Рішення міської ради від 18.03.2014

 УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

18.03.2014

Сіверськ

                6/40 - 581

 

 

 

 

 Про     затвердження     Правил

 етичної     поведінки    депутатів

 та   посадових   осіб   Сіверської

 міської  ради  та  її  виконавчого

 комітету

             

           З метою підвищення рівня довіри громадян до виконавчих органів Сіверської міської ради, забезпечення прозорості та гласності в їх роботі і протидії корупції, закріплення норм професійної етики посадових осіб місцевого самоврядування міської ради, враховуючи рішення загальних зборів асоціації органів місцевого самоврядування Донецької області від 06.02.2014 № 4,  відповідно до Законів України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

                         

ВИРІШИЛА:

                                           

1. Затвердити Правила етичної поведінки депутатів та посадових осіб Сіверської міської ради та її виконавчого комітету (додається).

 

2. Доручити довести Правила етичної поведінки депутатів та посадових осіб Сіверської міської ради та її виконавчого комітету:

 

- секретарю міської ради Гатченко С.В. до відома депутатів міської ради;

 

- керуючому справами виконкому міської ради Поливоді  Л.В. до відома посадових осіб міської ради та її виконавчого комітету;

 

3.  Загальному відділу виконкому міської ради (Замула) оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Сіверської міської ради .

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань законності, депутатської діяльності, зв’язків з громад кістю та захисту прав громадянина (Мілько).

 

 

 

 

 

В.о. міського голови                                                                  С.В.Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 

 до рішення міської  ради

 18.03.2014 № 6/40- 581

 

 

 

ПРАВИЛА

етичної поведінки депутатів та посадових осіб

Сіверської міської ради та її виконавчого комітету

           Ці правила визначають норми поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування, під час виконання ними повноважень.

 

1. Загальні положення

 

Правила етичної поведінки депутатів та посадових осіб Сіверської міської ради та її виконавчого комітету( далі – Правила) представляють собою систему етичних цінностей, принципів, норма поведінки, що приписуються до виконання депутатами та посадовими особами Сіверської міської ради та її виконавчого комітету.

Правила ґрунтуються на положеннях Європейської хартії місцевого самоврядування, Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної інформації», «Про правила етичної поведінки» та Статуту територіальної громади міста Сіверська.

 

2. Мета та завдання Правил

 

Мета Правил – підвищення рівня довіри між громадою та міською радою, забезпечення дотримання прав і свобод громадян, встановлення етичних норм і правил поведінки депутатів та посадових осіб Сіверської міської ради та її виконавчого комітету для гідного виконання ними своєї професійної діяльності, а також сприяння зміцненню авторитету і довіри громадян до органів місцевого самоврядування.

 

Завдання Правил:

- сприяти ефективній роботі депутатів та посадових осіб Сіверської міської ради та її виконавчого комітету, що націлена на служіння інтересам громади;

- створити умови для підвищення авторитету Сіверської міської ради та її виконавчого комітету;

- створити умови для зміцнення репутації депутатів та  посадових осіб Сіверської міської ради та її виконавчого комітету;

- сприяти підвищенню відповідальності депутатів та посадових осіб Сіверської міської ради та її виконавчого комітету перед громадою в рамках чинного законодавства України.

 

3. Головні цінності

 

Головними цінностями, що відрізняють діяльність депутатів та посадових осіб Сіверської міської ради та її виконавчого комітету є:

-         патріотизм;

-         чесність і справедливість;

-         професіоналізм;

-         відповідальність;

-         гідність людини;

-         повага до людини.

