Регламент Сіверської міської ради 6-го скликання

Регламент Сіверської міської ради (далі – Регламент) визначає порядок підготовки і проведення сесії міської ради 6-го скликання, визначає законодавчу процедуру розгляду питань, віднесених до її компетенції.
Діяльність Сіверської міської ради здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законодавчими актами, Статутом територіальної громади міста Сіверська, цим Регламентом.


 

Розділ I. Загальні положення


Стаття 1. Правова основа діяльності Сіверської міської ради

 1. Відповідно до Конституції України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” і іншими нормативними актами Сіверська міська рада (далі – міська рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє інтереси територіальної громади і що здійснює від її імені і в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 2. Загальний склад міської ради – 30 депутатів.
 3. Рішення міської ради, прийняті в межах наданих їй повноважень, на території міської ради обов'язкові до виконання громадянами, посадовцями, громадськими і релігійними організаціями, політичними партіями, підприємствами, установами і т.д.
 4. Мови роботи сесій міської ради – українська і російська.

Міська рада контролює виконання ухвалених нею рішень.

Стаття 2. Принципи діяльності міської ради

 1. Діяльність міської ради будується на принципах:
  - народовладдя;
  - законності;
  - гласності;
  - колегіальності;
  - поєднання місцевих і державних інтересів;
  - виборності;
  - правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” і іншими законами;
  - підзвітності і відповідальності перед територіальною громадою його органів і посадових осіб;
  - державної підтримки і гарантії місцевого самоврядування;
  - судового захисту прав місцевого самоврядування.
 2. Депутати міської ради періодично, але не менш 2-х разів на рік, інформують територіальну громаду про роботу місцевої ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців, як безпосередньо, так і через друк.

Стаття 3. Порядок затвердження Регламенту, внесення змін і доповнень до нього
Регламент міської ради затверджується на пленарному засіданні ради, не пізніше ніж на другій сесії. Зміни і доповнення в Регламент приймаються радою (більшістю голосів від загального складу ради) за ініціативою депутатів, постійних або інших комісій, а також у разі ухвалення нових законодавчих актів України, що стосуються положеннь Регламенту.

 

Розділ II. Організація роботи міської ради

Стаття 4. Планування роботи міської ради

 1. Діяльність міської ради здійснюється на підставі планів роботи, які затверджуються міською радою на кожне півріччя.
 2. План роботи визначає головні напрями діяльності міської ради та її органів, містить перелік основних організаційних заходів і виконавців.
 3. Проект плану роботи ради розробляється постійними комісіями міської ради з урахуванням пропозицій депутатів міської ради.
 4. Контроль за виконанням плану роботи покладається на постійні комісії і секретаря міської ради.

Стаття 5. Планування роботи постійних комісій міської ради

 1. Плани роботи постійних комісій міської ради складаються на кожне півріччя з урахуванням пропозицій депутатів – членів постійних комісій і затверджуються на засіданні комісій.
 2. Питання включаються в план роботи комісій після обговорення пропозицій на засіданні комісій, з вказівкою терміну підготовки питання і відповідального за його підготовку.
 3. Зміни в плани роботи постійних комісій можуть вноситися на засіданнях комісій за пропозицією депутатів.
 4. Контроль за формуванням і виконанням планів роботи постійних комісій покладається на голів постійних комісій.

Стаття 6. Підготовка питань, що вносяться на розгляд сесії

 1. Підготовку сесій ради, питань, які виносяться на розгляд сесій, організує секретар міської ради.
 2. Пропозиції з питань вносяться письмово на розгляд міської ради - міським головою, секретарем міської ради, постійними комісіями, депутатами, виконкомом міської ради, зборами громадян.
 3. Пропозиції для включення до порядку денного сесії заздалегідь розглядаються постійними комісіями з ухваленням відповідних висновків.
 4. Проекти рішень міської ради з додатком всіх необхідних документів підлягають обов'язковому узгодженню з посадовими особами, що беруть участь в підготовці, виконанні і здійсненні контролю за даними рішеннями, головами постійних комісій по напрямах, секретарем міської ради, заступниками міського голови (за напрямками їх деятельності).
 5. При необхідності, в запропонований депутатам порядок денний, можуть вноситися інші питання, що вимагають термінового розгляду, зокрема запити депутатів.
 6. Питання включенні до порядку денного за рішенням сесії можуть розглядатися в іншій послідовності, відкладатися або виключатися з порядку денного сесії.
 7. Пропозиції про зміни до порядку денного вносять міською голова, секретар ради, постійні комісії, депутати міської ради.
 8. Остаточно порядок денний і порядок розгляду питань затверджуються міською радою на пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.
 9. Пропозиції до порядку денного, що вносяться зборами громадян, повинні відображати загальні інтереси населення і відноситися до компетенції міської ради.

