – секретар комісії

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                   С.В.Гатченко

 

 

******************************   **********************************   ***********************************

 

 

 Затерджено

 рішенням  міської  ради                                                                        

                                                                                  20.11.2015 № 7/1 – 12

 

 

ПОЛОЖЕННЯ|становище|

про постійні комісії Сіверської  міської ради|поради| 7-го скликання

 

І Основні принципи організації і діяльності постійних комісій

міської ради|поради|, порядок|лад| їх утворення |утворення|

Стаття 1

         Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування|самоуправління| в Україні», міська рада|порада| (далі «рада|порада|») постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

Стаття 2

Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії.

Голова постійної комісії обирається радою за представленням міського голови. Заступник та секретар комісії обираються на першому засіданні постійної комісії, за поданням голови комісії.

Депутат міської ради|поради| може бути членом тільки|лише| однієї постійної комісії.

Стаття 3

До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова, секретар міської ради, їх заступники та керуючий справами виконкому міської ради.

Стаття 4

Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Стаття 5

Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

Стаття 6

Постійні комісії за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету міської ради, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках — на розгляд ради або виконавчого комітету міської ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету міської ради.

Стаття 7

Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

Стаття 8

Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

Стаття 9

Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

Стаття 10

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності — заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

Стаття 11

Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Стаття 12

Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

 

Стаття 13

Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

Стаття 14

Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.        

Стаття 15

Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Регламентом відповідної ради та цим Положенням, що затверджуються радою.

Стаття 16

Постійні комісії заздалегідь відповідно до профілю комісії обговорюють план заходів щодо виконання доручень виборців і готують по ньому свої зауваження, перевіряють їх виконання, заслуховують повідомлення|сполучення| керівників підприємств, установ і організацій з цього питання і вносять на розгляд ради|поради| відповідні пропозиції|речення|.

Стаття 17

Постійні комісії сприяють раді|пораді| в розгляді пропозицій|речень|, заяв і скарг громадян, розглядають|розглядують| і дають відповіді заявникам з питань, що входять в компетенцію комісії.

Стаття 18

Заява депутата про включення|приєднання| до складу постійної комісії розглядається радою при формуванні постійних комісій, в подальшому включення або вихід зі|із| складу постійної комісії направляється в комісію з питань законності, депутатської діяльності |порад|, зв'язків з|із| громадськістю та захисту прав громадян для подальшого|наступного| розгляду на сесії міської ради|поради|.

Стаття 19

Голова постійної комісії:

- організовує і направляє|спрямовує,скеровує| роботу комісії, представляє|уявляє| її в раді|пораді|, у відносинах з|із| іншими органами, підприємствами, установами і організаціями;

- інформує раду|пораду| про розглянуті|розгледіти| в комісії питання, а також про заходи, прийняті по реалізації її рекомендацій;

- виступає|вирушає| від імені комісії в засобах масової інформації.

Стаття 20

Заступник голови постійної комісії надає допомогу голові в організації роботи комісії, а у разі|в разі| відсутності голови виконує його функції.

Стаття 21

Секретар постійної комісії:

- повідомляє членів комісії про час і місце проведення засідання і інші заходи комісії;

- веде діловодство комісії і протоколи її засідань, облік|урахування| виконання членами комісій її доручень;

- стежить за своєчасним направленням виконавцям рекомендацій комісії, надходженням|вступом| від них відповідей, виконує інші доручення комісії;

- у разі відсутності голови постійної комісії та заступника виконує їх функції.

Стаття 22

Основною організаційною формою роботи постійної комісії є|з'являються,являються| її засідання. Засідання постійної  комісії скликаються її головою в міру необхідності, але|та| не менше одного разу на квартал. Про день, час і місце проведення і порядок денний засідання члени постійної комісії, а також запрошені на нього особи|обличчя,лиця| сповіщаються головою або за його дорученням секретарем комісії не пізніше, ніж за 3 дні до призначеного терміну, а у виняткових випадках за один день до засідання.