 

 

4. Головні принципи

 

Головними принципами, якими мають керуватися в своїй діяльності депутати та посадові особи  Сіверської міської ради та її виконавчого комітету, є:

- принцип законності (означає, що депутат або посадова особа під час виконання своїх службових повноважень зобов’язана неухильно додержуватися вимог законодавчих актів та загальновизнаних етичних норм поведінки);

- принцип пріоритету інтересів (означає, що представляючи інтереси держави чи територіальної громади у відносинах з іншими особами, депутат або посадова особа діє виключно в їх інтересах);

- принцип політичної неупередженості (означає, що депутати або  посадові особи виконують свої службові повноваження політично неупереджено, уникають демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовують службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків. Відповідний принцип не поширюється на осіб, які обіймають політичні або виборні посади);

- принцип толерантності (означає, що депутати або  посадові особи толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб);

- принцип об’єктивності (означає, що депутати або  посадові особи діють об’єктивно, зокрема у відносинах з громадськістю, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання);

- принцип компетентності і ефективності (означає, що депутати або  посадові особи сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують службові повноваження, рішення та доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, не допускають зловживань та неефективного використання державної і комунальної власності);

- принцип формування довіри до влади (означає, що депутати або  посадові особи забезпечують позитивну репутацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, всіляко сприяють зміцненню довіри громадян до влади, утверджують чесність, неупередженість та ефективність влади);

- принцип конфіденційності (означає, що депутати або  посадові особи не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків).

 

5. Норми, що регулюють поведінку депутатів та посадових осіб Сіверської міської ради та її виконавчого комітету

 

1. Депутати та посадові особи Сіверської міської ради та її виконавчого комітету беруть на себе обов’язки:

- неухильно виконувати норми Конституції, законодавства України, підзаконних нормативно-правових актів;

- суворо дотримуватися приписів, обмежень,заборон, передбачених антикорупційним законодавством;

- додержуватися загальновизнаних норм і правил поведінки, будучи для громадян зразком високоморальних вчинків;

- забезпечувати прозорість процедур прийняття та прийняття та реалізація управлінських, адміністративних  рішень;

- забезпечувати принцип рівності громадян, уникаючи будь-яких проявів ксенофобії, дискримінації за будь-якою із можливих ознак;

- діяти в межах виключно своїх повноважень, визначених чинним законодавством України;

- надавати обґрунтовану оцінку обставинам, за якими приймаються рішення, відкидаючи упередженість та уникаючи конфліктів інтересів;

- у відносинах із громадянами, колегами, представниками засобів масової інформації (далі - ЗМІ) бути коректними, ввічливими, тактовними, відкритими, додержуватися ділового стилю, спілкування,правил ділового етикету;

- прийняти міри щодо виправлення своєї помилки, яка може негативно сказатися на права, законних інтересах громадян, вибачитися за помилку, докласти всіх зусиль для виправлення наслідків, проінформувати громадянина про його право на оскарження;

- підтримувати зв'язок з суб’єктами громадянського суспільства, добросовісно розглядати всі звернення, суворо дотримуватися графіку прийому громадян, вносити пропозиції у відповідні органи державної влади, органи місцевого самоврядування тощо;

- під час спілкування із громадянами, а також через ЗМІ достовірно та об’єктивно інформувати про свою діяльність;

2. Депутати та посадові особи Сіверської міської ради та її виконавчого комітету не можуть:

- використовувати свої повноваження, якщо це суперечить інтересам громадянам, нормам законодавства, приносить користь самому депутату, посадовій особі, членам їх сімей;

- допускати формалізм в роботі, в першу чергу, при розгляді звернень громадян;

- залишати без уваги жодний факт порушення закону;

- закликати до незаконних дій або незаконної бездіяльності;

- використовувати некоректні, образливі слова, висловлювати на адресу інших осіб, даючи оцінку їх діям тощо.

 

6. Дотримання Правил депутатами та посадовими Сіверської міської ради та її виконавчого комітету

 

Депутати та посадові  особи Сіверської міської ради та її виконавчого комітету повинні суворо дотримуватися не тільки норм чинного законодавства України , а й норм цих Правил.

У випадках, передбачених законами України до депутатів та посадових осіб Сіверської міської ради та її виконавчого комітету застосовуються заходи дисциплінарної, адміністративної, кримінальної відповідальності.