 

Розділ III. Порядок скликання сесій міської ради


Стаття 7. Сесійна форма роботи міської ради
Міська рада проводить свою роботу сесійно в адміністративній будівлі міської ради (м. Сіверськ, вул. Леніна, 8). Сесії ради складаються з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій.

Стаття 8. Скликання першої сесії новообраної міської ради

 1. Першу сесію новообраної міської ради скликає голова міської виборчої комісії не пізніше, ніж через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради.
 2. Першу сесію відкриває і веде голова міської виборчої комісії, який інформує раду про результати виборів депутатів і міського голови і визнанні їх повноважень, після чого передає міському голові повноваження по веденню сесії. Інформація голови міської виборчої комісії береться до відома.
 3. Ведення протоколу першої і подальших сесій забезпечує секретар сесії за рішенням ради, протоколи сесій підписуються міським головою.
 4. Для підготовки пропозицій про порядок проведення першої сесії і питань, які передбачається внести на її розгляд, а також інших організаційних питань міський голова попереднього скликання, а у разі його відсутності - секретар ради, формує з числа депутатів робочу депутатську группу.
 5. Перше засідання робочої депутатської групи скликає міською голова попереднього скликання, а у разі його відсутності - секретар ради.
 6. Робоча депутатська група обирає зі свого складу голову групи, визначає порядок організації її роботи. Правове, організаційне, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності робочої депутатської групи забезпечує секретар міської ради.
 7. Робоча депутатська група готує пропозиції:
  - по кандидатурі секретаря сесії;
  - по кандидатурах до складу рахункової комісії для проведення таємного голосування по виборах секретаря міської ради;
  - по формуванню постійних комісій міської ради;
  - по розробці проектів Регламенту міської ради та Положення про постійні комісії міської ради нового скликання.
 8. На розгляд першої сесії виносяться питання:
  1) про підсумки виборів міського голови та депутатів міської ради, визнання їх повноважень;
  2) про обрання секретаря міської ради;
  3) про утворення постійних комісій міської ради;
  4) про затвердження заступників міського голови, керуючого справами виконкому міської ради;
  5) про утворення виконавчого комітету міської ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу;
  6) про затвердження структури та загальної чисельності апарату міської ради і її виконавчого комітету та кошторису витрат на їх утримання;
  7) про затвердження Регламенту міської ради та Положення про постійні комісії міської ради.
  Процедура обрання секретаря міської ради проходить відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
 9. При необхідності можуть вноситися інші питання, що вимагають термінового розгляду.

Стаття 9. Порядок скликання сесій міської ради.

 1. Подальші сесії міської ради скликаються міським головою відповідно до чинного законодавства в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок – не рідше ніж один раз на місяць.
 2. Розпорядження міського голови про скликання сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніше, ніж за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніше, як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд міської ради.

Проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, які виносяться на розгляд сесії, представляються (і реєструються) у секретаря міської ради не пізніше, ніж за десять днів до почала сесії: 1 екземпляр в електронному вигляді (на дискеті) і 30 екземплярів в комп'ютерному виконанні, зокрема 1 екземпляр з візами.

Стаття 10. Позачергова сесія міської ради.