Стаття 23

Засідання постійної комісії є правомочним за наявності не менше половини загального|спільного| складу комісії. У разі|в разі| неможливості прибути на засідання член комісії завчасно повідомляє про це голові або секретарю постійної комісії.

Стаття 24

Всі питання в постійній комісії вирішуються більшістю голосів від загального|спільного| складу комісії.

При проведенні спільних засідань декількох постійних комісій висновки|укладення,ув'язнення| і рекомендації приймаються більшістю голосів від загального|спільного| складу членів кожної комісії.

Стаття 25

Питання, що відносяться до ведення декількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради|поради| готуватися і розглядатися|розглядуватися| комісіями спільно (за погодженням між головами).

Стаття 26

Рекомендації і висновки|укладення,ув'язнення| постійної комісії підписуються головою комісії, а у разі|в разі| його відсутності – заступником голови або її секретарем. Рекомендації, прийняті комісіями спільно і спільно підготовлені висновки|укладення,ув'язнення|, підписуються головами відповідних комісій.

Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Протоколи спільних засідань постійних комісій підписуються головами цих комісій.

Після закінчення терміну скликання справжні екземпляри|примірники| протоколів і рекомендацій комісії оформляються в установленому порядку і здаються|задаються| в архів міськради.

Стаття 27

У разі|в разі| розбіжності|розходження| позицій постійних комісій по одному і тому ж питанню, ними вживаються заходи по подоланню|здоланню| розбіжностей. Якщо комісії не дійшли згоди|злагоди|, вони доводять свої пропозиції|речення| до відома сесії.

Стаття 28

Постійні комісії міської ради|поради| здійснюють свою діяльність гласно, широко інформують про неї громадськість. На засідання постійних комісій можуть запрошуватися представники засобів масової інформації.

Стаття 29

Організаційне, технічне, правове і інше забезпечення діяльності постійних комісій здійснюється секретарем міської ради|поради|.

 

II. Права і обов'язки постійних комісій міської ради|поради|

Стаття 30

Постійні комісії при розгляді питань, що відносяться до їх ведення, користуються рівними правами і несуть рівні обов'язки.

 

Стаття 31

Постійні комісії мають право вносити на розгляд ради|поради| питання, що відносяться до їх ведення, можуть виступати|вирушати| з|із| доповідями і співдоповідями на сесіях ради|поради|.

З питань, підготовлених постійними комісіями спільно, комісії можуть виступати|вирушати| з|із| сумісними|спільними| доповідями і співдоповідями, або окремо представляти|уявляти| свої зауваження і пропозиції|речення|.

Стаття 32

Постійні комісії із питань, що відносяться до їх ведення, і в порядку|ладі|, визначеному законом, мають право одержувати|отримувати| від керівників органів, підприємств, установ, організацій і їх філіалів і відділень|відокремлень| необхідні матеріали і документи.

Стаття 33

Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовцями, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинні бути повідомлені комісії у встановлений|установлений| ними термін.

Стаття 34

Постійні комісії мають право залучати|приваблювати,залучати,притягати| до своєї роботи депутатів ради|поради|, що не входять до складу цих комісій, представників державних і громадських організацій, органів місцевого самоврядування|самоуправління|, фахівців|спеціалістів|.

Стаття 35

Член постійної комісії зобов'язаний брати участь в діяльності комісії, сприяти виконанню її рекомендацій|, виконувати доручення комісії, а також приймати участь в їх підготовці і обговоренні, вносить пропозиції|речення| про проведення перевірки виконання рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| міської ради|поради| і рекомендацій постійних комісій.

Член постійної комісії, пропозиції|речення| якого не одержали|отримали| підтримки комісії, може внести їх в письмовій або усній формі при обговоренні даного питання на сесії ради|поради|.

Члену постійної комісії надаються необхідні документи і інші матеріали з питань, що вносяться на обговорення комісії.

Член постійної комісії за дорученням комісії і за своєю ініціативою може вивчати з|із| виїздом на місце питання, що відносяться до ведення комісії, надавати свої висновки|виведення| і пропозиції|речення| в комісію.

Голова постійної комісії користується вирішальним|ухвальним| голосом з усіх питань, що розглядається|розглядується| постійною комісією.