 

 

Правила  розроблені відділом соціальної та правової політики виконкому Сіверської міської ради

 

    

Начальник відділу соціальної

та правової політики виконкому

Сіверської  міської ради                                                                Г.Л.Левицька

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                               С.В. Гатченко

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

18.03.2014

Сіверськ

                6/40 - 582

 

 

 

 Про   внесення   змін  до  рішення

 міської    ради    від    29. 11. 2013

 № 6/36 - 537 «Про  затвердження

 плану   діяльності    з  підготовки

 проектів регуляторних актів Сіверської міської ради на 2014 рік» 

 

 

 З метою подальшого впровадження вимог державної регуляторної політики на місцевому рівні, на виконання статей 7, 13, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада 

 

 ВИРІШИВ:

 

Доповнити додаток до рішення  міської ради від 29.11.2013 № 6/36-537  «Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Сіверської  міської ради  на 2014 рік» пунктом 3  такого змісту:

 

 

3

Рішення міської ради

Про затвердження Положення про де-монтаж самовіль-но встановлених тимчасових споруд на території міста Сіверська

З метою встано-влення в місті Сіверську єди-ного порядку демонтажу са-мовільно вста-новлених тим-часових споруд на території мі-ста Сіверська

І півріччя 2014 року

Відділ соціальної та правової політики

Левицька Г.Л.

 

 

 

 

 В.о. міського голови                                                            С.В. Гатченко

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

18.03.2014

Сіверськ

                6/40 - 583

 

 

 

 

 Про    хід   виконання    Програми 

розвитку житлово – комунального

господарства      м.  Сіверська     на

2012 - 2015 роки

 

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Масюженко В.А. про хід виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства м. Сіверська на 2012-2015 роки у 2013 році, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Інформацію про хід виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства м. Сіверська на 2012-2015 роки у 2013 році  прийняти до відома (додається).

          

2.  Протягом 10 днів з дня прийняття даного рішення заступнику міського голови Масюженку В.А. оприлюднити інформацію  про хід виконання Програми розвитку житлово - комунального господарства м. Сіверська на 2012 - 2015 роки у 2013 році.

 

3. Відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради (Пшенка), установам та організаціям міста всіх форм власності:

 

- проводити роботу по забезпеченню виконання  Програми розвитку житлово - комунального господарства м. Сіверська на 2012 - 2015 роки в межах своїх планів та повноважень;

 

- активізувати роботу з участі у проектах різного рівня з метою укріплення матеріально - технічної бази. 

 

     4.  Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку (Тимошенко) та з питань економічної політики , бюджету, фінансів, сприяння підприємницької діяльності (Фесенко).

 

 

 

 

В.о. міського голови                                                            С.В. Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

18.03.2014

Сіверськ

                6/40 - 584

 

 

 

 

 Про    затвердження    звіту    про

 оцінку нежитлового  приміщення    

 (літнього  кінотеатру)

 

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Масюженко В.А.  про затвердження звіту  про оцінку  нежитлового  приміщення (літнього  кінотеатру), розташованого за адресою: Україна, Донецька обл.,  м. Сіверськ, вул. Суворова, виконаний відділенням у місті Артемівськ Донецької торгово-промислової палати, враховуючи  рішення Сіверської міської ради від 13.06.2013 №  6/29-469 «Про надання дозволу на приватизацію шляхом викупу нежитлового приміщення(літній кінотеатр), розташованого по вул. Суворова, м. Сіверська» (зі змінами), звіт про оцінку нежитлового приміщення (літнього кінотеатру) від 20.09.2013 № 160-03.33(додається), керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 

Затвердити звіт  про оцінку  нежитлового  приміщення (літнього  кінотеатру), розташованого за адресою: Україна,  Донецька обл.,  м. Сіверськ, вул. Суворова, в сумі  9985 (дев’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят п’ять) грн., виконаний відділенням у місті Артемівськ Донецької торгово-промислової палати.