 1. Позачергова сесія міської ради може скликатися міським головою за його ініціативою, на вимогу депутатів, що становлять не менше третині від загального складу ради, не пізніше ніж в 7-денний термін, після дня надходження вимоги про її скликання.
 2. Пропозиція про скликання позачергової сесії подається письмово міському голові з вказівкою питань, що виносяться на розгляд сесії, обгрунтуванням необхідності її скликання, разом з проектами рішень, пропонованих для розгляду. Рішення про скликання позачергової сесії доводиться до зведення депутатів не пізніше, ніж за день до сесії з вказівкою часу скликання і місця її проведення.


Стаття 11. Депутатський день
Депутатський день, засідання постійних комісій міської ради проводяться не пізніше, ніж за 1 день до сесії, з метою попереднього ознайомлення і обговорення депутатами питань, що вносяться до порядку денного сесії, а також надання іншої інформації, необхідної для здійснення депутатами своїх повноважень.
За наслідками розгляду проектів рішень постійними комісіями міської ради приймаються висновки і надаються в організаційний відділ міської ради безпосередньо після їх ухвалення.
На позачергових сесіях депутатський день проводиться не пізніше ніж за 1 годину до початку сесії.

 

Розділ IV. Порядок проведення сесій міської ради


Стаття 12. Повноваження сесії міської ради
Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 13. Обов'язковість участі депутата на сесіях ради
Депутат міської ради зобов'язаний брати участь в роботі сесій міської ради.
У разі неможливості прибути на пленарне засідання сесії ради він зобов'язаний повідомити про це секретаря міської ради.
На час проведення сесій, депутатського дня, засідань постійних комісій, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат ради звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку по основному місцю роботи за рахунок міського бюджету.

Стаття 14. Право участі в сесіях ради
У пленарних засіданнях міської ради можуть брати участь з правом дорадчого голосу народні депутати України, депутати Артемівської районної та Донецької обласної ради. На сесію можуть бути запрошені, начальники відділів апарату міської ради та її виконавчого комітету, представники державних органів, громадських організацій політичних партій, керівники підприємств, установ, організацій, акредитовані ЗМІ, громадяни. Список осіб, запрошених на сесію, складається постійними комісіями, депутатами міської ради, відділами, які готують питання на розгляд сесії, за пропозицією і за підписом секретаря міської ради. 
Запрошені особи не повинні втручатися в роботу сесії і зобов'язані дотримуватися встановленого порядоку. У разі допущення порушення порядку, невиконання вказівок головуючого, окремі запрошені особи за рішенням головуючого можуть бути видалені із залу засідань.
У разі потреби міська рада може ухвалити рішення про проведення закритого пленарного засідання, на якому можуть бути присутніми особи, визначені рішенням ради. Особам, які присутні на закритому пленарному засіданні, забороняється використовувати фото, - кіно, -видеотехнику, засоби зв'язку, звукозапису і обробки інформації.

Стаття 15. Реєстрація депутатів
Реєстрація депутатів, які прибули на сесію, починається за 30 хвилин до відкриття пленарного засідання, перед кожним засіданням.

Стаття 16. Порядок роботи сесії

 1. Пленарні засідання міської ради починаються о 10 годин і закінчуються о 17 годині, якщо міською радою не буде ухвалене інше рішення. Перерва в роботі робиться через півтори години роботи на 15 хвилин. Радою може бути прийнятий інший порядок проведення сесій.
 2. Тривалість роботи сесії, час для доповідей, виступів в дебатах, для довідок, запитів визначаються міською радою, виходячи з кількості і особливостей даних питань і з метою забезпечення необхідних умов для їх всебічного і глибокого обговорення.
 3. В кінці кожного засідання відводиться час, але не більше 30 хвилин, для виступів депутатів міської ради з короткими заявами і повідомленнями (різне). Дебати за цими заявами і повідомленнями не відкриваються і рішення не ухвалюються.

Стаття 17. Відкриття сесії
Сесію відкриває і веде міський голова. У разі його відсутності – секретар міської ради або один з голів постійної комісії міської ради.
Для забезпечення роботи сесії, за пропозиціями депутатів і постійних комісій міської ради обирається секретар, у разі потреби – рахункова комісія, редакційна комісія.

Стаття 18. Процедурні питання
Питання про тривалість сесії, порядок і послідовність розгляду питань, тривалість виступів, доповідей, виступів депутатів, припинення і відновлення дебатів, надання слова запрошеним є процедурними і вирішуються радою більшістю голосів депутатів, присутніх на сесії, окрім надання слова для довідкової інформації працівникам апарату міської ради та її виконавчого комітету.

