ПОЛОЖЕННЯ про постійну комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати

               Додаток  до  рішення  виконкому  міської ради

              22.10.2014 № 114

                                                                                            

      ПОЛОЖЕННЯ

про постійну комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до Пенсійного фонду та запобігання неплатоспроможності

 при виконкомі Сіверської міської ради

 

1. Постійна комісія  з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до Пенсійного фонду та запобігання неплатоспроможності при виконкомі Сіверської міської ради  (далі – комісія) є постійно діючим дорадчим органом, який утворюється при виконкомі міської ради.

2. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету міністрів України, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

3. Основними завданнями комісії є:

3.1. Аналіз стану виконання органами місцевого самоврядування заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), вжиття в межах компетенції заходів щодо поліпшення стану цих справ.

3.2. Здійснення оперативного розгляду питань, що стосуються страхових внесків до пенсійного фонду, стану поточних розрахунків платників податків з державним та місцевим бюджетами, підготовки пропозицій щодо вжиття заходів для зменшення податкового боргу.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

4.1.Заслуховує на своїх засіданнях інформацію керівників та інших працівників виконкому міської ради, підприємств, установ і організацій, що належать до її компетенції.

4.2. Залучає до своєї роботи працівників  виконкому міської ради, утворює робочі групи для вирішення питань, що належать до її компетенції.

4.3. Одержує в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для її роботи.

4.4. Приймає участь у розгляді матеріалів, пов’язаних з аналізом фінансово-господарського стану підприємств, з метою виявлення боржників та своєчасного вжиття заходів для запобігання їх банкрутству.

4.5. Розглядає пропозиції органу місцевого самоврядування щодо:

-    доцільності досудової санації підприємств;

- визначення оптимальних шляхів реструктуризації та погашення заборгованості підприємств;

- доцільності надання державної підтримки неплатоспроможним підприємствам.

  4.6. Приймає участь у розгляді пропозицій, спрямованих на забезпечення захисту інтересів держави, удосконалення механізму взаєморозрахунків суб’єктів підприємницької діяльності у разі застосування до підприємств процедур стягнення боргів відповідно до законодавства.

            5. Комісію очолює  голова комісії.

            5.1. Персональний склад комісії затверджується рішенням виконкому Сіверської міської ради. 

6. Голова комісії, його заступник та члени комісії працюють на громадських засадах.

 7. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться  у разі потреби за рішенням голови комісії.

 8. Засідання комісії веде голова комісії, а у разі його відсутності - заступник голови комісії.

 9. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні  не менш  половини складу комісії. 

         10. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписує голова та секретар комісії. Рішення комісії мають рекомендаційний характер.

         11. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

 

 

Положення розроблено відділом соціальної та правової політики виконкому міської ради

 

Начальник відділу                                                                       Г.Л. Левицька

 

 

Керуючий справами виконкому                                               Л.В. Поливода 


 Надрукувати
Гарячі новини
Усі новини
         14 листопада 2017 року в Сіверській міській раді проведено...
    РОЗКЛАД  руху  маршрутного таксі  з 07.11.2017 дивіться також...