 

III. Основні напрями|направлення| діяльності постійних комісій  міської ради

|поради|

Стаття 36. Постійна комісія із питань соціально-правової політики та депутатської діяльності

1. Розглядає|розглядує| питання і дає висновки|укладення,ув'язнення| про діяльність органів самоорганізації населення і виконання ними делегованих міською радою|порадою| повноважень.

2. Готує за дорученням ради|поради|, міського голови, секретаря міської ради|поради| рекомендації із питань, пов'язаних з діяльністю міської ради|порад|, роботою депутатів в раді|порадах| і виконанні ними рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| міської ради|поради|.

3. Бере участь в розробці і здійсненні комплексних програм, заходів, що плануються|планерують| міською радою|порадами|, а також заходів що стосуються освіти, охорони здоров'я, культури, молодіжної політики, сім’ї, фізкультури і спорту, а також щодо забезпечення законності, охорони громадського порядку|громадського|, боротьби із|із| злочинністю і захисту прав громадян, на території міста.

4. Аналізує і контролює стан освіти,охорони здоров’я, культури,|утворення| фізкультури і спорту в місті, вносить рекомендації з подальшого|дальшому| поліпшенню|покращанню| їх якості.

5. Аналізує проблеми і сприяє здійсненню заходів щодо соціального захисту молоді, її працевлаштуванню, забезпеченню житлом молодих сімей.

6. Контролює роботу з  охорони прав дитинства, опіки і піклування|піклуванню| над неповнолітніми та недієздатними.

7. Сприяє здійсненню передбачених законодавством заходів по поліпшенню|покращанню| житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни і праці, багатодітних сімей і пристарілих  громадян.

8. Бере участь в розгляді і дає висновки|укладення,ув'язнення| за проектами програм міської ради|поради| і рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| її виконавчого комітету, що відносяться до компетенції комісії.

9. Заслуховує інформацію керівників відділів та спеціалістів міської ради|поради|, керівників підприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної громади міста з питань, що відносяться до компетенції комісії, вносить рекомендації і контролює їх виконання.

10. Здійснює взаємодію із|із| засобами масової інформації, політичними партіями і громадськими організаціями, розглядає|розглядує| питання, пов'язані з проведенням на території міста загальнодержавних і недержавних масових громадських|громадських| заходів політичного, неполітичного і релігійного характеру|вдачі|.

11. Готує питання, пов'язані з гарантіями депутатської діяльності, а також розглядає|розглядує| протоколи міської виборчої|вибіркової| комісії про відкликання  депутатів міської ради|поради| і готує матеріали з цього питання на пленарні засідання ради|поради|.

12. Сприяє проведенню загальних|спільних| зборів|зібрань| громадян за місцем проживання.

13. Розглядає|розглядує| питання, пов'язані з проведенням місцевих референдумів на території міста, дорадчих опитувань|опитувань| населення.

14. Розглядає|розглядує| звернення|звертання,ставлення,обіг| громадян, трудових колективів і суб'єктів підприємницької діяльності з питань порушення законності і прав громадян на території міста, а також направляє|спрямовує,скеровує| запити у відповідні інстанції і контролює виконання рекомендацій комісії.

Стаття 37. Постійна комісія із питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів.

1. Заздалегідь розглядає|розглядує| проект міського бюджету, пропозиції|речення| про внесення в нього доповнень і змін, а також звіти про виконання міського бюджету, спільно з|із| іншими постійними комісіями, готує висновки|укладення,ув'язнення|, виступає|вирушає| з|із| доповідями і співдоповідями з даних питань.

2. Вивчає питання цільового і ефективного використання бюджетних коштів, готує по ним висновки|укладення,ув'язнення| і рекомендації.

3. Здійснює контроль за виконанням міського бюджету, порядком|ладом| використання цільових фондів|фундацій|.

4. Розглядає|розглядує| окремі проблемні питання виконання бюджету міста, зокрема в розрізі міського бюджету.|порад|,.

5. Проводить роботу по виявленню резервів і джерел додаткових доходів бюджету міста.