Стаття 19. Повноваження головуючого на пленарному засіданні міської ради.
Головуючий на пленарному засіданні міської ради:

 • забезпечує виконання положень цього Регламенту всіма присутніми на сесії;
 • веде засідання сесії міської ради, стежить за дотриманням кворуму сесії і прийнятого депутатами порядку роботи;
 • організує обговорення питань;
 • надає слово доповідачам і депутатам, виступаючим на сесії, надає слово для довідкової інформації працівникам апарату міської ради та її виконавчого комітету;
 • забезпечує рівні можливості депутатам для участі в обговоренні;
 • за узгодженням з радою надає слово запрошеним на сесію;
 • дає доручення, пов'язані із забезпеченням роботи сесії міської ради, постійним комісіям і депутатам.

Стаття 20. Права депутата міської ради на сесії

 1. Депутат міської ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються міською радою, має право обирати і бути обраним в органи міської ради.
 2. Депутат має право пропонувати питання для розгляду міською радою на сесії, вносити пропозиції про порядок розгляду обговорюваних питань, про персональний склад створюваних міською радою органів, звертатися із запитами, брати участь в дебатах, задавати питання, вносити проекти рішень і поправки до них, виступати з обгрунтуванням своїх пропозицій і по мотивах голосування, давати довідки в порядку, встановленому цим Регламентом.
 3. Прохання про надання слова для виступу в дебатах з питання, що розглядається міською радою, передаються головуючому на сесії письмово або усно.
 4. На сесії депутат не повинен вживати образливі вислови, закликати до незаконних і насильницьких дій, заважати проведенню сесії. Головуючий на сесії має право попередити депутата про неприпустимість таких висловів, закликів, дій або припинити його виступ. Якщо головуючий на сесії звертається до депутата, останній зобов'язаний припинити свій виступ, інакше головуючий має право позбавити його слова до кінця пленарного засідання.
 5. У разі виступу депутата не по темі, по якій проводиться обговорення, головуючий після попередження також може позбавити його слова.
 6. Депутати не повинні заважати виступаючим діями, які перешкоджають їм висловлювати думку або сприйняттю виступу (вигуками, вставанням і т.д.)

Стаття 21. Право на виступ

 1. Міський голова, секретар міської ради, голови постійних комісій ради має право узяти слово для виступу у будь-який час, але не більше, ніж на 5 хвилин. Подовження часу виступу допускається тільки з дозволу більшості присутніх депутатів.
 2. Особам, запрошеним на пленарне засідання сесії, слово надається згідно процедурного рішення, прийнятого міською радою.
 3. Виступаючий може виступити тільки з того питання, по якому йому дали слово і дотримуватися тривалості часу, даного йому для виступу. У звичайних умовах виступ не переривається.
 4. Депутат міської ради може виступати на пленарному засіданні по одному і тому ж питанню не більше одного разу. При відступі від встановлених правил міська рада ухвалює процедурне рішення.
 5. Питання доповідачам і співдоповідачам подаються письмово або усно і формулюються коротко і чітко. Депутат, який поставив питання, може уточнити або доповнити його. Відповідь на питання повинна, бути точною і лаконічною. Депутатам, які виступають в обговоренні, питання не ставляться, за винятком уточнюючих питань головуючого на пленарному засіданні.

Стаття 22. Припинення дебатів

 1. Дебати з даного питання припиняються більшістю голосів від числа присутніх депутатів. Перед припиненням дебатів головуючий інформує депутатів про число тих, що записалися для виступу і виступили. Після припинення дебатів доповідачі мають право виступити із завершальним словом. Тексти виступів депутатів, що не виступили на сесії, можуть бути залучені до протоколу сесії (за бажанням депутатів).
 2. Зауваження, доповнення в проекти рішень подаються депутатами у письмовій формі і можуть бути включені в рішення радою, якщо вони не суперечать чинному законодавству.