 

           

 

 

 

В.о. міського голови                                                            С.В. Гатченко

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

18.03.2014

Сіверськ

                6/40 - 585

 

 

 

 

 Про хід виконання Комплексної  програми «Молодь, культура та спорт» на 2011-2015  роки

 

 Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жердій Л.Ю. про  хід виконання комплексної програми «Молодь, культура та спорт» на 2011-2015 роки (додається), керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.  Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жердій Людмилу Юріївну про хід виконання комплексної програми «Молодь, культура та спорт» на 2011-2015 роки прийняти до відома.

 

2.  Рекомендувати:

 

2.1.    Директорам навчальних закладів міста (Стиранець, Подоляк, Череповська, Малина, Нечепуренко, Пипенко, Петренко, Савченко, Самкова) активізувати роботу по:

 

2.1.1.      Залученню батьків в проведенні навчально-виховних заходів.

 

2.1.2.      Формуванню здорового способу життя та зниження негативних проявників (алкоголізм, наркоманія, тютюнопаління, злочинність) серед дітей та молоді.

 

2.2.    Сіверському професійному ліцею (Стиранець) зареєструвати Сіверську національно-патріотичну організацію козацької молоді «Слава і честь» згідно чинного законодавства.

 

2.3.    Артемівському районному спортивно оздоровчого комплексу «Доломітчик» (Лаба) посилити роботу по проведенню турнірів і матчевих зустрічей з різних видів спорту.

 

2.4.               Центру культури (Драненко) активізувати роботу по виявленню талановитих людей міста та залучити їх до участі культурно-масових заходах.

 

3.       Зобовязати виконком міської ради (Жердій):

 

3.1.               Продовжити роботу по створенню музею.

 

3.2.               Продовжити роботу спільно з Артемівським районним центром соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді Артемівської районної державної адміністрації (Проценко) по наданню соціальної допомоги сім’ям, які потребують особливої уваги.

 

4.       Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молодіжної політики, сім’ї, фізкультури і спорту (Баканов) та з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню підприємницької діяльності (Фесенко).

 

 

 

 

 

 

В.о. міського голови                                                            С.В. Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

18.03.2014

Сіверськ

                6/40 - 586

 

 

 

 

 Про  затвердження  Програм     

 розвитку  освіти  дошкільних  

 навчальних закладів міста на  

 2014 - 2016 роки

 

 

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жердій Л.Ю. про  затвердження Програм розвитку освіти дошкільних навчальних закладів міста на 2014 - 2016 роки (додаються), на підставі Законів України «Про загальну освіту», «Про охорону дитинства», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

 

ВИРІШИЛА:

 

         Затвердити Програми розвитку освіти:

 

-         дошкільного навчального закладу ясел - садка №1 комбінованого

типу «Сонечко»;

-         дошкільного навчального закладу ясел - садка2 комбінованого

типу «Світлячок»;

-         дошкільного навчального закладу ясел - садка3 комбінованого

типу «Золота рибка»;

-         дошкільного навчального закладу ясел - садка4 комбінованого

типу  «Червона гвоздика» на 2014 - 2016 роки.

 

 

 

 

В.о. міського голови                                                            С.В. Гатченко

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

18.03.2014

Сіверськ

                6/40 - 587

 

 

 

 Про надання дозволу на розробку

 проекту     землеустрою      щодо

 відведення земельної   ділянки  у   

 власність  Трубачову М.В.

 

           Розглянувши заяву Трубачова М.В. від 28.02.2014 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, на підставі статей 12, 19, 22, 33, 80, 81, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись пунктом 34 статі 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Надати дозвіл Трубачову Миколі Володимировичу (паспорт ВЕ 428111, виданий 28.12.2001, ідн. № 2769110392), який мешкає за адресою: м. Сіверськ, вул. ім. Д. Мєндєлєєва, 4,  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 га,  для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в місті Сіверську в районі вул. ім. Д. Мєндєлєєва, зі складу земель запасу міста сільськогосподарського призначення (рілля), в межах території Сіверської міської ради.

          

           2. При розробці проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки передбачити вимоги природоохоронного, санітарного та інших чинних законодавств України.

 

           3. Трубачову М.В. за цим рішенням замовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у ліцензованій землевпорядній організації та надати виготовлений проект на розгляд та затвердження до міської ради.

