ПОЛОЖЕННЯ про постійну комісію з розгляду питань, пов´язаних з відключенням від мереж централізованого опалення

 Додаток  до  рішення  виконкому   міської ради

                                                                                                 22.10.2014 № 113

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійну комісію з розгляду питань, пов'язаних з відключенням

від мереж централізованого опалення при виконкомі міської ради

 

1. Постійна комісія з розгляду питань, пов'язаних з відключенням  від мереж централізованого опалення при виконкомі міської ради (далі - Комісія) утворюється для реалізації прав споживачів на відмову від отримання послуг централізованого опалення (далі – ЦО), згідно з наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.11.2005 № 4 «Про затвердження Порядку відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання», із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 06.11.2007 № 169, та на виконання пункту 25 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України «Про звернення громадян», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», «Про архітектурну діяльність», «Про планування і забудову територій», «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності» (Закон N 3038-VI), Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630, Правилами безпеки систем газопостачання України, затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці від 01.10.97 № 254, Порядком відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання, затвердженого наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.11.2005 № 4, із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 06.11.2007 № 169, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

 

3. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови Комісії, членів Комісії та секретаря. Персональний склад Комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Сіверської  міської ради.

Засідання Комісії проводиться у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць. Проводить засідання голова або за його дорученням заступник голови Комісії.

4. Голова Комісії керує її діяльністю та несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань.

4.1. Голова Комісії визначає дату, час і місце проведення засідання Комісії, але не пізніше ніж за 3 дні до дати проведення засідання Комісії та вносить питання на її розгляд, представляє Комісію у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, на засіданнях комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міської ради та регулярно, не рідше одного разу на квартал, інформує міського голову про діяльність Комісії.

4.2. У разі потреби, до участі у засіданні Комісії голова Комісії залучає експертів та фахівців відповідних міських служб інженерної інфраструктури і проектних організацій для надання роз'яснень та розгляду питань, що належать до їх компетенції (за погодженням з їх керівниками).

5. Основними завданнями Комісії є:

- сприяння забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення міста, дотримання вимог Правил безпеки систем газопостачання України, попередження порушень щодо експлуатації систем газо, -електро, -водо, -теплопостачання, іншого обладнання та інженерних комунікацій в житлових будинках міста, своєчасний розгляд заяв громадян з даного питання;

- здійснення нагляду за забезпеченням належних санітарно-гігієнічних умов та теплотехнічних характеристик будівель;

- організація тісної взаємодії між спеціалізованими службами в єдиному підході щодо визначення розповсюдження досвіду, підпорядкованих рішень Комісії, з метою недопущення виникнення надзвичайних ситуацій;

- організація і координація дій заявників щодо виконання вимог нормативно-правових актів та законодавчих документів про технічне визначення щодо можливості опалення квартир багатоповерхових житлових будинків із застереженнями з цього приводу або прямої відмови.

6. Комісія для виконання покладених на неї завдань:

- розробляє відповідно до потреби річний план своєї діяльності, який затверджує на своїх перших засіданнях з початку року;

- розповсюджує типові затверджені форми - заява та акт про відключення від ЦО;

- організовує в місті роботу робочих комісій з фахових представників щодо обстеження стану об'єктів на визначення технічної можливості переведення їх з централізованого на автономне опалення;

- здійснює проведення роз'яснювальної роботи щодо вирішення питань, що належать до компетенції Комісії та аналізує стан справ у даному напрямку роботи, висвітлює проблемні питання;

- розробляє рекомендації з питань удосконалення роботи Комісії, вносить зміни до керівних робочих документів відповідно до чинних нормативних актів;

- розглядає звернення громадян з питань, пов'язаних з відключенням споживачів від мереж централізованого опалення при відмові споживачів від централізованого теплопостачання, приймає відповідні рішення.

7. Комісія має право:

- звертатися в установленому порядку до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадян, підприємств, установ і організацій для одержання інформаційних та інших матеріалів, необхідних для її роботи, а також до відповідних установ і організацій для надання ними висновків з питань, що належать до компетенції Комісії;

            - скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції;

- заслуховувати на своїх засіданнях участь в роботі Комісії її членів та окремих організацій і підрозділів у напрямку діяльності Комісії;

- направляти звернення до відповідних органів та судових інстанцій про притягнення винних осіб до адміністративної та кримінальної відповідальності у разі самовільного відключення від ЦО,  інших втручань в інженерні комунікації житлових будинків.

8. Рішення Комісії приймаються на підставі висновків спеціалізованих міських служб про можливість відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення з одночасним улаштуванням альтернативних автономних систем теплопостачання та з урахуванням:

- технічних рішень з розрахунками щодо відключення від мереж централізованого опалення;

-  існуючого стану мереж енергозабезпечення окремого району міста;

- висновків Державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо можливості безпечного відведення і розсіювання у навколишньому середовищі продуктів згорання, що утворюються в поквартирних системах опалення;

- вимог чинних нормативних документів.

9. У разі необхідності Комісія може розглядати окремі звернення громадян та приймати рішення щодо можливості відключення окремих приміщень в багатоквартирних житлових будинках від мереж централізованого опалення з подальшим улаштуванням альтернативних джерел теплозабезпечення з урахуванням рішень виконавчих і судових органів, висновків і приписів санітарно-епідеміологічних служб та реальної ситуації з опаленням і гарячим водопостачанням в цих будинках.

10. Рішення Комісії приймаються на засіданнях у присутності не менше половини  її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується головою, секретарем Комісії і  членами Комісії та доводиться до відома всіх учасників засідання.

Витяг з протоколу надсилається заявнику у десятиденний термін.

У разі незгоди заявників з відмовою спір вирішується в судовому порядку.

11. Питання про відключення від мереж ЦО комісія розглядає виключно на підставі отриманої заяви встановленого зразка та доданих до неї документів, які надійшли до комісії.

12. Комісія розглядає заяви, вивчає подані документи і у місячний термін приймає рішення щодо відключення від мереж ЦО, влаштування індивідуальної (автономної) системи теплопостачання квартири (приміщення).

13. Підставою для відмови у розгляді заяви та наданні дозволу на відокремлення від мереж ЦО є неможливість забезпечення, у разі відключення даного споживача від внутрішньо будинкових мереж ЦО, безпечної та безперебійної роботи інженерного обладнання сусідніх приміщень або будинку в цілому.

14. Якщо заявником є власник (наймач, орендар) квартири або окремого приміщення, комісія має право перенести розгляд його заяви на погоджений термін у зв'язку з підготовкою рішення про відокремлення від мереж централізованого теплопостачання всього будинку.

15. Комісія може розглядати питання про надання дозволу на від'єднання квартири або окремого приміщення від мереж ЦО з одночасним влаштуванням індивідуальної (автономної) системи опалення за умови забезпечення власником (наймачем) виготовлення та погодження в установленому порядку проектно - кошторисної документації та перерахування коштів дольової участі для виконання робіт з реконструкції інженерних мереж та інших видів робіт, пов'язаних з від'єднанням від систем ЦО й встановленням додаткового обладнання.

16. Комісія затверджує Акт про відключення квартири (приміщення), будинку.

 

 

Положення розроблено відділом соціальної та правової політики виконкому міської ради

 

Начальник відділу                                                                          Г.Л. Левицька

 

 

Керуючий справами виконкому                                              Л.В. Поливода

 


 Надрукувати
Гарячі новини
Усі новини
         14 листопада 2017 року в Сіверській міській раді проведено...
    РОЗКЛАД  руху  маршрутного таксі  з 07.11.2017 дивіться також...