Стаття 23. Пропозиції і зауваження депутатів

Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії міської ради, передані у письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями ради, або направляються на розгляд виконавчим органам і посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції, зауваження в терміни, встановлені радою.

Стаття 24. Листи громадян
Листи громадян, що надійшли на адресу сесії міської ради, реєструються секретарем ради і направляються міським головою на розгляд виконавчим органам ради і посадовим особам в порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

Розділ V. Організація голосування і ухвалення рішень.

Стаття 25. Редакційна комісія

 1. Для вироблення остаточного тексту рішень міської ради за пропозицією головуючого обирається редакційна комісія. Кількісний і персональний склад редакційної комісії затверджується радою за пропозицією депутатів міської ради і постійних комісій.
 2. Редакційна комісія представляє допрацьовані проекти рішень ради з урахуванням всіх доповнень, що поступили.
 3. Доопрацювання окремих документів сесії може доручатися ініціатору внесення проекту рішення.

Стаття 26. Організація голосування на пленарних засіданнях міської ради

 1. Рішення міської ради ухвалюються відкритим або таємним голосуванням в порядку, визначеному цим Регламентом.
 2. Відкрите голосування здійснюється:
  - шляхом підняття руки;
  - шляхом видачі бюлетенів в порядку, визначеному міською радою.
 3. Таємне голосування здійснюється депутатом особисто за допомогою бюлетенів.
 4. Міська рада може ухвалити процедурне рішення по визначенню форми і способу голосування з даних питань, якщо форма і спосіб голосування не визначений законом і цим Регламентом.


Стаття 27. Таємне голосування

 1. Таємне голосування може бути проведено за допомогою бюлетенів таємного голосування. Форма голосування визначається більшістю голосів від загального складу ради, окрім випадків, передбачених законодавством України.
 2. Для проведення таємного голосування з використанням бюлетенів і визначення його результатів, міська рада обирає рахункову комісію з числа депутатів.
 3. У рахункову комісію не можуть входити депутати, чиї кандидатури висунуті до складу виборчих органів чи посад.
 4. Рішення рахункової комісії про розподіл обов'язків, затвердження форми бюлетеня для голосування приймаються більшістю голосів від загального числа членів комісії.
 5. Бюлетені для таємного голосування в кількості, що відповідає фактичній чисельності вибраних депутатів виготовляються рахунковою комісією по затвердженому зразку. Бюлетені повинні бути однаковими за розміром, кольором, і не повинні мати ніяких позначень. У бюлетені для таємного голосування визначається мета голосування і у відповідному місці ставляться печатка та підписи голови і секретаря рахункової комісії.
 6. Бюлетені повинні містити необхідну для голосування інформацію. У бюлетені для голосування за проектом рішення або по єдиній кандидатурі повинні стояти слова "за", "проти", "утримався".
 7. Рахункова комісія перед початком голосування перевіряє наявність приміщення для голосування, опечатує урну для таємного голосування і забезпечує всі необхідні умови для дотримання таємності голосування.
 8. Видача бюлетенів починається по мірі їх виготовлення.
 9. Кожному депутату міської ради з питання голосування видається тільки один бюлетень, після пред'явлення ним посвідчення депутата і проставляння особистого підпису у відомості про отримання бюлетеня.
 10. Недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми, а також бюлетені, з яких неможливо з'ясувати волевиявлення депутата міськради.
  Прізвища, дописані в бюлетені, при підрахунку голосів не враховуються.
 11. За наслідками таємного голосування за допомогою бюлетенів рахункова комісія складає протокол, який підписується всіма членами рахункової комісії. Особлива думка членів комісії заноситься в протокол. По доповіді рахункової комісії міська рада відкритим голосуванням ухвалює рішення про затвердження результатів таємного голосування за допомогою бюлетенів.

Стаття 28. Поіменне голосування
За рішенням міської ради може бути проведено поіменне голосування. Воно проводиться шляхом видачі іменних бюлетенів з обов'язковим візуванням листа реєстрації особистими підписами депутатів.
Форма голосування визначається більшістю голосів депутатів від числа присутніх.

Стаття 29. Повторне голосування
При виявленні помилок в порядку і техніці проведення голосування більшістю голосів від числа присутніх депутатів ухвалюється рішення про проведення повторного голосування.