 

           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та екології (Рибачук).

 

В.о. міського голови                                                                          С.В. Гатченко

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

18.03.2014

Сіверськ

                6/40 - 588

 

 

 

 

 Про   внесення   змін  до  рішення

 міської    ради     від   18. 08. 2011

 № 6/8 – 183 «Про надання дозволу

 на виготовлення проекту відведення  

 земельної ділянки щодо передачі її у власність Біленко О.В.»

 

        Заслухавши інформацію провідного спеціаліста відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради Верміяша В.В. щодо необхідності внесення змін до рішення міської ради від 18.08.2011 № 6/8 – 183 «Про надання дозволу на виготовлення проекту відведення земельної ділянки щодо передачі її у власність Біленко О.В.», на підставі статті 12  Земельного кодексу України, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада                                                                                             

 

ВИРІШИЛА:

 

Внести до рішення міської ради від 18.08.2011 № 6/8 – 183 «Про надання дозволу на виготовлення проекту відведення земельної ділянки щодо передачі її у власність Біленко О.В.»  такі зміни:

 

         - в пункті 1 замість слів «проекту відведення щодо безоплатної передачі йому у власність земельної ділянки» слід читати слова «проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність»;

             

- в пункті 2 замість слів «технічної документації із землеустрою» слід читати слова «проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки».

 

 

 

 

В.о. міського голови                                                            С.В. Гатченко

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

18.03.2014

Сіверськ

                6/40 - 589

 

 

 

 

 Про   внесення   змін  до  рішення

 міської    ради     від   03. 08. 2012

 № 6/19 – 43 «Про надання дозволу

 на  розробку  проекту  відведення  

 земельної ділянки у власність Шаповалову А.С.»

 

        Заслухавши інформацію провідного спеціаліста відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради Верміяша В.В. щодо необхідності внесення змін до рішення міської ради від 23.04.2013 № 6/28 – 457 «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність Шаповалову А.С.», на підставі статті 12  Земельного кодексу України, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада                                                                                              

 

ВИРІШИЛА:

 

            Внести до рішення міської ради від 23.04.2013 № 6/28 – 457 «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність Шаповалову А.С.» такі зміни:

 

         - замість слів «проекту відведення земельної ділянки » слід читати слова «проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок»;

 

-         замість слів та цифри «площею 0,8000 га» слід читати слова та цифри

«площею 0,5000 га та 0,3000 га».

 

 

 

 

 

В.о. міського голови                                                            С.В. Гатченко

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

18.03.2014

Сіверськ

                6/40 - 590

 

 

 

 

 Про  внесення   змін  до  рішення

 міської    ради    від   23. 04. 2013

 № 6/28 – 457 «Про надання

 дозволу на розробку проекту  

 відведення земельної ділянки у власність Мокляк А.А.»

 

 

        Заслухавши інформацію провідного спеціаліста відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради Верміяша В.В. щодо необхідності внесення змін до рішення міської ради від 23.04.2013 № 6/28 – 457 «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність Мокляк А.А.», на підставі статті 12  Земельного кодексу України, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада                                                                                             

 

ВИРІШИЛА:

 

Внести до пункту 1 рішення міської ради від 23.04.2013 № 6/28-457 «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність Мокляк А.А.»  такі зміни:

 

   - замість слів «для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд» слід читати слова «для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд».