6. Розглядає|розглядує| і дає висновки|укладення,ув'язнення| з питань надання пільг по податках, зборах і інших платежах, що поступають|надходять| до міського бюджету.

7. Бере участь в розгляді інших питань, пов'язаних з плануванням|планеруванням| і бюджетно-фінансовою діяльністю ради|поради|.

8. Заздалегідь розглядає|розглядує| проекти планів і програм соціально-економічного розвитку міста, а також звіти про їх виконання, спільно з|із| іншими постійними комісіями, готує висновки|укладення,ув'язнення|, виступає|вирушає| з|із| доповідями і співдоповідями з цих питань.

9. Здійснює контроль за виконанням планів і програм соціально-економічного розвитку міста.

10. Заздалегідь розглядає|розглядує| питання передачі об'єктів комунальної власності міста в інші форми власності.

11. Вивчає, аналізує і вносить пропозиції|речення| щодо підвищенню якості побутових послуг, що надаються|робляться,виявляються,чиняться| населенню міста, оптимізації мережі|сіті| підприємств побутового обслуговування.

12. У сфері підприємництва сприяє формуванню інфраструктури підтримки і розвитку малого і середнього бізнесу, організації підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів для малого підприємництва, створенню|створінню| нових робочих|робітників| місць.

13. Надає підтримку фізичним і юридичним особам в реалізації їх ініціатив, в залученні благодійних|благодійних| внесків до спеціального фонду міського бюджету для виконання різних програм по підтримці суб'єктів підприємництва.

14. У встановленому|установленому| законом порядку|ладі| вносить пропозиції|речення| про припинення діяльності підприємств, організацій і установ, що знаходяться|перебувають| в комунальній власності територіальної громади міста.

 

Стаття 38. Постійна комісія із питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології

1. Заздалегідь розглядає|розглядує| і бере участь в підготовці програм соціально-економічного розвитку міста в частині|частці| розвитку житлово-комунального і дорожнього господарства, транспорту, зв'язку і забезпечення цивільного|громадянського| захисту, землекористування та екології.

2. Здійснює контроль за виконанням програми соціально-економічного

розвитку міста в питаннях підвищення рівня благоустрою|благоустрою| і санітарного стану міста, розширення зони зелених насаджень, підвищення якості обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, транспорту і зв'язку.

3. Вивчає стан житлово-комунальної сфери, транспорту і зв'язку, вносить пропозиції|речення| щодо поліпшенню|покращанню| житлово-комунального обслуговування населення міста,  застосуванню|вживанню| енергозберігаючих технологій на території міста.

4. Розглядає|розглядує| питання паливно-енергетичного постачання, водопостачання, відведення і очищення стічних вод, збору|збирання|, транспортування і утилізації твердих побутових відходів.

5. Готує пропозиції|речення| по створенню|створінню| цільових фондів|фундацій| для фінансування програм і інших заходів щодо розвитку житлово-комунального господарства, затвердженню положень|становищ| про ці фонди|фундації|, здійснює контроль за витрачанням цих засобів|коштів|.

6. Розглядає|розглядує| питання, що стосуються регулювання земельних відносин, бере участь в обговоренні питань вилучення або надання земельних ділянок.

7. Бере участь в обговоренні генерального плану забудови міста та проектів забудови.

8. Готує пропозиції|речення| щодо  продажу з аукціону або на конкурсній основі земельних ділянок.

9. Організує у разі потреби проведення відповідно до законодавства екологічної експертизи.

10. Розглядає|розглядує| питання діяльності сільськогосподарських підприємств.

11.  Розглядає|розглядує| інші питання, що відносяться до компетенції постійної комісії, приймає по ним рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування|, дає рекомендації і при необхідності вносить проекти рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| міської ради|поради| для розгляду на сесії міської ради|поради|.

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                        С.В.Гатченко

 

 


 Надрукувати
Гарячі новини
Усі новини
         14 листопада 2017 року в Сіверській міській раді проведено...
    РОЗКЛАД  руху  маршрутного таксі  з 07.11.2017 дивіться також...