Стаття 30. Порядок голосування за проектом рішення

 1. Після закінчення обговорення головуючий на сесії оголошує про перехід до голосування.
 2. У випадку, якщо поступили пропозиції, доповнення і уточнення до проекту рішення міської ради, то їх розгляд проводиться лише після ухвалення міською радою за основу внесеного тексту проекту рішення. Якщо проект рішення не береться за основу, питання, по якому був підготовлений проект рішення, знімається з порядку денного.
 3. Пропозиції, зауваження і уточнення озвучуються головуючим і називається ініціатор пропозиції. Якщо ініціатор пропозиції наполягає на внесенні зміни, то йому надається слово.
 4. Головуючим на пленарному засіданні всі пропозиції, що поступили, ставляться на голосування послідовно, у порядку їх надходження.
 5. Голосування за проектом рішення проводиться в цілому або спочатку по пунктах, по розділах, а потім - в цілому.
 6. У разі відсутності пропозицій, доповнень і уточнень за проектом рішення голосування по ньому проводиться в цілому.
 7. При голосуванні кожен депутат міської ради має один голос і голосує або «за» пропозицію, або «проти» неї, або «утримується».

Стаття 31. Ухвалення рішення

 1. Міська рада в межах своїх повноважень приймає нормативні і інші акти у формі рішень, забезпечує контроль за їх виконанням.
 2. Рішення ухвалюється на пленарному засіданні ради і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального складу міської ради.
 3. Рішення міської ради ухвалюються шляхом відкритого голосування, крім випадків, коли проводиться таємне голосування. Голосування здійснюється депутатами міської ради особисто. Рішення міської ради приймаються тільки з питань, включених до порядку денного.
 4. Рішення міської ради підписуються міським головою, а в його відсутність – секретарем міської ради або депутатом, що виконує функції головуючого (у випадках, передбачених законодавством).
 5. Додатки до рішень підписуються секретарем ради.

Стаття 32. Набрання чинності рішення міської ради

 1. Рішення ради нормативно-правового характеру вступають в силу з моменту їх офіційного оприлюднення, якщо не встановлений інший термін введення цих рішень в дію.
 2. Всі інші рішення - з моменту їх ухвалення, якщо не встановлений інший термін введення цих рішень в дію.
 3. Рішення ради без вказівки часу (термінів) дії є чинним нормативним актом до відміни рішення.


Стаття 33. Порядок оприлюднення рішень міської ради

 1. Рішення міської ради доводяться до відома населення через засоби масової інформації або іншим способом.
 2. Рішення ради направляється відповідним підприємствам (об'єднанням), організаціям і установам, посадовим особам, на яких розповсюджується дане рішення і доводяться до відома громадян не пізніше, як в п’ятнадцятиденний термін після набуття чинності.

Стаття 34. Обов'язковість рішень міської ради
Рішення міської ради, прийняті в межах її повноважень, обов'язкові для виконання всіма розташованими на території міста органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території Сіверської міської ради.

 

Розділ VI. Протоколи сесій міської ради


Стаття 35. Протокол сесії 
На кожній сесії міської ради ведеться протокол пленарного засідання.

Стаття 36. Зміст протоколу сесії
У протоколі сесії міської ради вказуються наступні дані:

 • найменування ради, порядковий номер сесії (в межах скликання), дата і місце проведення сесії;
 • час початку та закінчення пленарного засідання;
 • число депутатів, обраних в міську раду, кількість присутніх депутатів та прізвища відсутніх депутатів на пленарному засіданні;
 • порядок денний сесії, прізвище, ініціали і посада доповідача і співдоповідача з кожного питання;
 • прізвища, ініціали депутатів, що виступили в дебатах, а також депутатів, що внесли запит або звернення (письмово або усно);
 • перелік всіх прийнятих рішень із вказівкою числа голосів - «за», «проти», «утримався».

Протокол сесії міської ради підписується головуючим на сесії. 
До протоколу сесії додаються рішення, прийняті міською радою зі всіма узгодженнями і матеріалами, письмові запити та звернення депутатів, розглянуті на сесії, тексти виступів тих, що записалися, але що не одержали слово для виступу у зв'язку з припиненням дебатів.