 

 

 

 

В.о. міського голови                                                            С.В. Гатченко

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

18.03.2014

Сіверськ

                6/40 - 591

 

 

 

 

 Про  внесення   змін  до  рішення

 міської    ради    від    04. 02. 2014

 № 6/38-572 «Про надання дозволу

 на виготовлення проекту землеустрою

 щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в постійне  

 користування Сіверській ЗОШ № 1 І-ІІІ ступенів»

 

 

        Розглянувши листа директора Сіверської ЗОШ  І - ІІІ ступенів № 1 Подоляк Т.С. від 19.02.2014 № 51 про внесення змін до рішення міської ради від 04.02.2014 № 6/38 – 572 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в постійне користування Сіверській ЗОШ № 1 І-ІІІ ступенів», на підставі статті 12  Земельного кодексу України, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада                                                                                             

 

ВИРІШИЛА:

 

            Внести до  рішення міської ради від 04.02.2014 № 6/38 – 572 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в постійне користування Сіверській ЗОШ № 1 І-ІІІ ступенів» такі зміни:

 

         - замість слів та цифр «Сіверської ЗОШ № 1 І-ІІІ ступенів» слід читати слова та цифри «Сіверської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 1».

 

 

 

 

В.о. міського голови                                                            С.В. Гатченко

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

18.03.2014

Сіверськ

                6/40 - 592

 

 

 

 

 Про  внесення  змін  до  рішення

 міської   ради   від   26. 05. 2011

 №  6 / 6 – 126 «Про      надання

 дозволу  на  розробку   проекту

 відведення земельних ділянок в оренду»

 

 

            Заслухавши інформацію провідного спеціаліста відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради Верміяша  В.В. про внесення змін до рішення міської ради від 26.05.2011

№ 6/6 – 126 «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельних ділянок в оренду», на підставі статті 12 Земельного кодексу України, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

            Внести до пункту 2 рішення міської ради від 26.05.2011 № 6/6 – 126 «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельних ділянок в оренду», такі зміни:

 

-           замість слів «на будь – якому етапі оренди» слід читати слова «після зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення».

 

 

 

В.о. міського голови                                                            С.В. Гатченко

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

18.03.2014

Сіверськ

                6/40 - 593

 

 

 

 

 Про основну  щорічну  відпустку                                                                              

 

 

        

             Розглянувши особисту заяву секретаря міської ради Гатченко С.В., яка на теперішній час виконує обов’язки міського голови, про надання невикористаної частини основної щорічної відпустки, відповідно до статті 12 Закону України «Про відпустки», статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,    керуючись статтею 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

             Надати Гатченко Світлані Вікторівні, секретарю міської ради, в. о. міського голови, невикористану частину основної щорічної відпустки кількістю 10 календарних днів з 19.03.2014 по 28.03.2014 за період роботи з 01.07.2012 по 30.06.2013 .

          

 

 

 

В.о. міського голови                                                            С.В. Гатченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

18.03.2014

Сіверськ

                6/40 - 594

 

 

 

 

 Про преміювання

             

 

          З метою стимулювання праці, відповідно до пункту 6 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006  № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», згідно  рішення міської ради від 27.12.2012 № 6/24-399 «Про затвердження Положення про умови оплати праці працівників Сіверської міської ради та її виконавчого комітету»,  керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                         

ВИРІШИЛА:

                                           

1. Преміювати в.о. міського голови, секретаря міської ради Гатченко Світлану Вікторівну за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

                                                 

- за лютий 2014 року у розмірі 60% посадового окладу.

 

2. Преміювати заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жердій Людмилу Юріївну за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

 

- за лютий 2014 року у розмірі 30% посадового окладу.

 

3. Преміювати заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Масюженка Василя Анатолійовича за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

 

- за лютий 2014 року у розмірі 30% посадового окладу.

 

4. Преміювати керуючого справами виконкому міської ради Поливоду Любов Василівну за результатами роботи і  фактично відпрацьований час:

 

- за лютий 2014 року у розмірі 30% посадового окладу.

 

          5. Відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради (Іващенко) виплатити премії за рахунок фонду преміювання та економії фонду оплати праці в межах лімітних асигнувань, передбачених кошторисом витрат на 2014 рік.

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів, сприянню підприємницькій діяльності (Фесенко).

 

 

 

 

 

В.о. міського голови                                                            С.В. Гатченко

 


 Надрукувати
Гарячі новини
Усі новини
         14 листопада 2017 року в Сіверській міській раді проведено...
    РОЗКЛАД  руху  маршрутного таксі  з 07.11.2017 дивіться також...