Стаття 37. Реєстрація рішень сесії 
Рішення міської ради реєструються секретарем міської ради із вказівкою номера скликання сесії і з привласненням їм порядкового номера. (Наприклад, 6/17-233 від “_________” 200_г., де 6 - номер скликання, 17 - номер сесії, 233 - номер рішення).

Стаття 38. Зберігання протоколів сесії
Оригінали протоколів сесії протягом встановленого терміну зберігаються у секретаря міської ради, а потім здаються до архівної установи на постійне зберігання.

 

Розділ VII. Депутатський запит.

Стаття 39. Порядок надання і розгляду депутатських запитів

 1. Депутат або група депутатів мають право з питань, пов'язаних з їх депутатською діяльністю, звернутися усно або письмово до посадових осіб міської ради виконавчих органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, розташованих на території міської ради, для отримання інформації або роз'яснення з тієї або іншої проблеми.
  Посадові особи, перераховані в пункті 1 цієї статті, до яких звернувся депутат або група депутатів міської ради, зобов'язані в 10-денний термін розглянути порушене питання і надати відповідь, а у разі потреби додаткового вивчення, дати відповідь не пізніше місячного терміну.
 2. Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо посадові особи, перераховані в пункті 1 цієї статті ухиляються від рішення порушеного в обігу питання у встановлений термін, він має право внести на розгляд міської ради депутатський запит.
 3. Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата до посадових осіб ради і його виконавчих органів, керівників підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території міської ради, з питань віднесеним до ведення ради.
 4. Зміст депутатського запиту озвучується головуючим або депутатом міської ради на пленарному засіданні сесії міської ради, потім ставиться на голосування для включення до порядку денного пленарного засідання ради.
 5. Депутатський запит може бути внесений депутатом міської ради або групою депутатом заздалегідь або на пленарному засіданні ради в письмовій або усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.
 6. Контроль за проходженням депутатського запиту і ходом виконання ухваленого по ньому рішення здійснює секретар міської ради, організаційний відділ міської ради, а також депутат або група депутатів, що подали депутатський запит. Депутат, що подав депутатський запит, має право проінформувати міську раду на його наступному пленарному засіданні про виконання прийнятого по запиту рішення.

 

Розділ VIII. Міський голова, секретар міської ради.

Статья 40. Міський голова

 1. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в день відкриття першої сесії міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах.
 2. Міський голова виконує повноваження, визначені статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Статья 41. Секретар міської ради

 1. Секретар міської ради обирається на першій сесії міської ради нового скликання за пропозицією міського голови із числа депутатів міської ради на строк її повноважень і працює в раді на постійній основі.
 2. Секретар міської ради обирається таємним голосуванням.
 3. Обраним секретарем міської ради вважається кандидат на посаду, який отримав більшість голосів депутатів міської ради від загального складу.
 4. Секретар міської ради виконує повноваження, визначені статтею 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за посадою входить до складу виконавчого комітету міської ради.
 5. На час відсутності секретаря міської ради на пленарному засіданні його функції виконує один із голів постійних комісій міської ради.

 

Раздел IX. Постійні комісії міської ради

Стаття 42. Порядок обрання і повноваження постійних комісій міської ради

 1. Постійні комісії є органами міської ради, що обираються з числа ії депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які відносяться до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету. Депутат міської ради повинен входити до складу однієї з постійних комісій.
 2. Депутат може брати участь в роботі постійної комісії, до складу якої він не входить з правом дорадчого голосу.
 3. Перелік комісій затверджується на першій сесії міської ради нового скликання більшістю голосів депутатів міської ради від загального його складу.
 4. Постійні комісії обираються радою на термін її повноважень у складі голови і членів комісії. Голова постійної комісії обирається міською радою за поданням міського голови. Заступник голови і секретар комісії обираються на засіданні комісії за поданням голови постійної комісії.
 5. Впродовж терміну своїх повноважень міська рада може утворювати нові постійні комісії, скасовувати і реорганізовувати раніше створені комісії, вносити зміни до складу комісій.
 6. Діяльність постійних комісій, їх повноваження і права визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» і Положенням про постійні комісії, затвердженим міською радою.
 7. Постійні комісії заздалегідь розглядають проекти рішень ради, які вносяться на розгляд сесії міської ради і готують висновки по ним, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
 8. За дорученням міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою постійні комісії вивчають:
  - діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів;
  - діяльність підприємств, установ і організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності і їх посадовців - з питань, що відносяться до відання міської ради.
  За результатами перевірки подають рекомендації на розгляд керівників цих підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках - на розгляд міської ради.
 9. Постійні комісії із питань, які відносяться до їх ведення і в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників підприємств, організацій, установ необхідні матеріали і документи.
 10. Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь не менше половини від загального складу комісії.
 11. Депутат міської ради, який виявив бажання перейти в іншу постійну комісію, може звернутися з відповідною заявою, до міського голови або секретаря ради. Заява направляється для розгляду в постійну комісію із питань законності, депутатської діяльності, зв’язків з громадськістю та захисту прав громадян для розгляду заяви по суті і внесення пропозиції на розгляд сесії міської ради.

Стаття 43. Обов'язковість розгляду рекомендацій і висновків постійних комісій

 1. Рекомендації і висновки постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами і організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.
 2. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними термін.

Стаття 44. Організація роботи постійних комісій

 1. Організація роботи постійних комісій покладається на голову постійної комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими державними і громадськими органами і організаціями, підприємствами, установами і громадянами, організує роботу по виконанню рішень комісії.
 2. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконання їм своїх повноважень з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

 

Розділ X. Тимчасові контрольні комісії міської ради

Стаття 45. Тимчасові контрольні комісії міської ради

 1. Міська рада має право обирати тимчасові контрольні комісії з числа депутатів для контролю за конкретними питаннями місцевого самоврядування, визначеними радою, з представленням звітів і пропозицій по ним на сесію.
 2. У рішенні про створення тимчасової контрольної комісії повинна міститися назва комісії, завдання, персональний склад і її голова.

Тимчасові контрольні комісії мають право залучати для участі в своїй роботі фахівців, експертів.
Засідання тимчасових контрольних комісій проводяться, як правило, закритими.
Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з моменту ухвалення радою остаточного рішення за наслідками її роботи або в результаті припинення повноважень ради.


Розділ XI. Доручення виборців

Стаття 46. Узагальнення і виконання доручень виборців

 1. Виборці можуть давати депутату міської ради доручення на зборах під час його звітів або зустрічей з питань, витікаючих з потреб відповідного виборчого округу або територіальної громади в цілому.
 2. Доручення виборців депутату міської ради повинно бути підтримано більшістю учасників зборів.
 3. Доручення виборців, виконання яких вимагає ухвалення міською радою або його виконавчим комітетом рішення, фінансових або інших матеріальних витрат, доводяться депутатом міської ради до відома ради або її органів.
 4. Постійні комісії міської ради аналізують і узагальнюють доручення виборців, дані депутатам міської ради, і з урахуванням матеріальних, у тому числі і фінансових можливостей, надають пропозиції та рекомендації по їх реалізації.
 5. Депутат міської ради бере участь в організації виконання доручень виборців як особисто, так і у складі постійних і тимчасових контрольних комісій ради, може залучати до їх виконання органи самоорганізації населення, а також виборців відповідної виборчого округу.

Стаття 47. Контроль за виконанням доручень

 1. Контроль за виконанням доручень виборців здійснюється виконкомом міської ради, постійними комісіями і депутатами. Посадові особи виконавчих органів міської ради, що забезпечують в межах своїх повноважень реалізацію доручень виборців, один раз в рік інформують раду про хід їх виконання.
 2. Депутат міської ради періодично інформує своїх виборців про результати розгляду радою доручень виборців і особисту участь в організації їх виконання.

 


 Надрукувати
Гарячі новини
Усі новини
         14 листопада 2017 року в Сіверській міській раді проведено...
    РОЗКЛАД  руху  маршрутного таксі  з 07.11.2017 дивіться також...